KOMMUNEPLAN 2017

Ikke teknisk resume

Miljøvurderingen omfatter forslag til Kommuneplan 2017 for Horsens Kommune, og er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det følgende udgør en sammenfatning af miljørapportens vurderinger og er inddelt efter scopingens indholdselementer med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb.

For nogle af miljøparametrene er det generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning.

Afgrænsningen af miljøvurderingen af kommuneplanen er gennemført i 2 trin:

 • planmæssig scoping, der er en gennemgang af planens væsentligste ændringer i forhold til det gældende plangrundlag.
 • miljømæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer, der kan få væsentlige miljøkonsekvenser, er identificeret.

Scopingen og miljøvurderingen er opdelt i 8 hovedelementer fra kommune-planens opbygning og organiseret inden for 10 overordnede miljøtemaer. Disse 8 hovedelementer er ligeledes udgangspunkt for sammenfatningen af miljøvurderingen i afsnit 2.2.

Planmæssige ændringer

Miljøvurderingen bygger på ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold. Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Nedenfor gives en punktvis oversigt over ændringer i planens retningslinjer og arealudlæg.

Retningslinjer

De ændrede og nye retningslinjer jf. kommuneplanens hovedtemaer:

Byer og landsbyer

 • Detailhandel (nye retningslinjer og udpegninger)
 • Landdistrikter og landsbyer (nye retningslinjer og udpegninger)
 • Byudvikling (nye udpegninger og retningslinjer til fortætning og omdannelse)

Trafik

 • Vejnettet (ændrede retningslinjer og udpegninger)
 • Til fods (ændrede retningslinjer)
 • Kollektiv trafik (ændrede retningslinjer)

Natur og landskab

 • Landskab (ny formulering og konsekvenstilretning af udpegninger),
 • Skovrejsning (ny formulering og nye arealudpegninger),
 • Lavbundsarealer (nye retningslinjer og udpegninger),
 • Naturbeskyttelse (nye retningslinjer og udpegninger),
 • Økologiske forbindelser (nye retningslinjer og udpegning),
 • Geologiske bevaringsværdier (ny formulering)

Kulturhistorie

 • Kulturhistorie (ændrede retningslinjer)
 • Værdifulde kulturmiljøer (ændrede retningslinjer)
 • Kirkeomgivelser (ændrede retningslinjer),
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger (ændrede retningslinjer)
 • Fortidsminder og kulturarvsarealer (ændrede retningslinjer)

Tekniske anlæg

 • Renseanlæg, pumpestationer og bassiner (nye retningslinjer),
 • Højspændings- og naturgasledninger (nye retningslinjer),
 • Master og antenneanlæg (nye retningslinjer),
 • Vindmøller (tilrettede retningslinjer, ingen nye eller ændrede udpegninger)
 • Biogas (tilrettede retningslinjer, ingen nye eller ændrede udpegninger)
 • Affaldsbehandling (ændrede retningslinjer, ingen nye eller ændrede udpegninger)

Erhverv og landbrug

 • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (nye udpegninger)
 • Produktionserhverv (nye retningslinjer og udpegninger)
 • Landbrug (ændrede retningslinjer og justerede udpegninger)
 • Store husdyrbrug (ændrede retningslinjer og justerede udpegninger)

Klima og miljø

Fritidsformål

 • Fritidsformål (ny struktur og nye udpegninger)
 • Anvendelse af søer, vandløb og kystvande (nye retningslinjer og udpegninger)

Generelle rammer

De ændrede og nye generelle rammer udgøres af:

 • Klima (nye bestemmelser)
 • Miljøklasser (miljøklasser for erhverv tilføjes i alle rammer)
 • Erhverv i boligområder
 • Detailhandel (opdatering i overensstemmelse med nye retningslinjer)
 • Bebyggelsestyper
 • Foreningsaktiviteter (nye bestemmelser)
 • Opholds- og friarealer (nye bestemmelser)
 • Parkering
 • Høje huse/etagebyggeri (nye bestemmelser)
 • Grundvand (opdatering i overensstemmelse med nye retningslinjer)
 • Jordbalance (nye bestemmelser)
 • Kystnærhedszone (nye bestemmelser)

Endvidere er de bebyggelsesregulerende bestemmelser præciseret i alle konkrete rammer med bebyggelsesprocent, bygningshøjde mm.

Rammeområder

Hele kommuneplanens rammedel er revideret, og der er foretaget nye registreringer i hele kommunen. Der er tilføjet miljøklasser for erhverv i alle rammer, og det er sikret, at der fremgår bebyggelsesprocent, bygningshøjde mm., så alle rammerne bliver mere præcise i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser for de enkelte områder. Disse forhold indgik tidligere kun i rammebestemmelserne for Horsens Midtby. Med ændringen indgår disse bestemmelser nu i alle rammerne. Derudover er der foretaget reguleringer for at sikre, at geometrierne følger matrikelskel og vejskel i overensstemmelse med PlanDK2.

