KOMMUNEPLAN 2017

1.5. Høje huse

Mål

 • Horsens by skal også fremover fremstå som en smuk og harmonisk by i en menneskelig skala. Der skal være fokus på, at det skal være rart at opholde sig i byens rum. 

 • Samtidig skal Horsens by sikres mulighed for vækst, omdannelse og fortætning, bl.a. gennem byggeri af høje huse på særligt udvalgte placeringer.

Retningslinjer

1.5.1. Der kan kun planlægges for byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover) inden for de områder, der er udpeget på kort.

1.5.2. Der skal udarbejdes en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for de afgrænsede områder.

1.5.3. Uden for de afgrænsede områder kan der i særlige tilfælde tillades høje bygninger, der skal anvendes til tekniske anlæg eller produktionsanlæg for virksomheder. Der skal også udarbejdes en planvurdering, der belyser konsekvenserne af disse former for højt byggeri i forhold til omgivelserne.

1.5.4. I de høje huse skal der sikres en variation i bygningernes anvendelse, boligernes størrelse samt en blanding af ejerforhold osv.


Redegørelse

Høje huse er bygninger, der markere sig i byens skyline, skala og kontekst og dermed står i markant kontrast til byens generelle bygningshøjder. I Horsens midtby er den generelle bygningshøjde mellem 2 og 6 etager, mens den mest udbredte bygningshøjde i resten af Horsens byområde er på 1-2 etager. Kun ganske få bygninger er højere, f.eks. byens kirketårne og vandtårne. Når en bygning er 7 etager eller derover, defineres den derfor som et højt hus i en Horsens-kontekst. Der kan ikke fastsættes en maksimal grænse på højde og etageantal, idet det er det enkelte sted, beliggenhed, kontekst, arkitektur osv., der afgør dette.

Horsens skal være en by i en menneskelig skala, som indbyder til byliv, ophold og bevægelse i byens rum, men der skal også være mulighed for at placere høje huse på udvalgte steder, hvor de kan fungere som særlige landmarks i byen. Høje hus påvirker både byens skyline og de omgivelser, det placeres i, det sker gennem påvirkning af mikroklimaet, indbliksgener for naboer, skyggepåvirkninger og p-forhold.

Nye projekter for høje huse kan kun komme på tale, hvis placeringen er velbegrundet, og bygningen tilfører stedet noget positivt og kvalitativt, samtidig med, at det understøtter Horsens’ skyline positivt. F.eks. er hensynet til den middelalderlige by, kulturmiljøer og topografi helt grundlæggende. Derfor skal der udarbejdes en grundig planvurdering, der belyser konsekvenserne af et højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om projektet skal gennemføres.

I planvurderingen skal følgende elementer undersøges:

 • Formål og ide med projektet for det høje hus
 • Visuel påvirkning af omgivelserne, herunder sigtelinjer
 • Tilpasning i byen, landskabet og topografien
 • Skala, volumen og typologi i forhold til det område, højhuset placeres i
 • Kvalitet i arkitektur, form og detaljeringsniveau
 • Kvalitet i friarealer for beboere i det høje hus
 • Kvalitet i udearealer omkring højhuset
 • Det høje hus’ bidrag til bylivet/underetagens interaktion med det offentlige rum/mulighed for placering af offentlige funktioner i underetagen
 • Den trafikale logistik – adgangsforhold, parkeringsmuligheder, tilslutning til eksisterende vejnet, kapacitet og afvikling
 • Vind, mikroklima, skygge- og indbliksgener
 • Muligheder for begrønning af facader
 • Mulighed for offentlig adgang til højhusets øverste etager/tag

Der skal stilles krav til bygherre om at bidrage til planvurderingen med detaljerede projektbeskrivelser og visualiseringer i forbindelse med konkrete projekter for høje huse.

Uden for de afgrænsede områder kan der i særlige tilfælde tillades høje bygninger, der skal anvendes til tekniske anlæg eller produktionsanlæg for virksomheder. Der skal også udarbejdes en planvurdering, der belyser konsekvenserne af disse former for højt byggeri i forhold til omgivelserne.