Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge den fremtidige zonestatus til landzone i landsbyen Yding.

Indhold

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af zonestatus for to af de tre gældende rammeområder i Yding, 64BO02, nyt boligområde og 64LB01, landsbybebyggelsen. Den fremtidige zonestatus fastlægges til landzone.

Baggrund

Der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillægget en lokalplan 324 - Boliger, øst for Yding Toft, Yding. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom, der ligger øst for Yding Toft i landsbyen Yding. Lokalplanens område vil være sammenfaldende med rammeområde 64BO03.

Forhold til anden planlægning

Vandområde- & Natura 2000 planer
Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

 

Nærmeste Natura 2000-område (Yding Skov og Ejer Skov) ligger i en afstand på ca. 1,4 km øst for lokalplanområdet/

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om

projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

skade på de naturtyper, som området er udpeget for
skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 1,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

 

Projektområdet ligger i landzone, som ved lokalplanens vedtagelse forbliver i landzoneone. Der foretages en mindre udstykning til boliger. Arealet hvor dette skal ske, er i dag landbrugsjord, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

 

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

 

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

 

Arealet som bebygges er i dag opdyrket landbrugsareal og vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

· skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder

· indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Forhold til Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægning

De gældende bestemmelser i rammeområderne 64BO02 og 64LB01 bevares. Eneste ændring er, at den fremtidige zonestatus fastlægges til landzone for begge rammeområder.

Afgrænsningen af rammeområde 64BO02 er tilpasset matr. nr. 5x Yding By, Yding.

I praksis aflyses de gældende rammer, og de reviderede rammer får nye numre: 64BO03 og 64LB02.

Miljøvurdering

Kommunen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes. Er der i forbindelse med en lokalplan eller et kommuneplantillæg udarbejdet en miljøvurdering, kan du klage over retlige spørgsmål.

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

1. Kulturhistoriske værdier

2. Kirkeomgivelser

3. Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug

4. Afgrænsning mellem byen og det åbne land

5. Vandværksopland

6. Museets bemærkning

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

1. Kulturhistoriske værdier

Byen blev udskiftet 1784, og der blev tegnet matrikler hvor alle gårde i begyndelsen blev liggende trygt sammen i landsbyen, med markfelter der strålede ud fra landsbyen som en stjerne. Den såkaldte stjernestruktur er karakteristisk for udskiftningstiden/landboreformen ved stavnsbåndets ophævelse.

Byen er allerede udbygget og den nye udstykning vil skulle afskærmes af beplantning, der både understreger stjernestrukturen og slører den nye typologi i byen.

Påvirkningen af kulturmiljøet vurderes at være ikke væsentlig.

2. Kirkeomgivelser

Det meste af lokalplanområdet ligger indenfor Yding Kirkes fjernomgivelser.

Da der allerede i dag er byggeri mellem lokalplanområdet og kirken, vurderes det ikke, at påvirke kirkelandskabet i form af hverken udsyn fra eller indsyn til kirken.

Den nye bebyggelse må højest opføres i 8,5 meters højde, og vil dermed heller ikke påvirke kirken som et markant element i landskabet.

3. Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder arealforbrug

Lokalplanområdet er i Kommuneplanen udlagt til boligformål.

Samtidig med lokalplanlægningen udarbejdes der tillæg til kommuneplanen, der dels fastlægger det fremtidige zoneforhold til landzone, dels reducerer udnyttelsesgraden fra 6 til 4 enheder pr. ha.

Arealforbruget er i harmoni med eksisterende landsby og i betragtning af områdets omfang, vurderes den lave udnyttelsesgrad ikke at være væsentlig.

4. Afgrænsning mellem byen og det åbne land

Lokalplanen giver mulighed for udstykning til boliger på et areal i umiddelbar tilknytning til den ældre/eksisterende landsby. Hermed påvirkes den hidtidige afgrænsning til landskabet mod syd.

Afgrænsningen skal med lokalplanen sikres markeret i harmoni med den hidtidige grænse, ved brug af beplantning langs det nye boligområde mod markerne.

5. Vandværksopland

Yding by ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til byens vandværk – Yding Vandværk.

Det nye boligområde ligger overvejende uden for indvindingsoplandet til Yding Vandværk, dog ligger ca. 1300 m² af området indenfor vandværkets indvindingsopland. Grundvandsmagasinet i området er sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet. Der vurderes derfor at være behov for i lokalplanen at opstille særlige bestemmelser i forhold til grundvandet i forhold til afledning af vejvand.

Der må således ikke etableres regnvandsbassin med tilhørende nedsivning indenfor vandværkets indvindingsopland. Etablering af et regnvandsbassin indenfor indvindingsoplandet må derfor kun etableres med tæt membran, så nedsivning af vejvand undgås.

Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, idet afstanden til Yding Vandværks boringer er større end 25 meter. Dog må tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

6. Museets bemærkning

Horsens Museum vurderer, at der ved anlægsarbejde i området vil være risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder beskyttet efter museumslovens kap. 8. Det anbefales meget at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet for at få klarlagt omfanget af eventuelle fortidsminder.

For så vidt screening af området der (alene) er omfattet tillæg til kommuneplanen:

Kommuneplantillæg 2017-10 ændrer som det eneste den fremtidige zonestatus til landzone, hvorfor påvirkningen af miljøet som følge af tillægget vurderes ikke væsentlig.

Afgørelse med henvisning til, hvilken § afgørelsen træffes efter:

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

64BO03 - Kommuneplan 2017
64LB02 - Kommuneplan 2017

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

64LB01 - Kommuneplan 2017
64BO02 - Kommuneplan 2017