KOMMUNEPLAN 2017

Høring & vedtagelse

Offentliggørelse og vedtagelse 

 • Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017.

 • Forslaget blev offentliggjort den 3. oktober 2017.

 • Forslaget var i høring i perioden 3. oktober til 28. november 2017.

 • Planen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 26. februar 2018.

 • Den endeligt vedtagne plan er offentlig bekendtgjort den 6. marts 2018.

Hvad er reglerne?

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen skal efter Planloven sendes i høring i minimum 8 uger. Du kan læse mere om reglerne for høring og det danske plansystem, herunder kommune- og lokalplanlægning, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Find beskrivelse af lovgrundlag, retsvirkninger og klagevejledning her.

Politisk behandling

Byrådet vedtog den 23. februar 2016 Planstrategi 2015 og besluttede samtidigt, at der skulle udarbejdes en fuld revision af Kommuneplan 2013. I forlængelse heraf blev der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som har været sendt i offentlig høring i perioden 3. oktober 2017 til 28. november 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøder i Horsens, Brædstrup og Hovedgård. Derudover var der arrangeret pop-up caféer, ligeledes i Horsens, Brædstrup og Hovedgård, hvor borgerne havde mulighed for at komme og få en direkte snak med administrationen om kommuneplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet 101 bemærkninger til Kommuneplan 2017. Høringssvarene vedrører hovedsageligt følgende emner:

 • Trafik
 • Rekreative stier i Fyel Mose/Helhedsplan for Fyel
 • Mose
 • Rekreative stier i øvrigt
 • Landsbyer og det åbne land
 • Horsens Havn og produktionsvirksomheder
 • Byudviklingsønsker
 • Natur og landskab
 • Kulturhistorie og kulturarv
 • Miljøforhold
 • Tekniske anlæg herunder vindmøller og biogasanlæg
 • Horsens by
 • Øvrige

Horsens Byråd vedtog på baggrund af høringssvarene følgende ændringer af Kommuneplan 2017 i forhold til det fremlagte forslag:

Trafik:

Forslag til forlængelse af cykelsti langs Nr. Snedevej fra Frodesdalsvej til Bisgårdsvej er indarbejdet i Kommuneplan 2017’s retningslinje 2.3.1. for Cyklisme.

Rekreative stier i Fyel Mose:

Forslag til rekreative stier i Fyel Mose, der går over private ejendomme, og hvor der er kommet indsigelser fra lodsejeren, er taget ud af Kommuneplan 2017’s retningslinje 5.3.6. for Rekreative stier.

Forslag til rekreative stier i Fyel Mose-området, der ligger på privat vej er dog bibeholdt i Kommuneplan 2017, idet lov om naturbeskyttelse allerede giver offentligheden mulighed for at færdes der.

Landsbyer og det åbne land:

Redegørelsesteksten til retningslinje 7.2.1. for store husdyrbrug er præciseret i forhold til de konkrete udpegninger, set i forhold til de nye regler for regulering af store husdyrbrug.

Redegørelsesteksten for retningslinjer 1.6.2. for Landsbyer og landdistrikter er lempet, så der som udgangspunkt ikke tillades udstykning i anden række i forhold til landsbygaden (koteletgrunde), idet det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at give lov til dette indenfor en landsbyafgrænsning.

Natur og landskab:

I redegørelsesteksten til retningslinje 3.1.1. for naturbeskyttelsesområder er tilføjet et afsnit, der beskriver, at der vil blive tage hensyn til lodsejers evt. fremtidige behov for enten at kunne udvide eksisterende bebyggelse eller bygge nyt i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, selvom ejendommen er udpeget som særligt naturbeskyttelsesområde eller potentielt naturområder.

Øvrige:

Ejendommen Skolebakken 3 i Hovedgård er lagt ind i lokalcenter Hovedgård / rammeområde 34CE01 i Hovedgård.

