KOMMUNEPLAN 2017

5.8. Særlige sports- og fritidsanlæg

Mål

  • De særlige sports- og fritidsfaciliteter som golf, lystsejlads og støjende idrætsaktiviteter skal udgøre attraktive tilbud i et aktivt frilufts- og fritidsliv i Horsens Kommune.

Retningslinjer

Golfbaner

5.8.1. Nye anlæg og udvidelser af golfbanerne kan kun ske på baggrund af en vurdering af behov for fremtidig kapacitet og på baggrund af en forudgående planlægning, hvor hensynet til miljø-, natur- og landskabsinteresser vægtes højt, idet den samlede natur- og landskabsværdi i og omkring golfbanerne ikke må forringes.

5.8.2. Etablering og udvidelse af golfbaner inden for kystnærhedszonen kan kun ske, hvis de ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet.

5.8.3. Nye golfbaner skal placeres bynært.

5.8.4. Der skal i forbindelse med golfbanens anlæg ske en forbedring af den almene rekreative brug af området (stier, beplantninger og opholdsarealer), samt skabes gode vilkår for dyre- og plantelivet.

5.8.5. Der er udlagt arealer til tre golfbaner, i den vestlige del af Horsens by, i Stensballe og i Hansted. De eksisterende golfbaner er vist på kort.

Lystbådehavne

5.8.6. Der kan kun etableres nye lystbådehavne og ske større udvidelser af de eksisterende lystbådehavne, hvor det kan sikres, at de værdifulde natur- og landskabsområder langs kysten bevares og ikke forstyrres af nye anlæg og bebyggelser.

5.8.7. Både nye lystbådehavne og udvidelser af de eksisterende lystbådehavne skal placeres som sideudvidelser til eller i tilknytning til eksisterende havneanlæg.

5.8.8. De eksisterende lystbådehavne i Horsens og på Endelave er vist på kort.

Særligt støjende fritidsanlæg

5.8.9. Særligt støjende fritidsanlæg skal placeres i god afstand fra områder med støjfølsom anvendelse eller i områder, som i forvejen er støjramte, f.eks. ved overordnede veje og jernbaner eller i industriområder.

5.8.10. Forskellige typer af støjende fritidsanlæg skal søges placeret samme sted, hvis det er miljømæssigt muligt.

5.8.11. De særligt støjende fritidsanlæg Østjysk Flugtskydnings Center, skydebane i Østbirk, skydebane i Sudkær og skydebane ved Sdr. Vissing er vist på kort.


Redegørelse

Golfbaner

Golf er en sportsgren, der kan spilles på tværs af alle aldersgrupper. Sporten er meget arealkrævende, men samtidig er der også vide muligheder for at skabe gode leveområder for dyr og vilde planter. Da der er tale om meget store arealer, skal der i samarbejde med golfklubberne arbejdes for at forbedre den rekreative brug, så borgerne får muligheder for at færdes og opholde sig på de dele af banerne, hvor de ikke er til gene for golfspillet.

Nyudlæg eller udvidelser af golfbaner skal ske på baggrund af en analyse af den eksisterende kapacitet og den forventede medlemstilgang på sigt. Der skal desuden gennemføres en planlægningsmæssig vurdering af, om nyudlægget eller udvidelsen vil få en negativ effekt på miljø-, natur- og landskabsinteresserne i området, så det sikres, at både natur- og landskabsværdier i området ikke forringes. Golfbaner kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis ikke det går ud over oplevelsen af kystlandskabet.

Nye golfbaner skal placeres bynært, tæt på offentlig transport, så trafikken til og fra golfbanen minimeres mest muligt.

Golfbaner skal planlægges, så de belaster miljøet med vanding, gødning og pesticider mindst muligt. Hvor landskabet giver mulighed for det, skal golfbanen anlægges, så forsinkelse eller nedsivning af regnvand kan lade sig gøre.

I Horsens Kommuner er der tre golfbaner, Horsens Golfklub i den vestlige del af Horsens By, der er omfattet af kommuneplanramme 13RE18, Stensballegaard Golfklub i Stensballe, der er omfattet af kommuneplanramme 12RE12 og Hansted Pay and Play, der er omfattet af kommuneplanramme 32RE04.

Lystbådehavne

Kystlandskabet er et fælles gode, som skal sikres mod forskellige anlæg, der kan forstyrre eller ødelægge naturen. Nye lystbådehavne og udvidelser af de eksisterende lystbådehavne er store anlæg, som kan have en stor visuel indflydelse på kystlandskabet og som kan gribe direkte ind i naturværdierne. Derfor skal kystlandskabet tilgodeses både ved placering af nye lystbådehavne og ved udvidelser.

For at sikre landskab og naturområder skal nyetablering og udvidelser ske som sideudvidelser til eksisterende lystbådehavne eller andre former for havneanlæg.

Der findes to lystbådehavne i Horsens Kommune, en på Endelave og en i Horsens By. Horsens Lystbådehavn står over for en udvikling i forbindelse med omdannelsen af Nordhavnen til en ny, central bydel. Selve lystbådehavnen udvides ikke, men der åbnes mulighed for en reorganisering af de rekreative aktiviteter på lystbådehavnen. Bl.a. åbnes der mulighed for etablering af en ny havneø til rekreative formål. I forbindelse med detailplanlægningen for udviklingen, er det væsentligt, at naturbeskyttelsesinteresserne i Horsens Fjord respekteres.

Lystbådehavnen på Endelave er omfattet af kommuneplanramme 82RE01. Horsens Lystbådehavn er omfattet af kommuneplanramme 10RE06.

Særligt støjende fritidsanlæg

Særligt støjende fritidsanlæg omfatter knallert- og motorbaner, RC-baner, modelflyvebaner, skydebaner og lignende anlæg. Sådanne nye anlæg skal så vidt muligt placeres i stor afstand fra områder med støjfølsom anvendelse, som f.eks. bolig- og institutionsområder.

Hvis der skal etableres nye særligt støjende fritidsanlæg, skal det undersøges, om de kan placeres samme sted som eksisterende støjende fritidsanlæg, hvis det i øvrigt er muligt miljømæssigt.

I Horsens Kommune er der fire skydebaner. Det største anlæg Østjysk Flugtskydningscenter ligger ved motorvejsafkørsel Horsens Vest og har bl.a. baner til skeet- og jagtskydning. Flugtskydningscentret har miljøgodkendelse, der bl.a. fastsætter støjgrænser og tidsrum for skydningen. Flugtskydningscentret er omfattet af kommuneplanramme 13RE17.

Skydebanen i Østbirk ligger ved Østbirkhallen og tilbyder bl.a. skydning med riffel. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 36RE03.

Skydebanen i Sudkær bruges som flugt- og riffelskydningsbane for Østbirk-Yding Jagtforening. Banen er i brug fra april til august måned. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 99RE01.

Flugtskydningsbanen i Sdr. Vissing bruges af Brædstrup og Omegns Jagtforening og er i brug fra 15. marts til 15. oktober. Skydebanen er omfattet af kommuneplanramme 98RE01.