KOMMUNEPLAN 2017

Byens puls

 • I planperioden skal der  udarbejde en beskrivelse af de enkelte bydele, som grundlag for den fremtidige planlægning i bydelene.

Trafik 2030

Det er målet at skabe bedre rammer for trafikanterne i Horsens by, så det bliver hurtigt og sikkert at bevæge sig rundt, og så byen kan fortsætte sin vækst og positive udvikling.

Der skal være nem adgang til motorvejsnettet, som mange dagligt anvender for at kom­me til og fra byen.

Det skal i fremtiden være mere attraktivt for den gennemkørende trafik at køre uden om midtbyen. Dette sker ved at etablere en ringvejsforbindelse, hvor fremkommeligheden er i højsædet. Det betyder, at der i de næste år vil ske en ændring af vejstrukturen i Horsens by. Nogle veje vil blive opprioriteret, nogle bliver lukket, og nye vil komme til. Der skal skabes bedre forhold på de overordnede veje. F.eks. vil afviklingen af trafik i de større kryds blive forbedret samtidig med, at en række veje i tilknytning til krydsenes lokale vejnet blive lukket. Denne slags tiltag vil samlet set forbedre afviklingen af byens biltrafik. Parkeringspladserne i midtbyen skal være lettilgængelige. Læs mere om Vejnettet i retningslinjerne.

Klimasikring skal tænkes ind i fremtidige vejprojekter for på den måde at geare byen til sky­brud og forhøjet vandstand.

I Horsens anvendes bilen på mere end hver anden af de daglige ture under 6 km, mens kun 15 % tilbagelægges på cykel.

Med den lille andel af cyklister, byens korte afstande og mulighederne for udbygning af cykelstinettet ligger der et stort potentiale i at få flere til at cykle i Horsens by. Det skal derfor være langt mere attraktivt at cykle i Horsens midtby. Der skal være gode cykelfa­ciliteter, sikre krydsninger og der skal være mulighed for at parkere sin cykel helt tæt på gågaden, uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og øvrige lokaliteter, der tiltrækker mange cyklister.

Servicen for de mange pendlere, der dagligt transporterer sig mellem Horsens og de mindre bysamfund som Stensballe, Egebjerg, Lund, Hatting, den sydlige del af Horsens og fra motorvejen, skal prioriteres, så cyklen bliver et konkurrencedygtigt alternativ til bi­len. Der etableres supercykelstier fra disse områder mod Horsens, hvor hensyn som høj fremkommelighed, direkte ruter og god service vægtes højt. Læs mere om dette i retningslinjeafsnittet om Trafik.

Busbetjeningen i Horsens skal følge med byudviklingen, så nye byområder også betjenes af busser. Der indtænkes løsninger som bussluser eller veje forbeholdt busser og attraktive stoppesteder. Læs mere om Kollektive trafik i retningslinjeafsnittet.

Læs hele Trafik 2030 her (Du bevæger dig ud af Kommuneplan 2030).

Bydele

Selvom der udvikles nye byområder, skal der stadig sikres en høj bo- og levekvalitet i de eksisterende bydele. Derfor skal der i stigende grad fokus på kvalitet i byomdannelsen af både bygninger, grønne rum og infrastruktur, i fortætning, i fornyelse og nytænkning af de eksisterende byområder.

Byens puls og identitet skal fremtidssikres i de eksisterende bydele, så det fortsat er attraktivt for kommunens borgere, tilflyttere og erhvervsdrivende at investere i de eksisterende boligområder og bydelscentre. Bylivet og kvartersidentiteten skal for alvor i fokus i den fremtidige planlægning. Det handler om at sikre, at den fysiske planlægning understøtter og bygger videre på de eksisterende kvaliteter og værdier.

Det skal også undersøges, om der er mulighed for at etablere f.eks. nye fælles mødesteder, offentlige service i eksisterende bydele, hvor sådanne mangler.

De forskellige bydele i Horsens er afgrænset på kortet herunder. Der findes i alt 16 bydele i Horsens by:

 • Bankager
 • Bygholm
 • Dagnæs-Bækkelund
 • Erhvervshavnen-Høegh Guldbergs Gade
 • Fuglevangskvarteret, Gasvejskvarteret
 • Højvang
 • Midtbyen
 • Nordbyen
 • Nordhavnen
 • Stensballe
 • Sønderbro
 • Torsted
 • Tyrsted
 • Vestbyen
 • Østbyen

Læs fakta og statistik for de enkelte bydele her.