KOMMUNEPLAN 2017

Klima

Klimaudfordringer skal tænkes ind og håndteres i forbindelse med alle bygge og anlægsarbejder. Her skal der arbejdes med både:

  • Stormflodshændelser, der giver oversvømmelse i Horsens midtby
  • Nedbørshændelser, der leder til regnvandsafstrømning i vandløb, som skaber oversvømmelsesproblemer langs vandløbene
  • Håndtering af vand på terræn ved skybrudshændelser
  • Højtstående grundvand, der leder til fugt-/vandproblemer i kældre/lavtliggende huse

Desuden skal skovrejsning og andre ændringer i det åbne land, der kan være med til at reducere de maksimale afstrømninger i vandløb, fremmes. Læs mere om klimatilpasning i retningslinjerne.

Lavbundsarealer uden for byzonen skal desuden friholdes til klimaområder. Læs mere under retningslinjer for Lavbundsarealer.