KOMMUNEPLAN 2017

8.2. Risikoområder & kendte oversvømmelser

Mål

  • Områder, der er udpeget i forbindelse med risikokortlægningen og områder, hvor vi allerede i dag har kendskab til, at der er problemer med oversvømmelse, fremgår af kortet. Alle risikoområder er beskrevet i forhold til oversvømmelsesrisiko og mulige handlinger i kommunens klimatilpasningsplan ”Vind med vandet”, som var et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013, tillægget er nu indarbejdet i Kommuneplan 2017.

  • Risikoområder er områder, hvor kommunen har kendskab til eller formodning om, at der vil forekomme oversvømmelse i forbindelse med nedbør eller stormflodshændelser. Ved byggeri eller etablering af anlæg indenfor risikoområder skal bygherre i forbindelse med lokalplanlægning eller byggesagsbehandlingen gøres opmærksom på, at området skal sikres mod oversvømmelse. Bygherre skal derved redegøre for, hvordan bygning eller anlæg sikres mod oversvømmelse.

  • I kommuneplantillægget ”Vind med vandet” blev der udpeget 14 risikoområder og 11 områder med kendte oversvømmelser. Udpegningerne blev foretaget på screeningsniveau og i løbet af 2015 er datagrundlaget forbedret. På baggrund af vandløbsafstrømninger og en ny højvandsstatistik på et forbedret datagrundlag er der beregnet nye oversvømmelseskort.

  • På baggrund af de nye oversvømmelseskort og besigtigelse af lokaliteterne er det vurderet, at 3 af de tidligere udpegede risikoområder skal udgå af kommuneplanen, da sandsynligheden for oversvømmelse er meget lille og forbundet med mindre værditab. Det drejer sig om risikoområderne 3 (Stidsmøllevej ved Mattrup Å), 4 (Mattrupvej ved Mattrup Å) og 10 (Vestvejen/Ølsted Å) fra kommuneplantillægget.

  • Det vurderes desuden, at der ikke er behov for at ændre på vandløbets (Mattrup Å) fysiske udformning ved risikoområde 5, da det vil være yderst sjældent, at der vil ske oversvømmelse. Samtidig vurderes der ikke at være værditab forbundet hermed. Der skal derimod laves en plan for afspærring af vejene ved evt. oversvømmelse.

  • For risikoområde 6 skal vandløbets (Ørbæk) fysiske udformning ikke ændres, men SAMN Forsyning skal vurdere om det nærliggende regnvandsbassin og pumpestation til spildevand skal sikres imod oversvømmelse.

  • For beskrivelser af de øvrige risikoområder se herunder. Områdernes nummerering er ændret i forhold til i klimatilpasningsplanen Vind med vandet.

Retningslinjer

8.2.1. Risikoområder og kendte oversvømmelser er udpeget på kort.


Redegørelse

Kommuneplan 2017 udpeger i alt 9 risikoområder, 4 med prioritet A og 5 med prioritet B. I Kommuneplan 2017 er er der 4 risikoområder, som ud fra en samlet vægtning af risiko for oversvømmelse og værditab, er udpeget med en prioritet A. Disse områder er prioriteret, da der er en stor sandsynlighed for oversvømmelse, og da der kan være store værditab som følge her af.

Risikoområde 1 – Prioritet A

St. Hansted Å/Nørrestrand:

Områderne omfatter kolonihaverne ved Løvhøj og områder langs Egebjergvej, Åvej og Otto Ruds Vej. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan eventuelle oversvømmelser kan undgås. Horsens Kommune sikrer at der udføres en kortlægning og planlægning for området.

Risikoområde 2 – Prioritet A

Hatting By:

Risikoområdet omfatter området omkring Hatting Bæk nedenfor Svanevænget og Bakkevænget. Ved stor afstrømning bl.a. i 2015 er der oplevet oversvømmelse af fællesarealer og områder op i mod haverne.

Området omfattede tidligere arealet langs Hatting Bæk og ved Storegade, Stationsvej og Mejerivej. Nye oversvømmelsesberegninger viser, at der ved en 100 års afstrømningsbegivenhed i 2050 ikke vil ske store oversvømmelser, og at det ikke er kritisk for Storegade, Stationsvej og Mejerivej. Området er på den baggrund og ved besigtigelse af området indsnævret til kun at omfatte arealet langs Hatting Bæk nedenfor Svanevænget og Bakkevænget.

