KOMMUNEPLAN 2017

Print

Kommuneplan 2017 - Horsens Kommune

Hele Kommuneplan 2017 som pdf.
(tung fil)

A3 - Kortbilag

Hovedstruktur

Hovedstruktur 1 Rettet">Kortblad 1 - Bymønster

Hovedstruktur 2">Kortblad 2 - Bydele

Hovedstruktur 2A">Kortblad 2a - Bydele - Horsens by

Byer & Landsbyer

Landsbyer 1">Kortblad 1 - Detailhandelsstruktur og Detaihandelsoplande

Landsbyer 1A">Kortblad 1a - Detailhandelsstruktur - Lokalcenterbyer m.m.

Landsbyer 1B">Kortblad 1b - Detailhandelsstruktur - Horsens by

Landsbyer 2">Kortblad 2 - Planlagt byzone (Perspektivområde), Byomdannelse, Byfortætning, Områdefornyelse og Landsbyer

Landsbyer 2A Ny">Kortblad 2a - Byomdannelse, Byfortætning og Områdefornyelse I Horsens og Brædstrup

Landsbyer 3">Kortblad 3 - Områder til høje huse

Landsbyer 4">Kortblad 4 - Kystnærhedszone

Trafik

Kortblad 1 - Planlagte trafikanlæg og Trafikknudepunkter

Kortblad 1a - Planlagte trafikanlæg - Cykelforbindelse og Supercykelsti

Kortblad 2 - Vejklasser fra Vejman

Natur og Landskab

Kortblad 1 - Landskabsområder

Kortblad 2 - Bevaringsværdige landskaber og Større sammenhængende landskaber

Kortblad 3 - Naturbeskyttelsesområder

Kortblad 4 - Økologiske forbindelser - Grønt Danmarkskort

Kortblad 5 - Skovrejsning og Lavbund

Kortblad 6 - Geologiske bevaringsværdier og Større geologiske rammeområder

 

Kulturhistorie

Kortblad 1 - Værdifulde kulturmiljøer og Kulturhistoriske bevaringsværdier

 

Fritidsformål

Kortblad 1 - Rekreative områder, Planlagte rekreative stier, Stilleområder og Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande

 

Tekniske anlæg

Kortblad 1 - Planlagte og eksisterende tekniske anlæg

 

Erhverv og Landbrug

Kortblad 1 - Særlig værdifulde landbrugsområder og Store husdyrbrug

Kortblad 2 - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og Konsekvensområde

Kortblad 3 - Produktionserhverv og Konsekvensområder for produktionserhverv

 

Klima og Miljø

Kortblad 1 - Risikoområder 2016 - Oversvømmelse

Kortblad 2 - Risikokort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 3 - Risikokort 2050 - Oversvømmelse

Kortblad 4 - Risikokort 2110 - Oversvømmelse

Kortblad 5 - Sandsynlighedskort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 6 - Sandsynlighedskort 2050 - Oversvømmelse

Kortblad 7 - Sandsynlighedskort 2110 - Oversvømmelse

Kortblad 8 - Kendte oversvømmelser 2016

Kortblad 9 - Værdikort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 10 - Støjbelastede arealer

Kortblad 11 - Genanvendelse af overskudsjord og Jordforurening V1 og V2

Kortblad 12 - Følsomme vandindvindingsområder (NFI) og Drikkevandsinteresser

Kortblad 13 - Indvindingsoplande, Boringsnære beskyttelsesområder og Indsatsplaner for grundvand

Kortblad 14 - Udlæg fra grundvandsredegørelsen

Kortblad 15 - Grundvand - Boring - Vandtype

Kortblad 16 - Grundvand - Vandværksanlæg, almene

Kortblad 17 - Grundvand - Vandværksboringer, almene

 

Kommuneplanrammer

Kortblad 1 - Rammer for lokalplanlægning​