KOMMUNEPLAN 2017

Demografi

Horsens Kommune har haft en befolkningstilvækst på over 9 % siden 2008. Det svarer til, at der er kommet mere end 7.600 borgere i kommunen på 8 år. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der er blevet født flere, end der er døde.

Befolkningsprognosen for Horsens Kommune viser, at folketallet vil stige fra 89.033 personer primo 2017 til 104.725 personer primo 2030. Det svarer til en samlet stigning i folketallet på næsten 15.700 eller 17,6 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5 %.

Der har været vækst i alle aldersgrupper, og det vil fortsætte frem mod 2030, ifølge Horsens Kommunes befolkningsprognose. Den største stigning ventes i aldersgrupperne over 80 år samt 0-2 årige.

Kommunen har i perioden fra 2009 til 2016 haft flytteoverskud i alle aldersgrupper, bortset fra de 20-26 årige. I perioden 2003 til 2016 har der især været flytteoverskud i den centrale del af Horsens Midtby, Torsted, Stensballe, Lund, Egebjerg, Østbirk og Brædstrup. Flytteunderskuddet har været størst i den nord-vestlige del af Horsens Kommune. Det samlede flytteoverskud ventes at stige frem mod 2030.

Udviklingen i familiestørrelser i Horsens Kommune fra 2000 til 2016 viser en klar tendens til, at der bliver flere familier med en eller to personer. Den samme tendens viser sig i udviklingen af husstandsstørrelser i samme periode.

De faktiske folketal i Horsens Kommune 2003-2017 samt prognosens forventninger frem til 2030, Befolkningsprognose 2017-2030 for Horsens Kommune, COWI. Klik på billedet for større visning.

Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-års intervaller (årligt gennemsnit i perioden 2009-2016), Befolkningsprognose 2017-2030 for Horsens Kommune, COWI. Klik på billedet for større visning.

Prognose for udvikling i aldersgrupper i Horsens Kommune 2016-2027, Demografix/Horsens Kommune. Klik på billedet for større visning.

Hvilke udfordringer giver den demografiske udvikling Horsens Kommune?

 • Hvordan sikres der plads til de mange nye borgere, uden at det går ud over kommunens kvaliteter, som f.eks. landskab, natur, rekreative arealer og rent grundvand?
 • Et voksende befolkningstal skaber øget pres på kommunens vejnet. Det kan medføre øget trængsel og slid på vejene.
 • Det stigende antal borgere vil skabe en øget efterspørgsel på offentlig service i form af dagtilbud, skoletilbud, ældrepleje o.lign.
 • Befolkningstilvæksten sker primært i og omkring Horsens by og de lokalcenterbyer, der ligger tættest på Horsens og motorvej E45. Hvordan sikres der en mere lige udvikling i hele Horsens Kommune?
 • Hvordan sikres et boligudbud, der er i overensstemmelse med udviklingen i familie- og husstandsstørrelser?

Hvilke muligheder giver den demografiske udvikling Horsens Kommune?

 • Den positive nettotilflytning tyder på, at Horsens er en attraktiv tilflytterkommune. Dette momentum kan der arbejdes på at fastholde.
 • Befolkningstilvæksten skaber grundlaget for at udvikle vores byer og landsbyer til levende og attraktive bosætningssteder.
 • Befolkningstilvæksten skaber behov for at se langsigtet på den fysiske udvikling af Horsens Kommune. Dette kan ske i form af et overordnet udviklingsbillede, der viser, hvordan Horsens Kommune kan udvikles på et bæredygtigt og kvalitativt grundlag.
 • Øget fokus på hvilke befolkningsgrupper, der planlægges for. F.eks. hvordan vi fastholder/tiltrækker de unge eller planlægger for den stadig større gruppe ældre borgere.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte den demografiske udvikling?

 • Udarbejdelse af et overordnet udviklingsbillede, der fastlægger de overordnede udviklingsstrukturer frem mod 2050 og dermed sikrer en helhedsorienteret og bæredygtig byudvikling i hele Horsens Kommune.
 • Fokus på byomdannelse og byfortætning for at spare på de begrænsede arealressourcer i Horsens Kommune.
 • Fokus på et alsidigt boligudbud, der er tilpasset udviklingen i aldersgrupper og familie- og husstandsstørrelser i Horsens Kommune.