KOMMUNEPLAN 2017

1.4. Byfortætning

Mål

  • Der skal ske fortætning i Horsens og i Lokalcenterbyerne, så der sikres flere boliger og andre byfunktioner i den eksisterende bymidter og i bydele.

  • Fortætning skal altid ske med udgangspunkt i byens eller bydelens karakteristika og skala.

Retningslinjer

1.4.1. Fortætning skal blandt andet ske ved huludfyldning i husrækken/karréen langs gader og pladser.

1.4.2. Der skal fortættes ved udnyttelse af tagetager i etagebyggeri.

1.4.3. Der skal fortættes ved at rive eksisterende bygninger ned og bygge højere på udvalgte steder.

1.4.4. Der skal fortættes ved at kræve parkering i konstruktion, så der frigives arealer fra terrænparkering til ny bebyggelse.

1.4.5. Byfortætningen skal tilpasses i den omkringliggende bebyggelse i karakter og skala.

1.4.6. Fortætning må ikke ske på bekostning af grønne rum, friarealer og forbindelser for bløde trafikanter.

1.4.7. Områder der er oplagte til fortætning er vist på kort, men der kan godt tillades fortætning udenfor udpegningerne, hvis de øvrige retningslinjer overholdes og projekterne er i overensstemmelser med kommuneplanrammernes bestemmelser.


Redegørelse

Ved at fortætte inden for de eksisterende byer, spares der på arealressourcen i Horsens Kommune. Det åbne land og landskaberne omkring vores byer er en begrænset ressource og samtidig et vigtigt aktiv for kommunen.

Det er vigtigt at passe på disse arealressourcer af hensyn til natur, landskab og landbrugserhvervet, men også for at kommunen fortsat er et attraktivt sted at bosætte sig. Byfortætningen er en bæredygtig måde at byudvikle på, fordi der bruges mindre areal til byvækst. Samtidig understøtter en koncentration af byfunktionerne en mere bæredygtig mobilitet, fordi det bliver et reelt alternativ at tage cyklen eller gå. Byfortætning er også et vigtigt værktøj i arbejdet med at revitalisere byerne og bydelene til et mere levende og spændende sted at opholde sig. Endelig er fortætningen også med til at understøtte byernes detailhandel, kulturliv og kollektive trafikbetjening.

Ved at skabe mulighed for byfortætning, kan der også opføres et bredere udvalg af boligtyper, og skabes muligheder for en mere varieret beboersammensætning. Ønsket om at bygge højere og tættere skal altid afvejes i forhold det historiske bymiljø, skala, grønne rum og friarealer, samt bevaringsværdige bygninger. Læs mere i afsnittet høje huse i Hovedstrukturen.

Der er mulighed for at foretage udfyldninger i byernes og bydelenes husrækker ved at opføre bebyggelse de steder, hvor der er huller, f.eks. mellem to etageejendomme i samme karré. Udfyldningen skal som hovedregel ske i form af en bebyggelse, der er tilpasset den omkringliggende bebyggelse.

Nogle ældre etageboliger kan også indeholde en uudnyttet mulighed for fortætning i tagetagen. Disse skal også søges udnyttet.

Ud over byomdannelsesområderne vil der på grundlag af konkrete behov kunne iværksættes initiativer omkring fortætning af eksisterende byområder. Det forudsættes dog, at fortætningen skal ske med en fornuftig indpasning i forhold til omgivelserne – også trafikalt og parkeringsmæssigt.

I de eksisterende boligområder med åben-lav boligbebyggelse, er det svært at arbejde med fortætning. Men der kan være mulighed for at bygge mere tæt-lav boligbyggeri i nogle områder.

Kommuneplanen øger generelt mulighederne for byfortætning i særligt i Horsens og Brædstrup.