KOMMUNEPLAN 2017

3.5. Skovrejsning

Mål

 • Horsens Kommune vil understøtte de statslige mål om mere skovrejsning ved at planlægge for mere skov til både privat og offentlig skovrejsning.

 • Udpegningerne til skovrejsning skal primært understøtte beskyttelsen af vores strategisk vigtige og sårbare grundvandsressourcer. Samtidig skal der bygges videre på de eksisterende skove, så der skabes større og bedre skove med en højere grad af biodiversitet.

 • Skovrejsningen skal skabe større attraktive, rekreative værdier for kommunens borgere og besøgende. Derfor skal der etableres så meget bynær skov som muligt, så der sikres nem adgang til skovene.

Retningslinjer

3.5.1. Der må ikke ske anvendelser eller etablering af anlæg, der kan forhindre skovtilplantning inden for de udpegede områder, hvor skovrejsning er ønsket.

3.5.2. De områder, der er udpeget til skov uønsket, skal i videst muligt omfang friholdes for tilplantning med skov. 

3.5.3. Eksisterende og nye områder til skovrejsning og områder, hvor skovrejsning er uønsket, kan ses på kort.


Redegørelse

Skovene udgør et vigtigt landskabselement, der både skal fungere som beskyttelse af de strategisk vigtigste og mest sårbare grundvandsressourcer samt spredningskorridorer for det lokale plante- og dyreliv.

Samtidig har skovene en stor rekreativ og sundhedsfremmende værdi for kommunens borgere – hvad enten man søger stilheden under træernes susen, en gåtur med familien i det grønne eller en motionstur på mountainbiken.

Skovrejsningen spiller derfor en stor rolle, både i forhold til beskyttelsen af vores grundvand og natur og i forhold til at udvikle Horsens Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og at besøge som turist.

Derfor er det vigtigt, at skovrejsningen planlægges med et strategisk sigte, der både imødekommer de ovennævnte beskyttelses- og benyttelseshensyn, men også imødekommer de nationale mål om at øge skovarealet i Danmark.

Skovrejsning ønsket

I Danmark er der et nationalt mål om at skovarealet i år 2090 år skal udgøre mindst 20 -25 % af landets areal. I dag er ca. 14 % af landet skovklædt.

Det aktuelle skovareal i Horsens Kommune er iflg. Danmarks Statistik 8.508 ha (seneste opgørelse 2013), hvilket svarer til 16 % af kommunens areal. Der er i forbindelse med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013, Tematillæg om byvækst og fritidsformål, i 2015 udpeget to nye bynære skovrejsningsområder på ca. 85 ha, et areal i Gedved og et areal mellem Hatting og Torsted. Det samlede areal, der er skovareal eller udlagt til skov udgør herefter ca. 8.600 ha, hvilket svarer til 16,5 % af det samlede areal i kommunen.

Hvis Horsens Kommune skal leve op til det nationale mål, skal der som minimum rejses 2.100 ha ekstra ny skov inden år 2090 i Horsens Kommune, svarende til et gennemsnit på 27 ha om året. Det vurderes, at det vil blive svært helt at leve op til målet, idet der i disse år sker en meget stor befolkningsmæssig tilvækst i Horsens Kommune, hvilket løbende kræver nye arealer til byudvikling.

Men på grund af skovenes store værdi som både beskyttelse af de strategisk vigtige og sårbare grundvandsressourcer, forbindelseskorridorer for plante- og dyreliv og rekreation og attraktion for borgere og turister, skal der findes nye arealer til skovrejsning i Horsens Kommune.

Der er i den gældende kommuneplan udlagt ca. 475 ha til ønsket skovrejsning, hvor der endnu ikke er etableret skov. Dertil kommer arealer, hvor der er ved at blive rejst skov. Kommuneplan 2017 udlægges der yderligere seks nye arealer til ønsket skovrejsning:

 • Nord for Brædstrup by udlægges der et areal på ca. 109 ha af hensyn til grundvandsinteresser. Arealet ligger tæt på byen og kan derfor udvikle sig til et værdifuldt rekreativt areal for borgerne.
 • Mellem Hatting og Torsted udlægges to mindre arealer på i alt ca. 37 ha. Udlæggene er dels en udvidelse af den grønne ring rundt om Horsens by, dels en udvidelse af det skovrejsningsområde, der blev udlagt i tematillæg til Kommuneplan 2013 om byvækst og fritidsformål. Formålet er at skabe mere sammenhængende, bynær skov og dermed flere rekreative muligheder for borgerne.
 • Øst for Hansted Skov udlægges der et større areal på ca. 360 ha. Arealet udlægges af hensyn til grundvandsinteresser, men med en beliggenhed i forbindelse med Hansted Skov skabes der mulighed for at etablere en større sammenhængende skov, til fordel for plante- og dyrelivet. Da arealet er relativt bynært, skabes der samtidig flere rekreative muligheder for borgerne.
 • Vest for Tebstrup og Ludvigseje skove ved Hovedgård udlægges der et areal på ca. 54 ha. Formålet er også her hensynet til grundvandet, og udlægget vil skabe mulighed for at etablere større sammenhængende skovområder, til fordel for både plante- og dyrelivet og for borgerne.

 • Området med skov ønsket mellem Hattingvej og Bygholm Sø udvides mod øst med et areal på ca. 27,5 ha. Udlægget vil skabe mulighed for at etablere større sammenhængende skovområder, til fordel for både plante- og dyrelivet og for borgerne.

For alle seks arealer gælder, at der er tale om bruttoudlæg. I forbindelse med aktuelle skovrejsningsprojekter skal der foretages en detailplanlægning, der fastlægger de nøjagtige afgrænsninger af tilplantningen. I samme forbindelse skal alle relevante parter indenfor det givne område inddrages i skovrejsningsplanerne. Inden for områder, der er udpeget til skovrejsning ønsket gælder det i øvrigt, at der ikke kan rejses skov i en afstand af 10 m på hver side af rørlagte vandløb.

Udover de større arealer til skovrejsning, udpeges der også tre mindre arealer til skovrejsning, hvor private lodsejere har givet udtryk for konkrete ønsker om skovrejsning: Ved Hedelundsvej / Hedelund Plantage, ved Vestervej i Gedved og ved Ørnstrupvej mellem Oens og Ørnstrup.

Horsens Kommune vil i øvrigt se positivt på at planlægge for nye arealer til privat skovrejsning, hvis det ikke er i konflikt med natur- og landskabsinteresser eller andre forhold, der er beskrevet herunder om skovrejsning uønsket.

Horsens Kommune er positiv overfor, at der i forbindelse med evt. etablering af en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager arbejdes med lokalt placeret erstatningsskov, hvis den endelige linjeføring kommer til at berøre skovarealer.

Med de nye udlæg vil der være udlagt et bruttoareal til skov ønsket på i alt ca. 1.148 ha, svarende til ca. 42 års behov for skovrejsning i forhold til de nationale mål.

Skovrejsning uønsket

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget, hvor skovtilplantning vil være helt uforeneligt med bevarelsen af specifikke landskabstræk. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 er grundlaget for udpegning af Skov Uønsket blevet gennemgået. Som udgangspunkt er det blevet vurderet, at følgende arealudpegninger skal ligge til grund for Skov Uønsket:

 • Habitatsområder
 • Natur – vildtreservat
 • Beskyttet natur eksklusive søer
 • Å- og søbeskyttelseslinjer
 • Fortidsminde beskyttelseslinje
 • Geologiske bevaringsværdier
 • Kirkeomgivelser
 • Råstofgraveområder
 • Lavbundsarealer
 • Planlagte veje og jernbane