Der er ikke udlagt nye byvækstområder. Ændringerne i de enkelte rammer indgår ikke i miljøvurderingen, da der alene er tale om en præcisering af bestemmelser og justering af geometrier, som ikke forventes at medføre ændring i den administrative praksis for planlægning af områderne. Ændringerne vurderes derfor ikke at have indvirkning på miljøet.

Miljøvurdering

Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er beskrevet i miljørapportens kapitel 5 "Miljøvurdering". I sammenfatningen er anvendt samme opdeling som i beskrivelsen af miljøstatus i kapitel 4.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på biologisk mangfoldighed, fauna og flora angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema   Bemærkninger
Byer og landsbyer    
Trafik    
Natur og landskab   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for områder med naturinteresser/potentielle naturområder, økologiske forbindelser og områder til skovrejsning
Kulturhistorie    
Tekniske anlæg    
Erhverv og landbrug    
Klima og miljø    
Fritidsformål    

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Kommuneplan 2017 positivt medvirker til at beskytte og forbedre naturværdierne i Horsens Kommune. Med udpegningen af naturområder sikres de eksisterende naturområder og bestemmelserne for potentielle naturområder og økologiske forbindelser medvirker til at muliggøre etablering af nye områder og biologiske korridorer, der kan forbinde ny og eksisterende natur i kommunen og på tværs af kommunegrænser.

Vand

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på vand angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema   Bemærkninger
Byer og landsbyer   Positiv indvirkning pga. ny bestemmelse for sokkelgrundsmodel
Trafik    
Natur og landskab   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for lavbundsarealer
Kulturhistorie    
Tekniske anlæg   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for biogasanlæg.
Erhverv og landbrug    
Klima og miljø   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for håndtering af regnvand.
Fritidsformål    

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Kommuneplan 2017 positivt medvirker til at beskytte grundvand og recipienter. Bestemmelserne for sokkelgrundsmodel og biogasanlæg kan medvirke til at sikre, at der ikke tilføres pesticider og næringsstoffer, der kan skade drikkevandet. Bestemmelserne for lavbundsarealer og håndtering af regnvand medvirker til at forebygge belastning af grundvand og recipienter ved at begrænse privates brug af pesticider i områder med drikkevandsinteresser og bestemmelsen om biogasanlæg skal sikre, at afgasset biomasse ikke udspredes på arealer, hvor det kan skade grundvand og recipienter.

Bestemmelserne for lavbundsarealer og håndtering af regnvand har positiv indvirkning på recipienter, fordi de medvirker til genopretning af naturlige vådområder, begrænsning af næringsstofudledning samt hydraulisk overbelastning i forbindelse med skybrud og lignende.

Klima

Temaet klima omfatter energiforbrug, CO₂-udledning og tilpasningsbehov. Udfordringen på klimaområdet er todelt, da den omfatter både forebyggelse og tilpasning.

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på klima angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema   Bemærkninger
Byer og landsbyer   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for håndtering af klimaudfordringer i bygge- og anlægsarbejder
Trafik    
Natur og landskab   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for lavbundsarealer
Kulturhistorie    
Tekniske anlæg    
Erhverv og landbrug    
Klima og miljø   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for klimatilpasning og grønne/rekreative arealer
Fritidsformål    

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Kommuneplan 2017 positivt medvirker til at tilpasse Horsens Kommune til de forventede klimaændringer, fordi klimatilpasning indgår i de generelle rammer og retningslinjer i forbindelse med bygge- anlægsarbejde, lavbundsarealer og anvendelse af grønne/rekreative arealer.

Forslaget til Kommuneplan 2017 vurderes ikke at have indvirkning på forebyggelse af klimaforandringer.

Landskab og kulturmiljø

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på landskab og kulturmiljø angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema   Bemærkninger
Byer og landsbyer   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for højhuse/etagebyggeri.
Trafik   Potentiel negativ indvirkning fra anlæg af ny ringvej.
Natur og landskab   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for geologiske værdier.
Kulturhistorie   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for kulturhistoriske miljøer.
Tekniske anlæg   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for pumpestationer/renseanlæg og ma-ster/antenneanlæg.
Erhverv og landbrug   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for landbrugsbygninger
Klima og miljø    
Fritidsformål    

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Kommuneplan 2017 positivt medvirker til at beskytte landskabs- og kulturværdierne i Horsens Kommune.

Med de ændrede bestemmelserne for kulturhistoriske arealer og fortidsminder er der større fokus på de værdier, der skal bevares, og samtidig sikrer de ændrede bestemmelser for højhuse/etagebyggeri, tekniske anlæg og landbrugsbygninger fastlagt, at hensynet til kultur- og landskabsværdier indgår ved placering og udformning af nye anlæg.

