KOMMUNEPLAN 2017

1.3. Byomdannelse

Mål

  • Der skal ske byomdannelse af gamle og nedslidte byområder, herunder udtjente erhvervsområder, så der skabes nye, attraktive blandede bykvarterer.

  • Byerne og bydelene skal fortsat være attraktive byområder med mulighed for detailhandel, offentlige formål, let erhverv og varierende boligtyper.

  • Der skal arbejdes på at genskabe kontakten mellem Horsens by og vandet. Det er derfor målet, at Horsens Fjord, Bygholm Å og byens bække også kommer i spil i byomdannelsen.

  • Områdefornyelsen af Boulevardkvarteret i Horsens by skal være med til at sikre en bedre sammenhæng mellem Midtbyen og Bilkaområdet. Læs mere om Områdefornyelsen og Bydelene i Hovedstrukturen.

Handlinger

  • Omdannelsen af Nordhavnen fra havneerhverv til blandede byformål er igangsat og vil fortsætte gennem planperioden.

  • Planlægningen for omdannelse af Campusgrunden (tidligere slagteri) til et regionalt, stationsnært uddannelsescenter er igangsat og forventes gennemført i planperioden. 

  • Der skal udarbejdes strukturplaner for de udpegede omdannelsesområder for at styrke mulighederne for fortætning i den eksisterende by.

Retningslinjer

1.3.1. På kortet er der udpeget en række potentialeområder for byomdannelse i Horsens by og Brædstrup, hvor der vurderes af være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne områderne. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for hvert enkelt af områderne.

1.3.2. Arbejdet med områdefornyelsen af Boulevardkvarteret i Horsens by er igangsat og det betyder, at hele området skal omdannes fra at være ”bagside”, parkeringspladser, håndværksvirksomheder osv. til at blive et tættere funktionsblandet bykvarter, der kobler sig sammen med midtbyen. Områdefornyelsen er udpeget på kort.

1.3.3. Ved byomdannelse er det vigtigt, at de bevaringsværdige bygninger genanvendes i videst muligt omfang for at sikre fortællerværdi og kulturhistorien i områderne. Samtidig er det vigtigt, at nybyggeri tilpasses skalamæssigt til området og til den omkringliggende by, så der sikres god sammenhæng. Når dette vurderes skal det også vurderes i forhold til Hovedstrukturens afsnit om høje huse.

1.3.4. Det skal prioriteres, at der etableres friarealer og grønne rum, der giver mulighed for bevægelse og rekreative aktiviteter i forbindelse med byomdannelse i Horsens Kommune.

1.3.5. Når der sker omdannes i den eksisterende by, skal der fokuseres på at optimere trafiksikkerheden.


Redegørelse

I Horsens by har bybilledet forandret sig gennem årene, fordi den gamle industriby har udviklet sig til en mere moderne oplevelses-, service- og handelsby. Ændringen af erhvervsstrukturen sætter derfor også spor i byomdannelsen. Når virksomheder nedlægges eller flytter ud af byen, skabes der behov og mulighed for at ændre anvendelse af de tidligere fabriksbygninger og mulighed for nybyggeri på tomme erhvervsgrunde. Også i Brædstrup by har en lignende udvikling skabt mulighed og behov for byomdannelse.

Disse overflødiggjorte arealer udgør en stor ressource i forhold til byudvikling, fordi man kan omdanne og dermed ”genbruge” centrale byarealer til at bygge en moderne by. Nogle af de områder der kan have et potentiale i Horsens by er Godsbanearealerne, Inderhavnen, Erhvervsområdet ved Ormhøjgårdsvej, Erhvervsområdet på Ane Stauningsvej og bydelscenter og erhvervsområde på Vejlevej m.fl.

Byomdannelsen kan bidrage til at skabe nye attraktive, blandede bykvarterer, der kan tiltrække nye indbyggere og også nye virksomheder. På den måde kommer der flere boliger i byen, hvilket både understøtter en bæredygtig byudvikling og skaber ”kritisk masse” i forhold til handels- og kulturlivet i byerne.

Når der arbejdes med byomdannelse er det vigtigt, at de bevaringsværdige bygninger genanvendes i videst muligt omfang. Disse bygninger er med til at sikre kulturarven i kommunen, og bidrager samtidig positivt til både historiefortællingen og brandingen af byer og bydele. Gode eksempler på dette er FÆNGSLET, Bastian, Ceres og Malteriet i Vestbyen.

Samtidig er det vigtigt, at nybyggeri i omdannelsesområderne tilpasser sig skalamæssigt til omgivelserne, både i omdannelsesområdet, men også i forhold til den omkringliggende by. Læs mere om retningslinjer for høje huse. Der skal også skabes gode forbindelser mellem omdannelsesområdet og naboområderne. På den måde kan der skabes en god sammenhængskraft mellem omdannelsesområdet og resten af byen.

Det er også vigtigt, at der skabes nye friarealer og grønne rum i forbindelse med byomdannelsen, så der sikres gode og bynære rekreative arealer for borgerne. Samtidig kan de grønne rum indgå i den overordnede grønne og blå struktur for hele kommunen.