KOMMUNEPLAN 2017

Indledning

Horsens Kommune har igangsat arbejdet med forslag til Kommuneplan 2017. Planforslaget er en fuld revision af kommuneplanen. Omfang og fokus for revisionen er fastlagt i Planstrategi 2015, der er vedtaget af Byrådet i februar 2016.

Revisionen omfatter både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammerne med særlig fokus på fire temaer:

  • Ny by(del)
  • Byens puls
  • Natur og multifunktionelle landskaber
  • Fremtidens infrastruktur

Derudover skal revisionen arbejde fokuseret og bevidst med bæredygtighed, klima og energi som et gennemgående tema.

Lov om miljøvurdering stiller krav om, at ændringer i eksisterende planer, der har væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Miljøvurderingen skal omfatte de ændringer, der er foretaget i forhold til den gældende Kommuneplan 2013.

Da der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, er forslaget til Kommuneplan 2017 omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. Forud for dette foretages der en scoping - dvs. en afgrænsning af hvilke miljøforhold, der forventes at blive påvirket, hvis planen gennemføres, og hvordan de skal vurderes.

Planen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling. Derfor skal kommuneplanforslaget vurderes på samme overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbødende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af eksempelvis infrastruktur eller byudvikling.