KOMMUNEPLAN 2017

Råstofplan

Region Midtjylland har udarbejdet en råstofplan for Region Midtjylland i 2016. Råstofplanen udlægger bl.a. områder til råstofgravning samt råstofinteresseområder. Endvidere opstiller Råstofplanen en række bestemmelser/retningslinjer for råstofudnyttelsen. Bestemmelserne indebærer bl.a. følgende:

  • Råstofgraveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktivitet, der kan hindre råstofindvinding.
  • Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse.
  • Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde.
  • Efterbehandling af råstofgraveområder tager udgangspunkt i drikkevandsinteresserne på stedet.

Den fulde ordlyd af de gældende retningslinjer og bestemmelser for råstofindvinding er angivet i Råstofplan 2016 for Region Midtjylland.

Kommuneplanens retningslinjer ift. grundvandsbeskyttelse strider ikke mod råstofplanens bestemmelser og arealudlæg.

Læs mere om råstofplanen her.