KOMMUNEPLAN 2017

Indledning

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK 1533 af 15/12/2015). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen omfatter Horsens Kommunes forslag til Kommuneplan 2017. De ændringer, af det eksisterende plangrundlag som foreslås, vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen er foretaget.

I sagens natur er konsekvensvurdering af forslag til ny kommuneplan afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle screenes iht. miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag, som kommunen har gennemført i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017, og der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning ikke er miljøvurderet her.

Forslaget til Kommuneplan 2017 er en fuld revision af kommuneplanen, hvor alle retningslinjer, rammer og arealudlæg er taget op til revision. Det betyder dog ikke, at alt er ændret, men med revisionen er der foretaget omfattende ændringer, hvor nogle dog kun er af redaktionel karakter mens andre udgør indholdsmæssige ændringer. Revisionen omfatter både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammerne med særlig fokus på fire temaer:

  • Ny by(del)
  • Byens puls
  • Natur og multifunktionelle landskaber
  • Fremtidens infrastruktur

Derudover skal revisionen arbejde fokuseret og bevidst med bæredygtighed, klima og energi som et gennemgående tema.

Der er udført en gennemgang (miljøscoping) af ændringerne i planens retningslinjer, som kan ses i bilag 1 og af de generelle rammebestemmelser, som kan ses i bilag 2. Ændringen af rammeområder omfatter primært præcisering af gældende bestemmelser og derfor gennemføres vurderingen af rammeområder med udgangspunkt i de ændrede generelle bestemmelser og principper. Vurdering af rammerne omfatter således ikke en vurdering af det enkelte rammeområde, men alene en overordnet vurdering af principper og generelle rammer.

Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet væsentlige miljømæssigt. Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 7, stk. 4.

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Horsens Kommune.