KOMMUNEPLAN 2017

1.7. Byudvikling & kystnærhedszone

Mål

  • Kystlandskaber skal i videst muligt omfang beskyttes mod uhensigtsmæssig udnyttelse, i særdeleshed byggeri og tekniske anlæg.

  • Udvikling i kystnærhedszonen skal ske på baggrund af helhedsplanlægning, der sikrer afvejningen mellem beskyttelse og benyttelse af de værdifulde kystlandskaber og identificerer de dele af kystnærhedszonen, der kan rumme en bymæssig og rekreativ udvikling.

  • Befolkningens adgang til og brug af de rekreativt værdifulde dele af kystlandskaberne skal fremmes gennem planlægningen og konkrete tiltag.

Retningslinjer

1.7.1. Der må kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

1.7.2. Nye byzoneudlæg til beboelse skal fastlægges til helårsbeboelse.

1.7.3. I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny markant og synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.

1.7.4. Der skal så vidt muligt skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden.

1.7.5. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.

1.7.6. Der må ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferie-/fritidsformål.

1.7.7. Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

1.7.8. Kystnærhedszonen er vist på kort.


Redegørelse

Kystnærhedszonen omfatter alle arealer i landzone og sommerhusområde i en afstand af 3 kilometer fra kysten.

Kystnærhedszonen er en planlægningszone, men ikke en forbudszone. Kysterne og de kystnære landskaber er meget værdifulde og planlægning i disse områder kræver dels en særlig begrundelse og dels en planlægning på et kvalitetsmæssigt højt niveau. Når der planlægges mere detaljeret for nye områder, er det vigtigt også at lade byens profil – når den ses på afstand – indgå i overvejelserne. Formgivningen bør ske i samspil med den eksisterende bebyggelse og kystområdets stedlige kvaliteter.

Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg, herunder golfbaner inden for kystnærhedszonen skal ske på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejelser og bør kun etableres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

For en nærmere præsentation af de i kommuneplanlagte projekter til ferie- og fritidsanlæg - se afsnit om fritidsformål.