KOMMUNEPLAN 2017

Etagebebyggelser

Både her i rammebestemmelserne og retningslinjerne er der krav til arbejdet med etagebebyggelser og høje huse i Horsens Kommune. Der er i retningslinjerne for høje huse udpeget områder hvor der kan placeres høje huse over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Derudover gælder følgende rammebestemmelser for alle nye etagebebyggelser i Horsens Kommune:

Stedet

 • Ved byggeri nær bevaringsværdig bebyggelse skal ny bebyggelse understøtte historie- og identitetsbærende træk.
 • Stueetager skal forholde sig til gaden, indeholde markerede indgangspartier og generelt være detaljerede, åbne og inviterende i udformningen. Facader må ikke være afblændede.
 • Altangange tillades ikke mod gader.

Dagslys

 • Lysberegninger for dagslys i boliger skal udføres på forlangende.
 • Bebyggelsen skal så vidt muligt indrettes, således at der er direkte solindfald i boligernes opholdsrum hen over dagen.
 • Alle boliger skal som udgangspunkt have lysindtag fra minimum to sider.
 • Udendørs opholdsarealer skal indrettes, så der er sol og gode lysforhold i dagtimerne.

Udsyn og indblik

 • Ved nybyggeri skal der så vidt muligt tilvejebringes et godt udsyn fra boliger - ved tæt byggeri kan der arbejdes med karnapper, hjørnevinduer eller vinduer, der går til gulv.

 • Indblik fra nyt byggeri mod eksisterende boligers private, udendørs opholdsarealer skal reduceres ved afværgeforanstaltninger.

Vind/mikroklima

 • Ved ønske om høj bebyggelse, kan der kræves vindstudier, der skal belyse bebyggelsens påvirkning af de omkringliggende uderum.
 • Der kan kræves iværksat afværgeforanstaltninger, hvis vind forårsaget af ny bebyggelse påvirker uderummene negativt.

Støj

 • Bygninger skal så vidt muligt placeres og orienteres i forhold til støjkilder, således at støj i boligen og på udendørs opholdsarealer minimeres.
 • Udendørs opholdsarealer skal indrettes, således at støj på arealerne minimeres mest muligt.
 • De mest støjende aktiviteter på udearealer bør placeres længst væk fra boligerne og parkering i gårdrum undgås.
 • Der skal være mulighed for at etablere støjbelastede altaner som supplement til udendørs opholdsarealer, hvor grænseværdierne er overholdt.

Se også retningslinjer for Støjbelastede arealer.