KOMMUNEPLAN 2017

Referencer

By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan: Landsplanredegørelse 2013 - Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark. Miljøministeriet, 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017. Erhvervsstyrelsen 2015

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Miljøministeriet, december 2016

Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning – målsætning, retningslinjer og indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i Horsens Kommune. Horsens Kommune 2014

Klimatilpasningsplan "Vind med vandet". Horsens Kommune 2013

Strategisk energiplan. Horsens Kommune 2013

Kommuneplan 2013. Horsens Kommune 2013

7-2013 - Tematillæg for byvækst og fritidsformål. Horsens Kommune 2015

Planstrategi 2015 for Horsens Kommune

Udkast til kommuneplan 2017 for Horsens Kommune

Scopingnotat - Miljøvurdering af kommuneplan 2017

Statistik og nøgletal. www.horsens.dk/OmKommunen

Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Naturstyrelsen 2015

Webkort.Horsens.dk