KOMMUNEPLAN 2017

Behandling af høringssvar

Kommuneplan 2017 samt Miljørapport er vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017 og var i offentlig høring i perioden fra 3. oktober til 28. november 2017.

I høringsperioden er der i alt modtaget 101 bemærkningen til Forslag til Kommuneplan 2017. De væsentligste temaer som bemærkningerne omhandler er: Trafik, Landsbyer, Byudvikling, Rekreative stier og Kulturhistorie.

På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen foreslået en række mindre ændringer og tekniske tilretninger, som fremgår af denne gennemgang nedenfor.

Forvaltningen vurderer at der ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller omfang, der udløser en fornyet/supplerende høring eller yderligere miljøvurdering.

Der er foretaget følgende justeringer fra planforslag til endelig plan:

  • Forlængelse af cykelsti langs Nr. Snedevej fra Frodesdalsvej til Bisgårdsvej
  • Forslag til rekreative stier i Fyel Mose, der går over private ejendomme tages ud af planen.
  • Redegørelse til retningslinjen for store husdyrbrug er opdateret i forhold til nye regler for husdyrbrug, der er trådt i kraft 1. august 2017.
  • Redegørelse til retningslinjen for naturbeskyttelsesområder tilføjes afsnit, der beskriver hensyn til fremtidigt behov for bebyggelse i naturområder.
  • Ejendommen Skolebakken lægges ind i lokalcenter Hovedgård.

Ud over disse justeringer, er der foretaget følgende tilretninger efter henvendelse fra statslige myndigheder:

  • Energinet: Redegørelse til retningslinjen for højspændingsledninger tilrettes.
  • Vejdirektoratet: Redegørelse til retningslinje for det overordnede vejnet præciseres og rammeområde for motorvej tages ud i overensstemmelse med henvendelse fra Vejdirektoratet.
  • Miljøstyrelsen: Indarbejdelse af retningslinjer for Grønt Danmarkskort i temaer for naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser. Tilføjelse af afsnit om bilag IV arter i redegørelse. Justering af retningslinjer og arealudlæg for bevaringsværdige landskaber.
  • Erhvervsstyrelsen: Konsekvenszone omkring erhvervshavn justeres i overensstemmelse med miljøkortlægning af området. Sydsiden af Horsens Havn bevares som erhvervshavn.