KOMMUNEPLAN 2017

Stat og region

Staten udstikker de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning, som Horsens kommune skal omsætte i den kommunale planlægning. Region Midt har også interesser, der skal tages stilling til i planlægningen. Endelig indgår Horsens Kommune i det tværkommunale samarbejde Business Region Aarhus, der bl.a. sætter en fælles ramme for den fysiske planlægning i medlemskommunerne.

De statslige interesser dækker over de konkrete interesser i kommuneplanlægningen, landsplanredegørelse og vand- og naturplaner. Derudover dækker de over statslige infrastrukturprojekter for hhv. nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Hatting, elektrificering og hastighedsopgradering af banestrækningen Fredericia-Aarhus samt ny bane Hovedgård-Hasselager.

De regionale interesser dækker over den regionale vækst- og udviklingsstrategi og råstofplanlægningen.

De byregionale interesser dækker over fælles anbefalinger om den regionale mobilitet og fælles planstrategisk vision for Business Region Aarhus.

De statslige, regionale og byregionale interesser, der sætter aftryk i planlægningen kan ses i boksen til højre.

De forskellige interesser er blevet gennemgået med henblik på at omsætte dem til konkrete tiltag i Kommuneplan 2017. Tiltagene kan ses herunder.

 • Landsplanredegørelse 2013
 • Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017
 • Statslige Vand- og Naturplaner
 • Nyt tilslutningsanlæg til E45 ved Hatting, Vejdirektoratet
 • Elektrificering og opgradering Fredericia-Aarhus, VVM, Banestyrelsen
 • Ny bane Hovedgård-Hasselager, VVM, Banestyrelsen
 • Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 for Region Midtjylland
 • Råstofplan 2016 for Region Midtjylland
 • Samlet afrapportering, Mobilitetskommissionen, Business Region Aarhus, 2016
 • En stærk og sammenhængende byregion, fælles planstrategisk vision for Business Region Aarhus, 2016

Hvordan vil de statslige, regionale og byregionale interesser blive implementeret i Kommuneplan 2017?

Landsplanredegørelse 2013:

 • Planstrategi 2015 og de beslutninger, der er taget om indholdet i kommuneplanrevisionen, er i overensstemmelse med landsplanredegørelsen.
 • Landsplanredegørelsens fokus på grøn omstilling, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og benyttelse/beskyttelse af det åbne land er både implementeret i hovedstruktur og retningslinjer.

Statslige interesser i Kommuneplanlægningen:

 • De statslige interesser er implementeret i kommuneplanens retningslinjer.

Statslige vand- og naturplaner:

 • Vand- og naturplanerne er indirekte implementeret i retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande, lavbundsarealer, klimatilpasning, økologiske forbindelser og naturbeskyttelse.

Statslige infrastrukturprojekter:

 • De statslige infrastrukturprojekter er implementeret i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer for Trafik.

Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, Region Midt:

 • Kommuneplan 2017 har fokus på at omsætte den store befolkningstilvækst i Horsens Kommune til en bæredygtig byudvikling, og dermed styrke kommunen som centralt vækstområde.

Råstofplan 2016:

 • Råstofområder er omfattet af kommuneplanens rammer.

Mobilitetskommissionens anbefalinger, Business Region Aarhus:

 • Anbefalingerne om det strategiske vejnet indgår i Kommuneplan 2017’s hovedstruktur og retningslinjer for Trafik.

Fælles planstrategisk vision for business region Aarhus:

 • Planprincipperne er beskrevet i Kommuneplan 2017’ hovedstruktur, i afsnit om den regionale by.
 • Derudover er de implementeret i hovedstrukturens beskrivelser af de enkelte bysamfund og bykvarterers identiteter og særlige kvaliteter, samt i retningslinjer om byfortætning, naturbeskyttelse, klimatilpasning og fritidsformål.

Hvilke udfordringer giver de statslige og byregionale interesser den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

 • Manglende afklaring af status for de planlægningsmæssige tiltag, der udarbejdes i regi af Business Region Aarhus. Er de bindende, retningsgivende eller inspiration?
 • Manglende afklaring af Horsens Kommunes rolle i samarbejdet i Business Region Aarhus.

Hvilke muligheder giver de statslige og byregionale interesser den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

 • Mulighed for at lave en sammenhængende og bæredygtig planlægning for mobilitet, byudvikling og blå og grønne strukturer på tværs af kommunerne i Business Region Aarhus.