KOMMUNEPLAN 2017

Scoping af retningslinjer

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens retningslinjer.

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I første kolonne "Plan-scoping" er det angivet, om forslaget til Kommuneplan 2017 indeholder ændringer af retningslinjerne. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.

  Plan-scoping Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund
Byer og landsbyer                      
Byudvikling (generelt)                     
Byvækst                    
Byomdannelse                    
Byfortætning                      
Høje huse                      
Detailhandelsstruktur                    
Landdistrikter og landsbyer                    
Kystnærhedszonen                      
Trafik                      
Mobilitet                    
Vejnettet                    
Cyklisme                    
Til fods                    
Kollektiv trafik                    
Trafiksikkerhed                    
Natur og landskab                      
Geologiske bevaringsværdier                      
Bevaringsværdige landskaber                    
Større uforstyrrede landskaber                    
Lavbundsarealer                    
Naturbeskyttelse                    
Potentielle naturområder                    
Økologiske forbindelser                    
Naturområder på havet                      
Skovrejsning                    
Skovrejsning uønsket                    
Kulturhistorie                      
Værdifulde kulturmiljøer                    
Kirkeomgivelser                      
Fredede og bevaringsværdige bygninger                      
Fortidsminder og kulturarvsarealer                      
Fritidsformål                      
Campingpladser                      
Feriehotel/feriecenter ved Glibinggård v. Søvind                      
Feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By                      
Sommerhuse                      
Parker og grønne områder                      
Kolonihaver                      
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande                    
Opholdsarealer og stilleområder                    
Rekreative stinet                    
Golfbaner                      
Lystbådehavne                      
Særligt støjende fritidsanlæg                    
Tekniske anlæg                      
Renseanlæg, pumpestationer og bassiner                    
Affaldsbehandling                    
Biogas                    
Vandværker                      
Højspændingsledninger og naturgasledninger                    
Master og antenneanlæg                    
Vindmøller                    
Erhverv og landbrug                      
Produktionserhverv                    
Store husdyrbrug                    
Særligt værdifulde landbrugsområder                    
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav                    
Klima og miljø                      
Klimatilpasning                      
Naturbeskyttelse                      
Økologiske forbindelser                      
Genanvendelse af overskudsjord                    
Støjbelastede arealer                    
Grundvand