KOMMUNEPLAN 2017

Planscoping

Retningslinjer

Landskab
Retningslinjerne fra Kommuneplan 2013 overføres ikke direkte til Kommuneplan 2017, men indholdet ligger implicit i de nye retningslinjer. Arealudpegninger fra Kommuneplan 2013 bibeholdes men justeres, så der ikke er overlap mellem landskabstemaer og arealer til f.eks. byudvikling og lignende.

Skovrejsning
Retningslinjerne fra Kommuneplan 2013 er ændret med nye mål og arealudpegninger. Alle arealudpegninger til skov ønsket og skov uønsket fra Kommuneplan 2013 overføres til Kommuneplan 2017, og der udpeges nye arealer til skovrejsning ønsket.

Fritidsformål
Mål og retningslinjer for fritidsformål er omstruktureret, og opdelt i fritidsmuligheder i det åbne land og i tilknytning til byer samt rekreative stier og overnatningssteder. Der er udpeget nye rekreative stier og et nyt stilleområde ved Salten Langsø. Der er foretaget mindre justeringer af udpegninger, f.eks. Horsens Lystbådehavn. Derudover er to eksisterende skydebaner blevet medtaget i udpegningen.

Anvendelse af søer, vandløb og kystvande
Retningslinjer for sejlads indgår ikke i Kommuneplan 2017, da det reguleres af bekendtgørelse om sejlads på Gudenåen og dels af vandløbsregulativer. Der udarbejdes nye retningslinjer for badesteder og udpeges nye badesteder.

Lavbundsarealer
Der er foretaget en ny analyse på grundlag af nyeste højdemodel og skybrudskort og på den baggrund gennemført nye udpegninger. Der er udarbejdet nye generelle retningslinjer for lavbundsarealer og særlige retningslinjer for lavbundsarealer i byzone og –byvækstområder.

Naturbeskyttelse
Der er foretaget en opdatering af udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder. Potentielle naturområder er udpeget, hvor de fysiske forhold giver mulighed for, at naturen kan genskabes indenfor en kort- til mellemlang tidshorisont. Mål og retningslinjer for naturbeskyttelse er opdateret. Udpegningerne her opfylder ligeledes kravene til Grønt Danmarkskort.

Økologiske forbindelser
Der er foretaget en komplet nyudpegning af områder med økologiske forbindelser. Udpegningen opfylder kravene til Grønt Danmarkskort, hvor der lægges særlig vægt på at skabe forbindelse på tværs af kommunegrænser. Mål og retningslinjer for økologiske forbindelser er opdateret.

Genanvendelse af overskudsjord
Genanvendelse af overskudsjord er et nyt tema i kommuneplanen, der skal sætte fokus på overskudsjord som en ressource, der håndteres inden for kommunen til bl.a. at skabe nye, rekreative landskaber. Der er udpeget konkrete arealer til formålet.

Detailhandel
Der er foretaget en gennemgribende revision af mål og retningslinjer for detailhandel. Revisionen er gennemført bl.a. med udgangspunkt i planlovens nye bestemmelser om detailhandel og forslaget til nyt bymønster for Horsens Kommune. Der er ligeledes foretaget en række større og mindre justeringer af udpegningerne. F.eks. af Horsens Bymidte. Derudover er der udpeget nye bydelscentre og områder til særlig pladskrævende varegrupper. Der er ikke udpeget aflastningscentre.

Landdistrikter og landsbyer
Mål og retningslinjer er revideret og forenklet, men indholdet i målene fra Kommuneplan 2013 ligger implicit i de nye mål. Bymønstret er ændret, herunder ændring af status og afgrænsning for nogle byer. Retningslinjer om jordbrugsparceller er taget ud, fordi loven ikke længere giver mulighed for jordbrugsparceller, og retningslinjer for fredning og øvrige kulturværdier er taget ud, fordi det reguleres af anden lovgivning. Der er endvidere foretaget en mindre udvidelse af landsbyafgrænsning i Elbæk.

Geologiske bevaringsværdier
Retningslinjerne er revideret mht. navngivning af udpegninger, så der opnås en klar sammenhæng mellem udpegninger og retningslinjer. Udpegningen af geologiske bevaringsværdier er uændret.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Der er foretaget en enkelt justering af et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Herudover er der tilføjet konsekvenszone på 500 meter omkring alle områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Produktionserhverv
Produktionserhverv er et nyt tema i kommuneplanen. Udpegning af områder til produktionserhverv har til formål at sikre gode betingelser for virksomhederne og forebygge konflikter mellem naboer og virksomheder. Omkring områder til produktionserhverv udlægges konsekvensområder på 300-500 meter. Det overvejes endvidere at udpege et transformationsområde (hvis ændringsforslag til planloven vedtages) mellem erhvervshavnen og inderhavnen.

Støjbelastede arealer
Udpegningen af støjbelastede arealer er opdateret i forhold til den nyeste viden og data. Der er ændringer vedr. virksomhedsstøj, støjende fritidsanlæg, flyvepladser, råstofindvinding og vindmøller.

Landbrug
Retningslinjerne er præciseret, og udpegningen er opdateret, så det afspejler de ændringer, der er sket i planperioden.

Store husdyrbrug
Retningslinjerne er præciseret, og udpegningen er opdateret, så det afspejler de ændringer, der er sket i planperioden. Afstandskravet til byzone er hævet fra 800-1300 meter.

Tekniske anlæg
Der er tilføjet nye retningslinjer for tekniske anlæg vedr. renseanlæg, pumpestationer, bassiner, højspændingsanlæg, naturgasledninger, master og antenneanlæg. Mål og retningslinjer for vindmøller, biogasanlæg og affaldshåndtering er justeret og opdateret. Der er ikke udpeget nye områder til tekniske anlæg.

Klimatilpasning
Klimatilpasningsplanens mål for klimatilpasningsplaner er erstattet af ny målsætning. Endvidere er områdeudpegningen opdateret efter den nyeste højdemodel.

Kulturhistorie
Temaet er revideret, så mål og retningslinjer for kulturhistorie er præciseret for de enkelte emner under temaet, herunder værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige kulturværdier i form af kirkeomgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt fortidsminder og kulturarvsarealer. Der er ikke foretaget nye udpegninger.

Trafik
Temaet er omstruktureret, og der er nye udpegninger både til veje, jernbane, cykelstier og trafikknudepunkter.

Byudvikling, herunder byzone og sommerhusområder
Der udpeges ikke nye planlagte områder til byzone og sommerhusområder, men der udlægges et perspektivareal til en ny bydel samt potentielle omdannelsesområder og områder til byfortætning.

Grundvand
Temaet videreføres fra Kommuneplan 2013 med redaktionelle ændringer. Tekniske tiltag fra grundvandsredegørelsen i Kommuneplan 2013 skrives ind i de relevante rammer.

Rammeområder

Hele kommuneplanens rammedel revideres. Der foretages justeringer og konsekvensrettelser, med tilføjelse af miljøklasser for erhverv i alle rammer, samt sikring af, at der fremgår bebyggelsesprocent, bygningshøjde mm. i alle rammeområder således, at de bliver mere præcise i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser for hvert enkelt rammeområde. Derudover er der foretaget justering i forhold til at sikre at geometrierne følger matrikelskel og vejskel i overensstemmelse med PlanDK2 (fælles datasystem for kommunale planer).

De generelle rammebestemmelser er desuden revideret vedrørende tekniske tiltag for bebyggelse i områder med drikkevandsinteresser (OSD, indvindingsoplande og BNBO), for detailhandel, for højhuse og for opholds- og friarealer.