Fællesarealer nedenfor Svanevænget og Bakkevænget og områderne op i mod de nærmeste beliggende haver blev oversvømmet i 2015. Beregninger viser imidlertid, at vandløbets fysiske udformning er tilfredsstillende, og at det vil kunne aflede de større vandmængder uden større kritiske oversvømmelser.

Ved besigtigelse i 2015 blev det konstateret, at arealer op til vandløbet blev anvendt til haveaffald, og at dette ved oversvømmelse kan tilstoppe vandløbet og derved resultere i opstuvning af vand med oversvømmelse til følge. Grundejerforeningen i området er blevet bedt om at informere grundejerne om, at der ikke må lægges haveaffald langs vandløbet.

Risikoområde 3 – Prioritet A

Horsens By:

Horsens By skal klimasikres løbende i takt med havneomdannelse, trafikomlægning og udmøntning af midtbystrategien. Der er politisk vedtaget et beskyttelsesniveau mod stormflod til kote 2,60 m DVR90. Det er politisk besluttet at arbejde med et indledende sikringsniveau på kote1,8 m DVR90 og et langsigtet og mere permanent sikringsniveau, hvor man sikrer til kote 2,60 meter DVR90 svarende til en 100 års hændelse i år 2110.

Horsens Havn og den indre by er under omdannelse i henhold til den vedtagne havneplan og midtbystrategien. Den stigende trafik i Horsens By nødvendiggør desuden en større omlægning af trafikken.

Det er helt afgørende at klimatilpasning tænkes ind i forbindelse med omdannelsen, således at havnen og byen løbende klimatilpasses og sikres mod både oversvømmelse fra fjorden, fra vandet i baglandet i form af Bygholm Å, Dagnæs Bæk og fra skybrud.

Sikring mod stormflod fra fjorden med opstuvning i vandløbene til følge gør det nødvendigt at etablere jorddiger, højvandsmure og mobile løsninger – i første omgang på udpegede strækninger bl.a. langs Bygholm Å op til kote 1,8 m. For at opnå sikring til kote 2,60 m er det nødvendigt med en hævning af kajkanter og terrænet på havnen, samt etablering af sluser og pumper ved udmundingen af Bygholm Å og Dagnæs Bæk. Herefter kan Bygholm Å og dele af havnebassinet anvendes som forsinkelsesbassiner for regnvandet.

Skybrud har demonstreret, hvor store udfordringer byen har, når der falder rigtig meget regn på kort tid.

Oversvømmelse på Endelavevej efter skybruddet den 15. juni 2016. Kilde Lars Juul, Horsens Folkeblad.

Risikoområde 4 – Prioritet A

Endelave:

Området omfatter særligt Endelave Havn og Endelave Strandvej, der vil være oversvømmet ved en 5-års hændelse i 2050 (1,72 m DVR90). Der skal laves en plan for, hvordan Endelave By og adgangen til øen sikres inden udgangen af 2018.

Oversvømmelsesområderne for 5 års hændelse i 2050 omfatter Endelave By, herunder havnen, større naturområder på den nordlige og sydøstlige del af øen, samt sommerhusområder omkring Gøgeurtvej og Hjertegræsvej.

En højvandsstatistik udarbejdet på et forbedret datagrundlag giver en 5-års hændelse i 2050 svarende til 1,72 m DVR90 mod de tidligere 1,8 m DVR90, og viser, at en 5 års hændelse i 2110 svarer til 2,32 m DVR90.

Risikoområde 5 – Prioritet B

Klosterkær og Gudenådalen mellem Mossø og Højlundvej:

Området indeholder veje og bebyggelse, herunder den fredede bygning (Papirmøllen), Det er et EF habitatområde, EF Fuglebeskyttelsesområde og Natura 2000, som indeholder følgende habitatnaturtyper: Rigkær, tidvis våd eng, elle- og askeskov og bøg på mor med kristtorn, Beskyttede naturtyper: vandløb, mose, sø og overdrev.

Årsagen til udpegningen er primært vandløb og Mossø, da der ved en 5-årshændelse sker oversvømmelse af Papirmøllen, naturområder, Gl. Rye Vej. Ved en 10-årshændelse oversvømmes Klostermøllevej også.

