KOMMUNEPLAN 2017

Miljøscoping

Der er gennemført en scoping af de registrerede ændringer i plangrundlaget med udgangspunkt i miljølovens brede miljøbegreb. Scopingen er den indledende kvalitative vurdering og afgrænsning af, hvilke miljømæssige konsekvenser planen kan forventes at få.

Ændringen af rammeområder omfatter primært præcisering af gældende bestemmelser – herunder de generelle rammebestemmelse og i mindre omfang arealmæssige ændringer, herunder udlæg af nye områder/ændring af eksisterende. Derfor gennemføres vurderingen af rammeområder overordnet med udgangspunkt i de ændrede generelle bestemmelser og principperne for indhold i de enkelte rammer.

Vurderingen af rammerne omfatter således ikke en vurdering af det enkelte rammeområde, men alene en overordnet vurdering af de ændrede principper og generelle rammer.

Miljøfaktorer Retningslinjer, der kan have indvirkning på miljøfaktoren

Biologisk mangfoldighed

Fauna og flora

Lavbundsarealer

Skovrejsning

Naturbeskyttelse

Økologiske forbindelser

Befolkningens sundhed og levevilkår

Fritidsformål

Anvendelse af søer, vandløb og kystvande

Lavbundsarealer

Detailhandel

Landdistrikter og landsbyer

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Produktionserhverv

Støjbelastede arealer

Landbrug

Store husdyrbrug

Trafik

Byudvikling

Materielle goder Det forventes ikke, at de ændrede retningslinjer vil medføre væsentlig indvirkning på materielle goder.
Jordbund

Genanvendelse afoverskudsjord

Tekniske anlæg

Vand

Lavbundsarealer

Grundvand

Klimatilpasning

Anvendelse af søer, vandløb og kystvande

Luft og klima

Lavbundsarealer

Klimatilpasning

Trafik

Produktionserhverv

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Landskab og kulturmiljø

Landdistrikter og landsbyer

Landskab

Skovrejsning

Genanvendelse af overskudsjord

Geologiske bevaringsværdier

Store husdyrbrug

Tekniske anlæg

Kulturhistorie