KOMMUNEPLAN 2017

5.9. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Mål

  • Der skal sikres en bæredygtig anvendelse af og adgang til vandløb, søer og kystvande, så de ikke bliver overbelastet, men fortsat er et værdifuldt aktiv for kommunen.

  • Senest i 2021 skal badevandet ved alle udpegede badesteder have den bedste kvalitet i henhold til badevandsbekendtgørelsen.

  • Senest i 2021 er Langelinie etableret som nyt badested og Husodde Strand har fået en længere sandstrand.

Retningslinjer

5.9.1. På kort er angivet de søer og kyststrækninger, hvor der er gode bademuligheder. Langelinje og den nye havneø udpeges som nye badesteder og Husodde Strand udvides som badested.

5.9.2. Badevandskvaliteten skal fastholdes de steder, hvor den er udmærket og forbedres de steder, hvor kvaliteten ikke er udmærket.


Redegørelse

De værdier, som kommunens vådområder, åer, søer og kyster indeholder, kan benyttes til rekreative formål, i det omfang adgangsregler og lodsejere giver mulighed for det. Men brugen skal ske på naturens præmisser og må ikke overbelaste områderne. Derfor er bl.a. det enkelte områdes sårbarhed styrende for omfanget af aktiviteter.

Adgang til natur og rekreative muligheder er både vigtige parametre for borgernes livskvalitet, trivsel og sundhed og for tiltrækning af tilflyttere og turister. Og vand har en særlig tiltrækningskraft, da det både er et spændende element i landskabet og giver mulighed for rekreative aktiviteter som badning, sejlads og fiskeri.

Der er også erhvervsmæssige muligheder for udnyttelse af vandområderne til anlæggelse af dambrug og havbrug.

Statens vandplaner for perioden 2009-2015 og statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021 implementerer EU´s vandrammedirektiv og skal sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvand opfylder målet om ”god tilstand”. God tilstand defineres som ”svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet”.

I Horsens Kommune skal en række vandløb restaureres for at de kan opnå en god tilstand. Det drejer sig især om fjernelse af spærringer i vandløbene, så der bliver fri passage for fisk og andet dyreliv. I Gudenåen er det bl.a. opstemningerne ved Kloster Mølle og Vestbirk Vandkraftværk, der skal ændres eller fjernes, så de ikke længere udgør hindringer for dyrelivets vandringer op- og nedstrøms i vandløbet.

Det er vigtigt, at både den rekreative og den erhvervsmæssige udnyttelse af vandområderne sker på en måde, så målene om en god tilstand kan opfyldes.

Retningslinje om sejlads i Kommuneplan 2013 udgår i Kommuneplan 2017, da det ikke er muligt at skabe et entydigt administrationsgrundlag i forhold til Plandk3 datamodellen. Sejlads administreres desuden i forvejen gennem en bekendtgørelse om sejlads på Gudenåen og dels gennem vandløbsregulativerne i henhold til vandløbsloven. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at administrere sejladsen gennem kommuneplanens retningslinjer.

Faktaboks:

Ved anvendelse af vandløb, søer og kystvande forstås f.eks. badning, dykning, lystfiskeri, jagt og sejlads, men også erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. fiskeopdræt, vandkraftværker og lignende.

Det er kommunens hensigt at styrke publikums adgang til badning gennem forbedring af vandkvaliteten. Forbedring af badevandskvaliteten kan ske ved at adskille regn- og spildevand i områder, der i øjeblikket er fælleskloakeret. På Endelave er de tidligere spildevandsudløb ved havnen fjernet som følge af den udførte kloakering. Derfor er badestedet vest for Endelave By nu udvidet mod øst hen til havneområdet.

Mulighederne for badning, både ved Langelinie og ved Husodde Strand skal forbedres, så områderne bliver bedre egnede både som bade- og opholdsområder. Ved Langelinie er der i første omgang etableret en badebro og ved Husodde Strand arbejdes der på at få etableret både kystsikring og en længere sandstrand.

Badestedet ved Brigsted Strand er udpeget, da den har en fin sandstrand og trods sin lave vanddybde har mange besøgende, bl.a. fra den nærliggende shelterplads. Vandkvaliteten er målt til at være god.

I forbindelse med udviklingen af Nordhavnen planlægges mulighed for etablering af en rekreativ ø for bl.a. badning og andre former for friluftsliv. Øen udpeges derfor som badested i Kommuneplan 2017.

I Horsens Kommune er der i alt 16 stationer, hvor der bliver udtaget badevandsanalyser. Aktuelt er badevandskvaliteten opfyldt ved samtlige stationer.

Følgende områder kan karakteriseres som gode badesteder: Husodde Strand, Strandparken, Langelinje-anlægget, Sejet Nørremark, Karl Sø, Naldal Sø, Ring Sø, Blid Sø, Nedenskov Sø, kysten vest for Endelave Havnemole, samt syd-, nord- og østkysten på Endelave.

Derudover er kravene til badevandskvalitet opfyldt ved Brigsted Strand.

Det bemærkes, at Blid Sø og Nedenskov Sø er privatejede og adgangen sker over private arealer.