Risikoområde 6 – Prioritet B

Gudenådalen mellem Højlundvej og Vilholtvej:

Området indeholder veje, Natura 2000-områder og der findes følgende habitatnaturtyper i området: Rigkær, tidvis våd eng, elle- og askeskov, surt overdrev og hængesæk. Derudover findes der en række beskyttede naturtyper i området: vandløb, overdrev og sø.

Årsag til udpegning er vandløbet der ved en 5-årshændelse oversvømmer dele af Højlundvej/Vilholtvej. Derudover er der en del naturområder som oversvømmes.

Risikoområde 7 – Prioritet B

Ll. Hansted Å opstrøms Egebjergvej:

Området indeholder veje og bebyggelse samt en række beskyttede naturtyper som: mose, eng, overdrev, sø og skov.

Årsag til udpegning er vandløbet der oversvømmer Skovvej ved en 10-årshændelse og sidevej til Hanstedvej som oversvømmes ved 5-års hændelse. Ejendomme i området er truet af oversvømmelse ved 50-års hændelse.

Risikoområde 8 – Prioritet B

Brigsted:

Området indeholder vej og naturområder. Årsag til udpegning er at både Vorsøvej og naturområder er oversvømmet flere steder ved en 5-årshændelse.

Risikoområde 9 – Prioritet B

Nordkysten/Stensballe:

Området indeholder boliger og veje. Årsag til udpegning er at der ved stormflod er enkelte ejendomme ved Strandpromenaden og Sølystvej, samt Husoddevej som oversvømmes ved 5-års hændelse. Desuden vil Strandpromenaden oversvømmes ved en 50-års hændelse og Sølundsgade, Svendsgade ved 100 års hændelse. Husodde Campingplads vil ved 100 års hændelse blive oversvømmet.

Risikoområde 10 til 14 - Prioritet C

Nye og mere præcise oversvømmelsesberegninger udført i 2016 viser, at de tidligere udpegede risikoområder 10 til 14 er mindre kritiske end de indledende screeninger viste. Risikoområderne er derfor nedprioriteret og der forventes ikke umiddelbart at være behov for at udføre klimatilpasning mht. oversvømmelse af områderne.

Kendte oversvømmelser

Foruden de udpegede risikoområder er der en række oversvømmelsesområder, der allerede i dag er kendte. Områderne er udpeget af SAMN Forsyning og Horsens Kommune. Lokaliteterne er steder, hvor der i dag er kendskab til større oversvømmelser ved regn og tøbrud. Der er ud over disse steder, flere områder i kommunen, hvor der er oplevet mindre oversvømmelser eller hvor SAMN Forsyning og Horsens Kommune ikke har kendskab til oversvømmelserne.

A - Højtholmvejs udmunding i Tyrstingvej:

Oversvømmelser sker ved tø- og skybrud. Oversvømmelsen skyldes muligvis manglende drænledninger og grøfter.

B - Brædstrup, Drosselvej:

Overfladevand fra området udledes til en rørlagt grøft. Der er sat en vandbremse på udløbet for at overholde udledningstilladelsen, men da der ledes uvedkommende vand (drænvand) i regnvandsledningen, stuver vandet tilbage i ledningssystemet pga. vandbremsen og pga. den lille kapacitet i den rørlagte grøft. Vandet stuver derved tilbage i ledningssystemet og giver problemer ved Drosselvej.

C - Brædstrup, sydbyen:

I den sydlige ende af Brædstrup kan der være problemer med afledning af vand til Åstrup bæk i skoven. Bækken har ikke tilstrækkelig kapacitet, og vandet stuver derved tilbage i ledningssystemet.

D - Søvind:

Ved skybrud, længerevarende regn eller tøbrud opleves oversvømmelse fra Søvind bæk, der løber igennem Søvind by. Søvind bæk har et stort opland inden bækken når Søvind by. Derudover er der spærringer og mange regnvandsudløb uden forsinkelse til Søvind bæk.

E - Østbirk:

Storegade ligger lavt, så når det regner meget, er der problemer med vand i kældrene fra både fælleskloakeret og separatkloakeret opland. Dette skyldes formentlig spildevandssystemet samt afstrømmende vand fra opland og dræn. Der er et begrænset kendskab til ledningssystemet, der laves derfor tv-inspektion i området.

