KOMMUNEPLAN 2017

Midtbyen

 • Det skal undersøges, om Bygholm Å kan føres tilbage til byen, og hvilket forløb der vil være bedst.
 • Søndergade skal forskønnes i planperioden.
 • Planlægning for et nyt bibliotek/kulturhus langs midtbyforbindelsen skal gennemføres.
 • Ny planlægning for området nord for Niels Gyldings Gade skal gennemføres med afsæt i Områdefornyelsen.
 • Der skal planlægges for at få Inderhavnen og Åboulevarden til at hænge sammen.

Midtbyforbindelsen

I 2008-2009 gennemførte Horsens Kommune, i samarbejde med Realdania, et forprojekt til arbejdet med midtbyen. Resultatet blev to byrumsrapporter, hvor forskellige forhold i Horsens Midtby blev registreret, analyseret og kommenteret. Rapporterne blev udarbejdet af Gehl Arkitekter og Bygningskultur Danmark. På baggrund af de to byrumsrapporter blev der skrevet et konkurrenceprogram til en større arkitektkonkurrence om en helhedsplan for udvikling af Horsens Midtby. Vinderen af konkurrencen blev Metopos by- og landskabsdesign.

I perioden fra 2010 til 2015 har Horsens kommune gennemført en del projekter i forlængelse af konkurrencen om midtbyen. Som vinderprojektet beskrev, er Midtbyforbindelsen en plan for omdannelsen af hele forløbet fra Banegården til Havnen. Denne strækning er en vigtig forbindelse gennem byen. Langs denne strækning er der arbejdet med at udvikle gader, torve og pladser, så bylivet får de bedste betingelser.

Midtbyen skal i fremtiden fremstå grønnere, f.eks. gennem lommeparker, flere træer og grønne elementer. Midtbyen skal desuden udvikles bæredygtigt og tilpasses og omdannes, så den kan håndtere og udnytte, at der tilføres mere vand i takt med, at vores klima forandrer sig. Vandet skal ses som en ressource i byudviklingen. På den måde kan nye projekter i Midtbyen skabe merværdi ved både at løse klimaudfordringer og ved samtidig at skabe grundlag for mere byliv, større bykvalitet og bedre tilgængelighed.

En del af tanken med midtbyforbindelsen er også at sikre, at de to handelsområder i byen – nord og syd for Niels Gyldings Gade - bindes bedre sammen. Derfor skal der fokuseres på arbejdet med strækningen fra Søndergadeområdet og ned til området ved Høegh Guldbergs Gade.

Læs evt. mere i Midtbystrategien (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2017).

Søndergade fra gågade til væregade

”Fra gågade til væregade” er overskriften for fornyelsen af Søndergade, hvilket understreger et ønske om at udvikle et byrum med særligt fokus på attraktive og gode opholdsmuligheder. Her skal være plads til at gå en tur, til at handle, til det uformelle møde på hjørnet, til de store events i byens rum, til små happenings, til at gå på café og se på mennesker eller finde ro i et stille hjørne. Det skal ske i attraktive omgivelser, der inviterer til at bevæge og opholde sig hele året. Det skal være for alle og også i fremtiden være et sted, hvor alle kan færdes trygt.

Horsens har en stolt kulturhistorie, der er synlig i både bygninger og byrum. Den viser sig også, når folk støtter op om initiativer og løfter i flok. Erfaringen viser, at der er rigtig mange, der gerne vil bidrage til en levende bymidte, hvad enten det er organiseret eller uorganiseret. Det er et klart ønske, at et forslag til fornyelsen forholder sig bevidst til Horsens’ historie og identitet.

I Horsens er vi åbne over for nye initiativer og vil rigtig gerne bruge og opleve byen på nye måder, men vi passer samtidig på dét vi har. Det skal et nyt forslag til Jessensgade, Søndergade og Torvet også gøre.

Byrådet satser på et vinderforslag, der både tør nytænke og samtidig er holdbart over tid; et forslag, der passer ind i bystrukturen, og som tager udgangspunkt i bylivet, byrummene og byhusenes lokale historie i netop Horsens.

Se konkurrenceprogrammet her (Du bevæger dig nu ud af Kommuneplan 2017).

