KOMMUNEPLAN 2017

Klima & Energi

Med Borgmesterpagten og klimakommuneaftalen har Horsens Kommune sat en række ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip og udfasning af fossile brændstoffer. Samtidig oplever Horsens Kommune en stor befolkningstilvækst. Det medfører mere trafik og øget behov for varme-, vand- og el.

I 2015 stod boliger og transport for 63% af det samlede energiforbrug i kommunen. Fra 2007 til 2016 kom der 6.500 flere personbiler i kommunen, mens pendlingen til og fra kommunen fortsat er stigende.

Udviklingen i bruttoenergiforbruget viser, at andelen af vedvarende energi er stigende, om end stadig lav, mens andelen af de fossile brændsler falder.

Risikokortlægning viser, at flere områder i Horsens Kommune – herunder Horsens midtby – er truet af havstigning og oversvømmelser ved ekstremt vejr. I de senere år har der været flere ekstreme vejrhændelser, hvor flere steder i kommunen blev oversvømmet, bl.a. den sydlige del af Horsens midtby.

Energiforbrug 2015 fordelt på kategorier, Horsens Kommune, Energiregnskab 2015 for Region Midt, Planenergi. Klik på billedet for større visning.

Befolkningstilvækst og vækst i personbiler i Horsens Kommune fra 2007 til 2016, Demografix/Horsens Kommune og Danmarks Statistik. Klik på billedet for større visning.

Udvikling i bruttoenergiforbrug, opdelt på vedvarende energi og fossile brændstoffer, Horsens Kommune, 2007 til 2015, Energiregnskab 2015 for Region Midt, Planenergi. Klik på billedet for større visning.

Hvilke udfordringer giver klima og energi den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

  • Den store befolkningstilvækst skaber øget behov for transport og energiforbrug i Horsens Kommune.
  • Trafikken på E45 ved Horsens er steget med 30% i perioden 2003-2013 – og der er kommet ca. 6.500 flere personbiler i kommunen siden 2007.
  • Flere områder i Horsens Kommune – herunder Horsens midtby – er truet af havstigning og oversvømmelser ved ekstremt vejr.
  • Andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug er relativ lav. Det udfordrer, at de politiske mål om CO2-reduktion, 100% vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i 2035 og om udfasning af fossile brændsler kan nås.

Hvilke muligheder giver klima og energi den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

  • I Horsens Kommune er der flere politiske mål for at reducere CO2-udledningen. De er med til at sætte overliggeren for, at Horsens Kommune udvikles på et bæredygtigt grundlag.
  • Den igangsatte konvertering af naturgasforsynede områder og ejendomme til fjernvarme forventes at medføre en samlet CO2-reduktion på 600.000 tons i løbet af de kommende 20 år.
  • Andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug vokser, mens forbruget af fossile brændstoffer falder.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte klima og energi?

  • Planstrategi 2015 fastsætter i Agenda-21-delen, at den fysiske planlægning skal arbejde med en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Derudover skal der arbejdes med håndteringen af klimaforandringerne og den fremtidige energiforsyning af Horsens Kommune.
  • Kommuneplan 2017 har retningslinjer for klimatilpasning. Derudover fokuseres der i retningslinjerne på byfortætning, byomdannelse og bæredygtig mobilitet. Derudover fokuseres der på bæredygtig byudvikling og mobilitet i hovedstrukturen.