F - Gedved:

Der er problemer med oversvømmelse fra det fælleskloakerede opland ved Vestervej. Der trænger uvedkommende vand ind i spildevandsledningen. Desuden er der problemer ved tøbrud, da området ligger lavt. I den sydlige del af Gedved er der to ejendomme, der har problemer med oversvømmelse fra vandløbet.

G - Hovedgård:

Der er ofte oversvømmelser fra Ørskov bæk, som løber over sine bredder ved Fruens Have. Der er mange udløb til bækken ved Fruens Have, og bækken er ikke stor nok til at modtage overfladevandet. Når Ørskov bæk står over sine bredder, opleves desuden oversvømmelser fra kloakken ved Vestergade, da vandet stuver tilbage i ledningssystemet. Frydsvej nr. 3 oplever oversvømmelse fra en rørlagt grøft, der er frilagt ved savværket. Skolen oplever oversvømmelse pga. rødder i kloakken.

H - Sønder Vissing:

Ved tøbrud afstrømmer overfladevand fra marker og opland omkring Sønder Vissing til afløbssystemet, hvilket forårsager oversvømmelse fra fælleskloak.

I - Stensballe:

Problemer med oversvømmelser af fælleskloakeret spildevand ved Clarasvej. Dette skyldes fejltilslutninger i oplandet samt utætheder på spildevandssystemet, således at regnvand løber ind i spildevandsledningen og overbelaster systemet.

J – Horsens Midtby - Bygholm Å:

Der er ikke etableret højvandsklapper på alle udløb til Bygholm Å. Ved stormflod kan der således ske oversvømmelse i oplandet til udløb, hvor der ikke er etableret højvandsklapper. Rækkefølge for oversvømmelserne er:

1. Lystbådehavnen

2. Havnen ved Ove Jensens Allé

3. Høegh Guldbergs Gade ved Bilka

4. Sct. Helene Vej

5. Åboulevarden

6. Emilies Plads

K – Horsens - Dagnæshallen:

I sydbyen er der problemer omkring Dagnæshallen pga. oversvømmelse fra Dagnæs bæk. Dagnæshallen ligger lavt og Dagnæs Bæk er fritlagt ved Dagnæshallen, så når det regner meget og det fælleskloakerede opland aflaster til overløb til Dagnæs bæk, oversvømmes området ved Dagnæshallen med regn- og spildevand.

Handlinger

St. Hansted Å/Nørrestrand

Det skal undersøges om ændringer af terrænet i forbindelse med etablering af vådområderne ved St. Hansted Å har en positiv indflydelse på at mindske risikoen for oversvømmelse. 

Til det formål indsamles der tidsserier for vandstanden i Hansted Å opstrøms Nørrestrand ved Egebjergvej, samt indenfor slusen ved Sundet. Når der er indsamlet tilstrækkelig lange tidsserier (min. 2 års varighed), skal de indsamlede informationer anvendes til bl.a. at beregne hvor hurtigt Nørrestrand bliver fyldt op af vandet fra baglandet ved forskellige scenarier og sluselukning ved Sundet. 

Det vil herefter kunne vurderes, hvor udsatte områderne er for oversvømmelse, og der kan udarbejdes en plan for, hvordan evt. oversvømmelser kan undgås.

Hatting By

Det skal afklares om der er behov for at ændre på vandløbets fysiske udformning, og i givet fald skal der udarbejdes løsningsmodeller.

Der indsamles allerede informationer om nedbør og vandstande i Hatting Bæk nedenfor Svanevænget. På baggrund af informationerne skal det vurderes, om der er en reel risiko for større oversvømmelser som følge af vandløbets fysiske udformning. I givet fald bør man opstille en detailmodel til at regne på risiko for oversvømmelser og mulige løsninger. En løsning kan være, at tilbageholde vandet i bækken på engene syd for byen eller mindske afledningen fra regnvandsbassinet ved industriområdet. Alternativt kan åen ledes gennem det etablerede kær, dels for at undgå ”knækket” i vandløbet ved Oensvej, og dels med henblik på at sløjfe de 2 uhensigtsmæssige rørunderføringer parallelt med Oensvej. 

