KOMMUNEPLAN 2017

5.3. Rekreative stier

Mål

  • Det overordnede mål er at skabe et sammenhængende net af stier, som både er attraktivt til hverdagsbrug, i fritiden og for besøgende.

  • Stinettet skal forbinde boligområder med de omliggende frilufts- og naturområder og kysterne, og medvirke til øget bosætning, friluftsturisme samt øge livskvaliteten for borgerne. Der skal knyttes varierede oplevelser, leg og opholdspladser til stinettet.

Handlinger

  • Horsens Kommune skal i planperioden udarbejde en ny samlet stiplan for trafikstier og rekreative stier.

Retningslinjer

5.3.1. Det eksisterende rekreative stinet skal bevares, udbygges og forbedres.

5.3.2. Stierne skal så vidt muligt etableres, så de kommer til at ligge i grønne kiler og ved kysterne, således at brugerne kan få en oplevelse af at færdes i naturen.

5.3.3. Stierne skal så vidt muligt etableres, så de er handicapvenlige og tilgængelige for folk i alle aldre.

5.3.4. De rekreative stier skal så vidt muligt etableres i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, lodsejerne, borgere og lokale grupper for at få så stor en lokal forankring og medfinansiering som muligt.

5.3.5. Eksisterende småveje og rekreative stier, som af planlægningsmæssige årsager nedlægges, skal søges erstattet med nye stier.

5.3.6. Forslag til nye rekreative stier i Horsens Kommune er vist på kort.


Redegørelse

Der skal arbejdes for at udbygge og forbedre de nuværende rekreative stisystemer mellem byerne og de større rekreative områder tæt på byerne, så der skabes nem adgang fra byerne til frilufts- og naturområder. Tilsvarende skal der arbejdes for at udbygge de rekreative stisystemer i det åbne land, så det bliver muligt at færdes på stier til nærliggende frilufts- og naturområder for flere af kommunens borgere. Stierne bør etableres tæt på eller i grønne områder og kiler.

Stier og mindre befærdede veje skal både kunne bruges til fritids- og hverdagsformål, og således medvirke til at mindske brugen af biler samt øge lysten til at motionere i det fri og være med til at modvirke stress.

Udbygningen af stinettet er vigtigt, fordi det er med til at gøre det mere attraktivt at bo og være turist i kommunen. Desuden fremmer det folks lyst til at bevæge sig i naturen og øger derved både den fysiske og mentale sundhedstilstand.


De rekreative stier kan bruges af både vandrere, motionister, cyklister og ridende. Specielt ridende og cyklister på mountain-bikes kan komme i konflikt med andre brugere af stierne og kan derfor med fordel henvises til særligt anlagte stier, eller stierne anlægges om muligt til at kunne rumme samtlige funktioner.

For at øge tilgængeligheden til de rekreative områder i det åbne land og ved kysterne, skal der arbejdes på at etablere rekreative stier mellem byerne og disse områder. Der skal ligeledes arbejdes på at etablere og udbygge de eksisterende stier i byerne, så der skabes en forbindelse mellem byernes rekreative områder. Udenfor byerne er der ligeledes behov for at udbygge stisystemerne, så der bliver bedre adgang til naturområder og muligheder for at færdes mellem naturområderne.

For at sikre en høj rekreativ værdi af stierne, bør det tilstræbes, at der ikke placeres industri og landbrugsbyggeri, oplagspladser og lignende op til stierne, der forringer den landskabelige oplevelse fra stien.

Forslag til nye rekreative stier er vist på kort. Stierne etableres kun, såfremt der er økonomi til det.