Anlæggelse af nye omfartsveje kan berøre områder med landskabs- og kulturværdier. Indvirkningen kan dog ikke vurderes på grundlag af arealreservationen, da det afhænger af række forhold, herunder den endelige fastlæggelse af linjeføring og vejenes konkrete udformning og bearbejdning af terræn.

Befolkning, sundhed og samfund

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på befolkning, sundhed og samfund angivet opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Af betydning for befolkning, sundhed og samfund indgår flere forskellige miljøforhold. I kommuneplansammenhæng drejer det sig især om drikkevand, støjbelastning, forurening og rekreation. Miljøkonflikter i kommuneplansammenhæng er i høj grad relateret til arealinteresser.

Kommuneplantema   Bemærkninger
Byer og landsbyer   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for efterskoler, detailhandelsstruktur og miljøklasser for erhverv.
Trafik   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelserne for gående/cyklende/brugere af kollektiv trafik, renovering af Niels Gyldingsgade og ny ringvej ved Serridslev.
Natur og landskab   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for lavbundsarealer og skovrejsning/naturområder.
Kulturhistorie    
Tekniske anlæg   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for pumpestationer/renseanlæg og master/antenneanlæg.
Erhverv og landbrug   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for særligt værdifulde landbrugsområder og produktionserhverv
Klima og miljø   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for klimatilpasning, virksomheder med særlige beliggenhedskrav og støjbelastede arealer.
Fritidsformål   Positiv indvirkning pga. ændringer i bestemmelser for stilleområder og badesteder

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Kommuneplan 2017 kan have positiv indvirkning på erhvervslivet: Bestemmelser for detailhandel bidrager udvikling og styrkelse af detailhandel i kommunen. Bestemmelserne for særligt værdifulde landbrugsområder skal friholde områderne for aktiviteter, der kan hindre udviklingen af landbrugserhvervet i området, og bestemmelserne for produktionserhverv, virksomheder med særlige beliggenhedskrav og miljøklasser medvirker til at forebygge miljøkonflikter.

De ændrede bestemmelser for landbrug erhverv har samtidig positiv indvirkning på sundhed, fordi de forebygger miljøkonflikter i form af støj og gener. Tilsvarende gælder for bestemmelserne for tekniske anlæg og støjbelastede arealer. Med planforslagets bestemmelser for stilleområder, badesteder og naturområder, forbedres de rekreative muligheder i kommunen.

Endelig kan planforslaget få positiv indvirkning på befolkningens levevilkår på grund af bestemmelserne for efterskoler, trafikforhold og detailhandel.

Afværgeforanstaltninger

Retningslinjerne og de generelle rammebestemmelser indeholder i sig selv afværgeforanstaltninger, der skal sikre at miljøet ikke påvirkes negativt, og miljøvurderingen har kun på enkelte områder påvist en potentiel negativ indvirkning.

Det fremgår af miljøvurderingen, at forslaget til Kommuneplan 2017 kun på enkelte områder har påvist potentielle negative indvirkninger, og samtidig indeholder retningslinjerne og de generelle rammebestemmelser i sig selv afværgeforanstaltninger, der skal sikre at miljøet ikke påvirkes negativt.

Miljøvurderingen indeholder derfor kun forslag til afværgeforanstaltninger for to emner:

 • Ved detailprojektering af omfartsvej ved Serridslev og omlægning/renovering af Niels Gyldings Gade bør hensynet til landskabs-, kultur- og naturværdier inddrages.
 • I nogle af de fastlagte konsekvenszoner omkring områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav findes eksisterende forureningsfølsomme anvendelser. For at sikre en hensigtsmæssig lokalisering af nye virksomheder, bør det derfor forud for beslutning om etablering af nye virksomheder undersøges, om der findes eksisterende forureningsfølsomme anvendelser i konsekvenszonen, som kan medføre skærpede krav til støj, driftstider eller luftforurening.

Overvågning

Horsens Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af forslaget til Kommuneplan 2017, herunder:

 • Planlægning
  • Horsens Kommunes statistikker
  • Revision af kommuneplanen hvert 4. år.
  • Lokalplanlægning og strategisk miljøvurdering
 • Tilsyn og kontrol
  • Tilsyn med naturområderne og virksomheder/landbrug.
  • Trafiktællinger
  • Indberetninger af indvundne vandmængder og vandkvalitet
  • Badevandskvalitet
 • Sagsbehandling
  • Forudgående tilladelser til projekter, der kan berøre beskyttet natur
  • Miljøsagsbehandling i forbindelse med nyanlæg eller udvidelser/ændringer af virksomheder og landbrug
  • Byggetilladelser
  • Arkæologiske forundersøgelser/udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Der foreslås ikke yderligere overvågning.