Horsens Kommune udfører kortlægning og planlægning.

Horsens By

Horsens Kommune skal udføre kortlægning og planlægning inden udgangen af 2020, som en del af havneomdannelsen, trafikløsninger og midtbyudvikling i øvrigt. 

På kortere sigt skal der etableres indledende stormflodssikring til kote 1,8 m DVR90 i form af diger, hævning af terræn og beredskabsplanlægning med mobile løsninger på særligt kritiske strækninger på terræn ved fjorden, havnen og langs Bygholm Å, jf. kort.

Planlægning og projektering af klimatilpasningsdelen bliver støttet af EU gennem projektet Life IP Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

Etablering af sikringsløsning for byen, vil blandt andet blive gennemført i takt med byens omdannelse.

I den kommende spildevandsplan skal der medtages målsætninger for ”håndtering af vand på terræn” når der forekommer kraftig regn/skybrud ud over SAMN Forsynings serviceniveau.

Der skal arbejdes med differentierede målsætninger indenfor hvert skybrudsopland og klimaindsatser skal udføres på baggrund af analyser vedr. risiko for lokal oversvømmelse og værdierne i området.

Spildevandsplanen skal omfatte en overordnet strategi for håndtering af vand på terræn, en inddeling af byområderne i skybrudsoplande, kortlægning af egnede skybrudsveje og egnede områder til ”parkering” af vandet, når kloakkerne ikke kan følge med. Pladser, parker og veje skal tages i brug og skal i videste mulige omfang bidrage til rekreative og grønne områder i byen, jf. Midtbystrategien.

Endelave

På sigt vil Horsens Kommune sikre adgangsvejen til Endelave ved en tilpasning af havnen og desuden sikre Endelave By og dele af Endelave Strandvej, da dette også er en forudsætning for at adgangen til at øen sikres. Adgangsvejen til øen kan sikres ved at hæve kajkanter på havnen og lave diger langs kyststrækningen ved Endelave By. 

Desuden skal Horsens Kommune på sigt lave en plan for den samlede vejbetjening af øen – evt. sikring af dele af Endelave Strandvej vil være en del af dette. 

Naturområderne vil ikke blive beskyttet, lige som det er grundejernes eget ansvar, evt. gennem oprettelse af lokale digelaug, at sikre sommerhusområderne mod sydøst.

Klosterkær og Gudenådalen mellem Mossø og Højlundvej

Horsens Kommune skal forsøge at udvide Natura2000 arealerne i området og der skal etableres pleje på naturområder for at skabe en robusthed i området. 

Horsens Kommune vurderer ikke at være et problem, at vejene af og til oversvømmes i området. 

Naturstyrelsen gøres som ejer af Papirmøllen opmærksom på at der er risiko for oversvømmelse af den fredede bygning. Det er Naturstyrelsens ansvar at sikre Papirmøllen. 

Gudenådalen mellem Højlundvej og Vilholtvej

Horsens Kommune er ansvarlig for at forsøge at udvide naturarealerne i området og der skal etableres pleje på naturområder for at skabe en robusthed i området.

Ll. Hansted Å opstrøms Egebjergvej

Horsens Kommune skal i forhold til afhjælpning af oversvømmelsen af veje undersøge om der er risiko for opstuvning og vandslug. Der har dog ikke hidtil været problemer. Beredskab ved Vandværkssøen skal overvejes og konsekvenser for naturen skal undersøges. 

Lodsejerne skal eventuelt selv sikre ejendommene indenfor området.

Brigsted

Hvor Vorsøvej er privat vej, er det lodsejernes ansvar, hvis den skal beskyttes. Hvor den er offentlig vej vurderes det, at det ikke er et problem, at den oversvømmes. 

Horsens Kommune undersøger desuden konsekvenser for naturen i området.

Nordkysten/Stensballe

Horsens Kommune er ansvarlig for at undersøge hvordan Sølystvej sikres, der skal eventuelt bygges et dige langs vejen. Det vurderes, at der ikke lige nu er behov for handling i forhold til den del af Strandpromenaden der oversvømmes ved en 50 år hændelse, en del af Strandpromenaden sikres i forbindelse med udbygning af Nordhavnen. Sølundsgade og Svendsgade sikres ligeledes i forbindelse med udbygning af Nordhavnen. Der foretages ikke handlinger i forhold til at Husodde Camping oversvømmes ved en 100 års hændelse.

