KOMMUNEPLAN 2017

Detailhandel

I 2013 omsatte butikkerne i Horsens Kommune for ca. 4,5 mia. kr. Herudover blev der brugt ca. 550 mio. kr. på biler, campingvogne mv. Den samlede omsætning i detailhandlen i Horsens Kommune er dermed opgjort til i størrelsesordenen 5 mia. kr. i 2013. Det er ca. 200 mio. kr. mere end i 2007. Det svarer til en vækst på ca. 4 %. Stigningen er sket i dagligvarehandel og i handel med øvrige udvalgsvarer, mens omsætningen for handel i beklædning er faldet. 83% af den samlede omsætning i kommunen lå i 2013 i Horsens by, heraf 62% i midtbyen.

Overskuddet i detailhandlen i 2013 er beregnet til ca. 600 mio. kr. Det samlede handelsoverskud er dog faldet siden 2007, hvor overskuddet var ca. 900 mio. kr. Faldet er sket både for dagligvarer, for beklædning og for andre udvalgsvarer.

Dækningsgraden er i 2013 beregnet til 115 for hele detailhandelsområdet Horsens Kommune (fratrukket internethandel og køb af biler mv.). Dette svarer til, at butikkerne i Horsens Kommune omsætter for ca. 15% mere end kommunens borgeres forbrug.

I 2016 udgjorde omsætningen e-handlen 70,4 mia. kr. ifølge DIBS’ årlige rapport Dansk E-Handel. Det er en stigning på 20% siden 2015. Generelt er e-handlen steget i de seneste år – og det forventes, at der fortsat vil ske en stigning. Det er ud fra den hidtidige udvikling, samt den teknologiske udvikling, hvor det f.eks. bliver nemmere at handle fra sin mobiltelefon.

Handelsoverskud 2007* 2013**
Samlet handelsoverskud Ca. 900 mio. kr. Ca. 600 mio. kr.
Handelsoverskud dagligvarer Ca. 320 mio. kr. Ca. 200 mio. kr.
Handelsoverskud sko, tøj og anden beklædning Ca. 80 mio. kr. Ca. 50 mio. kr.
Handelsoverskud andre udvalgsvarer Ca. 500 mio. kr. Ca. 350 mio. kr.

*Horsens Kommunes beregninger p.b.a. Erik Agergård, Detailhandelen i bydelene i Horsens Kommune 2007 -2013, 2008.

**COWI, Detailhandelsanalyse for Horsens Kommune, 2014. Nethandel er trukket ud af analysen.

Lov om planlægning er blevet ændret, hvilket åbner nye muligheder for detailhandlen. Formålet er bl.a. at skabe en mere fleksibel planlægning for detailhandlen og dermed styrke konkurrencen for detailhandlen. For kommuner af Horsens størrelser betyder det bl.a., at den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker øges indenfor afgrænsede centre, mens den maksimale størrelse for udvalgsvarer fjernes helt. Derudover kan der etableres aflastningscentre for bymidterne.

Dækningsgrad 2007* 2013**
Samlet dækningsgrad 123 115
Dækningsgrad dagligvarer 104 109
Dækningsgrad sko, tøj og anden beklædning 127 112
Dækningsgrad andre udvalgsvarer 153 128

*Erik Agergård, Detailhandelen i bydelene i Horsens Kommune 2007 -2013, 2008

**COWI, Detailhandelsanalyse for Horsens Kommune, 2014. Nethandel er trukket ud af analysen.

Udvikling i omsætning i mio. kr. 2007* 2013**
Dagligvarer 2.161,7 2.374
Beklædning 638,8 534
Øvrige udvalgsvarer*** 1.979,6 2.138
I alt 4.780,1 5.046
Omsætning i Horsens Midtby 3.049,2 2.776

*Erik Agergård, Detailhandelen i bydelene i Horsens Kommune 2007 -2013, 2008

**COWI, Detailhandelsanalyse for Horsens Kommune, 2014.

***Erik Agergård har opgjort alle øvrige udvalgsvarer samlet, mens COWI har opgjort omsætning for særlig pladskrævende varer (biler m.m.) særslilt. For sammenligningens skyld, er COWI´s tal for særlig pladskrævende varer og øvrige udvalgsvarer lagt sammen.

Hvilke udfordringer giver udviklingen i detailhandlen Horsens Kommune?

 • Konkurrencen om kunderne mellem de større byer i Østjylland er stærk. Det kræver en indsats at styrke Horsens Kommune i denne konkurrence.

 • Ændringen af lov om planlægning, der bl.a. har som formål at styrke konkurrencen for detailhandel, kan øge konkurrencen mellem kommunerne, bl.a. i forhold til etablering af aflastningscentre.

 • Omsætningen i kommunens butikker er steget, men handelsoverskuddet er faldet.

 • Ændrede indkøbsvaner og en stigende e-handel i Danmark udfordrer de traditionelle butikskoncepter.

 • Muligheden for etablering af aflastningscentre efter den ændrede planlov kan udfordre detailhandlen i midtbyen.

Hvilke muligheder giver udviklingen i detailhandlen Horsens Kommune?

 • Detailhandlen står relativt stærkt, idet ca. 15% af omsætningen hentes uden for kommunegrænsen.

 • Befolkningstilvæksten danner et godt grundlag for at styrke udviklingen af detailhandlen i kommunen.

 • Horsens midtby udgør en særlig attraktiv ramme som centrum for en stærk, regional detailhandel.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte udviklingen i detailhandlen?

 • Sætte fokus på en bæredygtig detailhandelsstruktur, der på den ene side skal være med til at sikre grundlaget for en stærk detailhandel i Horsens Kommune, der kan konkurrerer med nabokommunerne. På den anden side skal sikre, at der er balance mellem oplandene i kommunen, så de ikke udkonkurrerer hinanden.

 • Udlægge en detailhandelsstruktur, der understøtter bymønsteret.

 • Udlægge en detailhandelsstruktur, der ligeledes understøtter byvækst-, byomdannelses- og byfortætningsområder, hvor befolkningstilvækst og udvikling af attraktive byområder forventes at ske.

 • Sætte særlig fokus på Horsens Midtby, der er hele kommunens centrum for byliv, bykulturelle oplevelser – og for detailhandlen.