KOMMUNEPLAN 2017

Integrering af miljøhensyn

Kommuneplan 2017 er miljøvurderet i forhold til det hidtil gældende plangrundlag, Kommuneplan 2013 med tillæg. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold.

Miljørapporten og Ikke teknisk resumé har været offentliggjort sammen med forslaget.

Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger af kommuneplanforslaget. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen. Kommuneplan 2017 danner de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Horsens Kommune. Miljørapporten peger på, hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække mulige miljøkonsekvenser og relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. Miljøvurderingen har sat fokus på en række miljøfaktorer i relation til forskellige temaer i kommuneplanen som indledningsvis blev vurderet at kunne få konsekvenser for miljøet.

Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Ændringerne omfatter dels nye og justerede retningslinjer med tilhørende arealudpegninger og dels nye og ændrede arealudlæg. Miljørapporten omfatter miljøtemaer inden for det brede miljøbegreb og der er gennem høring af berørte myndigheder foretaget en afgrænsning af rapportens omfang og indhold.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Temaet biologisk mangfoldighed, fauna og flora omfatter Natura 2000-områder, flora og fauna – herunder truede arter og biologisk mangfoldighed, beskyttede naturtyper, spredningskorridorer og lavbundarealer.

Der er indarbejdet ændringer i bestemmelser for områder med naturinteresser/potentielle naturområder, økologiske forbindelser og områder til skovrejsning. Arealudpegning for lavbundsarealer, økologiske forbindelser og naturområder er opdateret i forhold til nyeste viden og i overensstemmelse med Grønt Danmarkskort. Endvidere er der udlagt 8 nye skovrejsningsområder på i alt ca. 680 ha.

Vand
Temaet vand omfatter grundvand, drikkevandsinteresser, søer, vandløb og kystvande samt spildevand.

Der er indarbejdet nye/ændrede retningslinjer, der skal medvirke til at beskytte drikkevandsinteresser og recipienter, herunder bestemmelser for lavbundsarealer, håndtering af regnvand, udbringning af afgasset biomasse og en retningslinje for sokkelgrundsmodel i byer og landsbyer. Bestemmelserne medvirker til beskyttelse af grundvand og recipienter.

Klima
Temaet klima omfatter energiforbrug, CO2-udledning og tilpasningsbehov.

For klimatilpasning er der foretaget en tilpasning og præcisering af retningslinjerne med fokus på klimatilpasning i forbindelse med byudvikling, som skal medvirke til at mindske de skadelige virkninger af klimaændringer. For det åbne land og grønne områder er indføres bestemmelse om, at områderne ikke må ændres, før deres potentiale til opsamling af vand er vurderet.

Landskab og kulturmiljø
Temaet landskab og kulturmiljø omfatter landskabsværdier, herunder kystnærhedszone, beskyttelseslinjer, geologiske bevaringsværdier og visuel påvirkning generelt. Kulturmiljø omfatter fortidsminder, kirker og kulturarv.

Der er indarbejdet ændrede bestemmelser for kulturhistoriske arealer og fortidsminder med større fokus på de værdier, der skal bevares, samtidig med at ændrede bestemmelser for højhusbyggeri, tekniske anlæg og landbrugsbygninger skal sikre, at hensynet til kultur- og landskabsværdier indgår ved placering og udformning af nye anlæg.

Befolkning, sundhed og samfund
Af betydning for befolkning, sundhed og samfund er det i kommuneplansammenhæng især drikkevand, støjbelastning, forurening og rekreation der har betydning. Endvidere indgår hensynet til erhverv herunder landbrug og detailhandel i temaet.

Bestemmelser for detailhandel er gennemgribende ændret for at styrke Horsens som regionalt center og sikre indkøbsmuligheder i lokalcenterbyer. Bestemmelserne for landbrug er ændret.

Bestemmelserne for landbrug er ændret, så særligt værdifulde landbrugsområder skal friholdes for andre aktiviteter, og bestemmelserne for produktionserhverv, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, landbrug og miljøklasser medvirker til at forebygge miljøkonflikter. Tilsvarende gælder for bestemmelserne for tekniske anlæg og støjbelastede arealer. Med planforslagets bestemmelser for stilleområder, badesteder og naturområder, forbedres de rekreative muligheder i kommunen.

Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at forslag til Kommuneplan 2017 ikke vedtages, og at Kommuneplan 2013 med tillæg videreføres.

Der har ikke i planlægningsprocessen indgået egentlige planalternativer, der skal vurderes i miljøvurderingen. I forhold til konkrete miljøpåvirkninger som følge af retningslinjer og arealudlæg foreslås mulige afværgeforanstaltninger, der kan betragtes som justeringsforslag til de enkelte forhold. Dette betragtes dog ikke som egentlige alternativer, der skal underkastes særskilt miljøvurdering.

0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny kommuneplan. Kommuneplan 2017 indeholder en række nye og ændrede tiltag, der skal sikre udviklingsmuligheder i kommunen, samt at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag og med fokus på at forbedre borgernes levevilkår. Disse hensyn vil ikke blive varetaget fuldt ud i et 0-alternativ, der alene viderefører Kommuneplan 2013.