Kendte oversvømmelser

For de kendte oversvømmelser skal Horsens Kommune lave en handleplan for klimasikring af disse områder inden udgangen af 2018. Nedenstående løsningsforslag vil indgå i overvejelserne til handlingsplanen:

A - Højtholmvejs udmunding i Tyrstingvej

Løsningsforslag kan være dræning af markarealer, dræn/vejgrøfter i vejrabatareal og eventuel et nyt underløb på tværs af Tyrstingvej. Lodsejerne er selv ansvarlige for markarealerne mens Horsens Kommune er ansvarlig for vejareal.

B - Brædstrup, Drosselvej

Løsningsforslag i området kunne være at etablere yderligere et bassin ved udløbet og eventuelt frilægge den rørlagte grøft og afskære drænvandet i området. Ansvarlig for arbejdet vil være SAMN Forsyning, Horsens Kommune og drænejer.

C - Brædstrup, sydbyen

Løsningsforslag i området kan være forsinkelse i oplandet. Ansvarlig for at sikre løsningen vil være SAMN Forsyning.

D - Søvind

Løsningsforslag i området kunne være at ændre bækkens forløb, tilbageholde vandet i oplandet, fjerne spærringer eller forsinke regnvandet fra regnvandsudløb. Ansvarlig for løsningsprojekter er både Horsens Kommune, SAMN Forsyning, drænejere i området.

E - Østbirk

Løsningsforslag i området kunne være at der når spildevandssystemet er kortlagt, vil der blive lavet en 5-årig projektplan for Østbirk. Der skal fjernes uvedkommende vand fra dræn mv. Ansvarlig for dette vil være SAMN Forsyning og Horsens Kommune.

F - Gedved

Løsningsforslag i området er at fjerne det uvedkommende vand fra spildevandssystemet. Ansvarlig for dette er SAMN Forsyning, Horsens Kommune og drænejere i området.

G - Hovedgård

Løsningsforslag i området kunne være at der etableres bassiner i oplandet, drænvand kobles fra spildevandssystemet og ledes til Ørskov bæk længere nedstrøms. Desuden skal overfladevand forsinkes opstrøms savværket, grøften frilægges og der skal eventuelt findes egnede arealer til oversvømmelse, så Frydsvej 3 ikke oplever oversvømmelse fra den rørlagte grøft. Kloakken renoveres så området separatkloakeres. Ansvarlig for løsningerne er både SAMN Forsyning, Horsens Kommune og eventuelle lodsejere.

H - Sønder Vissing

Løsningsforslag i området kunne være at sikre at overfladevandet ledes til områder, hvor det ikke gør skade. Ansvarlig for at finde en løsning er Horsens Kommune og lodsejerne i området.

I - Stensballe

Løsningsforslag kunne være at ledningssystemet undersøges nærmere og konstaterede fejltilslutninger i afløbssystemet rettes. Ansvarlig for løsningen vil være både SAMN Forsyning, Horsens Kommune og lodsejerne.

J – Horsens Midtby - Bygholm Å

En del af løsningsforslaget kunne være at der etableres der højvandsklapper på alle udløb til bygholm Å. Ansvarlig for dette vil være SAMN Forsyning og Horsens Kommune.

K – Horsens - Dagnæshallen 

Dagnæshallen er i vinteren 2016/2017 blevet klimatilpasset med en højvandsmur omkring hallen og sikring af oversvømmelse fra afløbssystemet. Klimatilpasningen nedsætter risikoen for oversvømmelse af hallen. Der er fortsat risiko for oversvømmelse i området og en langsigtet løsning er at etablere forsinkelsesbassiner i oplandet, separatkloakere – og derved afhjælpe oversvømmelse med spildevand. Det skal ligeledes undersøges om rørunderføringen under vejen til nedstrøms Dagnæshallen er for lille og der skal etableres bedre vejafvanding. Man skal indrette vejene og udnytte parkeringsarealerne mere optimalt i forhold til forsinkelse af vandet og etablering af skybrudsveje. Ansvarlig for løsningen er både SAMN Forsyning og Horsens Kommune.