KOMMUNEPLAN 2017

Afgrænsning af miljøvurderingen

I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at miljøvurderingen skal omfatte følgende faktorer (det brede miljøbegreb):

 • biologisk mangfoldighed
 • fauna og flora
 • befolkningens levevilkår
 • materielle goder
 • menneskers sundhed
 • jordbund
 • vand
 • luft
 • klimatiske faktorer
 • landskab
 • kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser
 • arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, samt
 • det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger gennemføres i henhold til disse faktorer. Denne afgrænsning gennemføres for at identificere de områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning, og som derfor skal vurderes nærmere i miljørapporten.

På baggrund af en scoping af ændringerne i det gældende plangrundlag fastlægges miljøvurderingens konkrete indhold og omfang.