KOMMUNEPLAN 2017

Indledning

Der er i henhold til miljøvurderingsloven (nr. 1533 af 10/12/2015) udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med Kommuneplan 2017 for Horsens Kommune. Der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, dvs. en ny hovedstruktur og revision af retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Forslaget til Kommuneplan 2017 og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober til 28. november 2017.

Denne sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til Kommuneplan 2017 og er udarbejdet i henhold til § 13 stk. 2 i miljøvurderingsloven.

Det skal bemærkes, at bekendtgørelse nr. 1533 den 16. maj 2017 er erstattet af lov nr. 425 af 18/05/2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, men da Kommuneplan 2017 var under udarbejdelse denne lovs ikrafttræden, foretages miljøvurderingen efter de hidtil gældende regler.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af miljøvurderingsloven, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende punkter:

  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
  • Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
  • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet og
  • Hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget

Nærværende redegørelse er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Horsens Kommune.