Statslige myndigheder o.lign.:

Redegørelsestekst til retningslinjer 6.5. for Højspændingsledninger og naturgasledninger er rettet, så deklarationsbælte erstattes med respektafstand, i overensstemmelse med oplysninger fra Energinet.

Redegørelsesteksten for retningslinje 2.2.8. om Vejnettet er præciserts i forhold til det overordnede vejnet. Rammeområde 13TE01 for motorvej E45 tages ud, i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefaling.

Følgende rettelser er aftalt med Miljøstyrelsen:

Der er indarbejdet retningslinjer om Grønt Danmarkskort i 3.1. Naturbeskyttelsesområder og 3.2. Økologiske forbindelser. Der er indarbejdet konkrete afsnit om Grønt Danmarkskort i redegørelserne til hhv. Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser. Derudover er tilføjet et afsnit om bilag IV-arter under Anden Planlægning. Udlæg til bevaringsværdige landskaber er bevaret som i Kommuneplan 2013 i følgende rammeområder:

37BO08, boligområde i Nim
12RE12, golfbane ved Stensballe
20BO23, Ring Søpark i Brædstrup
20RE03, rekreativt areal ved Ring Sø, Brædstrup

Retningslinje 3.4.4. for Bevaringsværdige landskaber er ændret ved, at større byggeri rettes til byggeri:

De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, vejanlæg og tekniske anlæg. Hvis der skal ske byudvikling i kanten af byerne, må oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber ikke forringes.

Følgende ændringer i Kommuneplan 2017 er aftalt med Erhvervsstyrelsen:

Retningslinje 7.4.2: Omkring områderne til produktionserhverv udlægges et konsekvens-område på 500 meter fra grænsen af området. Undtaget er dog erhvervshavnen, hvor en konkret miljøkortlægning danner grundlaget for konsekvensområdets udbredelse. Konsekvensområdet skal sikre, at virksomhederne i områder udpeget til produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter efter bl.a. miljølovgivningen.

Som følge af præciseringen af retningslinje 7.4.2. er konsekvenszonen tilrettet for erhvervshavnen på kort.

Et af afsnittene om Havnen i Hovedstruktur, Horsens By 2050, Særlige udviklingsområder er formuleret således: Horsens Byråd har vedtaget, at bevare erhvervshavnen på sydsiden af havnen. Dette medfører, at der skal tages en række hensyn på begge sider af havneindløbet. Bebyggelserne på Nordhavnen skal tage højde for mulige støj-, lugt- og støvforhold, som kan forekomme i forbindelse med en aktiv erhvervshavn relativt tæt på boliger. Bygningerne skal derfor designes med opholdsarealer, som er afskærmet for støj, og der skal sikres et ordentligt indeklima i boligerne. Derfor skal lokalplaner for Nordhavnen sikre, at grænseværdier for forurening både på indendørs og på udendørs opholdsarealer overholdes, jf. planlovens § 15a og § 15b.

Tekniske tilretninger:

Der er foretaget en række tekniske tilretninger af Kommuneplan 2017 i form af mindre tilretninger af rammeområder, rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.lign. Med tekniske tilretninger forstås mindre ændringer og tilpasninger, der ikke har indflydelse på det planlægningsmæssige indhold i kommuneplanen.

Politiske ændringsforslag, der blev vedtaget:

Bymønster:

Brædstrup udpeges som centerby i stedet for lokalcenterby.

Sdr. Vissing er udpeget til lokalcenterby i stedet for landsby.

Lavbundsarealer:

Retningslinje 3.3.1. er rettet, så det fremgår, at lavbundsarealerne som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg, så der fortsat sker en individuel vurdering af arealerne.

Høringssvar

Find alle fremsendte høringssvar her (tung fil)

Behandling af høringssvar

Find besvarelse af høringssvarene her.

Følgebrev sendt til alle der har afgivet høringssvar kan ses her.

Annoncering af endelig vedtagelse

Se annoncen fra Horsens Folkeblad, Brædstrup Avis og Østbirk Avis her.