KOMMUNEPLAN 2017

6.5. Højspændingsledninger og naturgasledninger

Mål

  • Horsens Kommune vil arbejde for at så mange højspændingskabler som muligt i og i nærheden af kommunens Centerby og Lokalcenterbyer kabellægges.

Retningslinjer

6.5.1. Konsekvenszonerne (servitutbælterne) for højspændingsanlæg og naturgasledninger fremgår af kortet.

6.5.2. Inden for konsekvenszonerne (eller servitutbælte) må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse.

6.5.3. Omkring højspændingsledninger fastsættes en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen.

6.5.4. Omkring vekselstrømsjordkabler på 60 - 150 kV fastsættes en vejledende konsekvenszone på 10 meter på hver side af ledningen.

6.5.5. Omkring fremtidige naturgas transmissionsledninger fastsættes en vejledende sikkerhedszone på 20 meter på hver side af ledningerne.

6.5.6. I sikkerhedszonen omkring en gasledning, må der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller lignende.

6.5.7. I risikozone omkring en gasledning, skal der af sikkerhedsmæssige grunde indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvisning, før der må udføres nogle former for grave- og anlægsarbejde.


Redegørelse

Højspændingsanlæg

De vejledende konsekvenszoner på 50 m fra eksisterende og kommende højspændingsledninger gælder alle luftbårne ledningstracéer, mens de 10 m alene gælder nedgravede ledninger.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at det i planlægningen bør tilstræbes at undgå placering af nyt byggeri tæt på vekselstrømshøjspændingsledninger. Det gælder såvel luft- som jordledninger. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der på det nuværende grundlag kan fastsættes normer for magnetfelteksponering fra højspændingsanlæg.

Når der inden for konsekvenszonerne, som hovedregel ikke må udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse eller til spredt bebyggelse betyder det, at en fravigelse af reglen kun kan finde sted, såfremt det af planmyndigheden eller bygherren kan sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

Høje anlæg, vindmøller, antenner, høje bygninger samt træer, som forventes at opnå en større højde end ledningsnettet bør placeres i en vandret afstand fra højspændingstracéens respektafstand, der svarer til genstandens højde over terræn, således at hvis anlægget vælter over tracéet, opstår der ikke driftsforstyrrelser på elnettet.

For samtlige ledningsanlæg er der fastsat lodrette og vandrette respektafstande, som hverken personer, værktøj eller materiel må komme indenfor uden særlig tilladelse fra ejeren af ledningsanlægget, jf. Figur 1. Respektafstandene er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elektriske ledningsanlæg.

Figur 1: Respektafstand omkring højspændingsluftledning 40-400 kV. Kilde: Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Naturgasanlæg

Energinet.dk ejer naturgasledningerne i området. Der er ved samtlige ledningsanlæg tinglyst servitutter i form af servitutbælte, sikkerhedszone, "class-location-zone" eller tilsvarende. Disse skal selvfølgelig anvendes i detailplanlægning og administration af arealerne der grænser op til ledningerne.

En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller lignende.

En risikozone er et område omkring en gasledning, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde skal indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvisning, før der må arbejdes.

Figur 2: Principielt terrænsnit af servitutbælte, risikozone og sikkerhedszone omkring naturgasledninger. Kilde : Folderen, ”Pas på ledningerne” Danske Naturgasselskaber 2013

Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner, meter

Ledningstype Servitutbælte, meter Risikozone, meter Sikkerhedszone, meter
Trasmissionsledninger 2 x 5 2 x 20 2 x 20
Fordelingsledninger 2 x 5 2 x 10 2 x (5-20)1)
Distributionsledninger 2 x (2-4)1) 2 x 5  
Stikledninger 2 x (1-2)1) 2 x 1  

1) Gasselskabet kan oplyse den aktuelle afstand.

Kilde: Folderen, ”Pas på ledningerne” Danske Naturgasselskaber 2013.

Horsens Kommune har ingen naturgastransmissionsledninger, men mange naturgas- fordelings og distributionsledninger. 

Alle udpegninger til arealreservationer omkring ledningerne er nye i Kommuneplan 2017, da der ikke tidligere har været udpegninger i kommuneplanen.