Åen tilbage til byen

I forlængelse af de spændende projekter og markante udviklingsprojekter i midtbyen skal det i den kommende planperiode undersøges, hvordan det kan sikres, at Bygholm Å i fremtiden bliver en naturlig del af Horsens Midtby. Et å-forløb i midtbyen vil give mulighed for at udnytte vandets store potentiale til at skabe et attraktivt byliv, til gavn for borgere og handlende. Samtidig vil det styrke forbindelsen mellem by og havn. Endelig kan et å-projekt blive en afgørende brik i klimasikring af Horsens midtby, idet åens ”bassin” vil kunne optage en stor del af det vand, der ved voldsomt vejr ellers kan medføre oversvømmelser og stor materiel skade i midtbyen.

Byrådet besluttede i ”Budgetaftale 2017 – Horsens vokser”, at første etape af et kommende å-projekt skal igangsættes i den kommende budgetperiode. Som led i forberedelserne af første etape skal der tages stilling, hvor der skal reserveres arealer til et samlet å-forløb, hvordan åen indgår i en klimasikring af byen, hvor meget en samlet løsning koster, og hvordan det kan finansieres.

Der skal ske en fornyelse af Søndergade i planperioden.

Rådhusområdet

I forbindelse med Campus-rokaden, hvor der etableres et nyt uddannelsescenter på Campusgrunden med 8.000-10.000 studerende, er der også er skabt mulighed for, at Rådhusets funktioner efterfølgende kan flyttes i VIA’s hidtidige bygninger på Chr. M. Østergaards Vej – dog med den vigtige undtagelse, at Borgerservice skal blive i midtbyen. En flytning af den kommunale administration kan samtidig være med til at realisere en vision om at binde midtbyen bedre sammen med området syd for Bygholm Å.

Byrådet ønsker at skabe grundlaget for, at der på det nuværende rådhusområde kan etableres et stort og nyskabende butiks- og oplevelsescenter – blandt andet med mulighed for placering af et nyt bibliotek. Dette center bliver vigtigt i forhold til at skabe forbindelse mellem det nuværende handelscentrum omkring Søndergade og Bilka-området og havnen. 

Muligheden for at gennemføre denne vision kræver, at der i planperioden gennemføres en ny planlægning for hele rådhusområdet.

Rådhuset, Rådhustorvet og Rådhusparken i Horsens.

Områdefornyelsen

Horsens Byråd har igangsat områdefornyelse af Horsens Midtby Øst. Områdefornyelsen skal understøtte udviklingen af en levende og varieret midtby med mange oplevelser.

Uanset om Horsens by oplever markant vækst på stort set alle parametre, er der fortsat et stort antal utidssvarende boliger i midtbyen, ligesom adgang til bolignære friarealer flere steder er yderst begrænset. Områdefornyelsen giver mulighed for at ændre disse forhold samtidigt med, at nye og forbedrede opholdsmuligheder i byens gaderum vil gøre midtbyen til et mere attraktivt, trygt og bedre sted at bo.

Områdefornyelsesområdet er karakteriseret ved være delt i to overordnede områder, hvor den sydlige del betegnes som byomdannelsesområde og den nordlige del som byforbedringsområde, som vist på kortet nedenfor. Områderne er i dag forbundne, men netop en styrkelse og opgradering af sammenhængen mellem områderne og relationen til resten af byen er et af de væsentlige mål for de forskellige indsatsområder. Områdefornyelsen i Midtby Øst skal anvendes som en katalysator for væsentlige forbedringer og investeringer i hele Horsens Midtby.

Vision og målsætning for området er, at Horsens Midtby er et levende, oplevelsesrigt bycentrum med flere attraktive boliger, rekreative arealer og faciliteter for alle brugere. Området er det naturlige bindeled mellem byen og vandet, og i øvrigt omgivet af byområder under omdannelse og udvikling. Områdets miljø og infrastruktur indbyder til færdsel for de bløde trafikanter.

Målet er gennem samarbejde med beboere, erhvervsdrivende og andre brugere at fremme en ny kultur af fælles ejerskab med gensidig respekt, hvor bolig-, rekreations- og erhvervsfunktionerne understøtter og styrker hinanden som grundlag for balanceret udvikling midt i byen. Mens det overordnede succeskriterie for områdefornyelsen efter gennemførelsesfasens fem år er en helstøbt midtby for alle, så kan der ligeledes opstilles en række mere målbare delkriterier:

 • Antallet af utidssvarende boliger er reduceret med 60 %
 • Det samlede antal boliger er forøget med 20 %
 • Der er etableret mindst to tværgående, permanente brugernetværk
 • Antal af borgere i området, der anvender cyklen dagligt, er fordoblet
 • Gennemkørende biltrafik er reduceret med min. 30 %
 • Antal af tomme butikslokaler i midtbyen er halveret

Læs mere i om Områdefornyelsen (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2017).