KOMMUNEPLAN 2017

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Af kommuneplanens rammer skal både det maksimale bygningshøjde, det maksimale etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent være angivet for den enkelte ejendom.

Etageantal

Etageantallet angives som maksimalt antal etager indenfor kommuneplanrammen. Hvis der er mulighed for punktvis højere bebyggelse end den generelle indenfor rammen, skal dette angives i notatfeltet.

Når der efter etageantallet er angivet en ½ etage, betyder det, at bebyggelsen kan opføres med udnyttet tagetage. En parterreetage tæller ligeledes som en ½ etage.

Etagehøjder

Ved angivelse af den maksimale bygningshøjde i antal etager er der tale om normalt forekommende etagehøjder på 3-4 m.

Eventuel nedsættelse af bygningshøjden

Byggelovgivningens bestemmelser om højde- og afstandsforhold kan betyde en nedsættelse af bygningshøjden i forhold til kommuneplanen.

Figur 1: Principskitse af beregning af etageantallet med tre eksempler set i et terrænsnit.

Figur 2: Principskitse af byggelovgivningens bestemmelser om højde- og afstandsforhold i forhold til skel