KOMMUNEPLAN 2017

Scoping af generelle rammer

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens generelle rammer.

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I første kolonne "Plan-scoping" er det angivet, om forslaget til Kommuneplan 2017 indeholder ændringer af retningslinjerne. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.

  Plan-scoping Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund
Klima                    
Miljøklasser                    
Detailhandel                    
Bebyggelsestyper                    
Foreningsvirksomhed                    
Parkering (bil og cykel)                      
Høje huse/etagebyggeri                    
Grundvand                    
Jordbalance                    
Kystnærhedszone                    
Arkitektonisk kvalitet                      
Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer                      
Støjforhold                      
Opsætning af satellit- og parabolantenner