KOMMUNEPLAN 2017

2.6. Trafiksikkerhed

Mål

  • Antallet af dræbte og tilskadekomne i kommunen skal reduceres i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013-2020.

  • Horsens Kommune vil arbejde for, at der sikres bedre ulykkesdata, som kan bruges som grundlag for at øge trafiksikkerheden.

  • Hastigheden på vejnettet skal reduceres på udvalgte steder, hvor det er muligt at forbedre trafiksikkerheden.

 

Retningslinjer

2.6.1. Med udgangspunkt i målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013-2020, skal der i 2020 højst være 10 lettere tilskadekomne, 10 alvorligt tilskadekomne og 1 dræbt i trafikken årligt. Dette er med udgangspunkt i de politiregistrerede uheld.

2.6.2. Ved nye anlægsprojekter skal der foretages trafiksikkerhedsrevision.

 

Redegørelse

Horsens Kommune har igennem en længere årrække arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden på vejnettet. Dette ses også i udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, som generelt er faldene (se Tabel 1). Tilfældige udsving fra år til år og usikkerhed i registreringen af uheld, gør dog at det er svært at tegne et entydigt billede udviklingen.

Handlinger

  • Arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden skal kvalificeres og dokumenteres, f.eks. igennem adfærdsstudier, før-efter undersøgelser mv.
  • Der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som redegør for status på trafiksikkerheden i kommunen og beskriver mulige indsatser for at nedbring antallet af uheld, samt en investeringsplan herfor.

  • Der skal laves en strategi for, hvordan mængden og kvaliteten af ulykkesdata kan udbygges, f.eks. forsøg med inddragelse af skadestueregistrerede uheld eller ved indførelse af en app, hvor borgere selv kan indberette deres uheld.

  • Der skal udarbejdes en hastigheds- og trafiksaneringsplan, som målretter arbejdet med at sikre et hensigtsmæssigt hastighedsniveau og at trafikken i øvrigt afvikles på forsvarlig vis.

Tabel 1: Udviklingen af dræbte og tilskadekomne i trafikken fra 2009-2015 med fremskrivning af udviklingen til 2020

Målsætningen om et maksimalt antal dræbte og tilskadekomne i trafikken baseres på Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013 – 2020, som angiver at den nationale målsætning er en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i 2010. På landsplan svarer det til 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere tilskadekomne, samt 120 dræbte i trafikken i 2020.

Horsens Kommune vælger at følge denne målsætning, med en 1/100 af det nationale antal. Dette vurderes ud fra antal af kommuner i Danmark og længden af vejnettet.

Det fremtidige arbejde med at forbedre trafiksikkerheden skal beskrives og målrettes igennem en ny trafiksikkerhedsplan, der redegør for status på trafiksikkerheden i Horsens Kommune og, med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, beskriver de nødvendige initiativer for at nå målsætningen.

En forudsætning for et godt trafiksikkerhedsarbejde, er et godt datagrundlag. I dag baseres trafiksikkerhedsarbejdet dog primært på de politiregistrerede uheld, som erfaringsmæssigt kun omfatter 10 % af alle uheld, hvilket kan give usikkerheder om de egentlige uheldsfaktorer og -hyppighed. Derfor bør der overvejes at inddrage nye metoder til kortlægning af uheld og detailundersøgelser af uheldsbelastede lokaliteter. Dette kan eksempelvis være applikationer hvor borgere selv kan indberette deres uheld, adfærdsundersøgelser eller forsøg med inkludering af skadestueregistrerede uheld.

Der er erfaringsmæssigt stor sammenhæng mellem hastighed, og risikoen og alvorlighedsgraden for et uheld. Et målrettet arbejde med at sikre en fornuftig hastighed på vejnettet er derfor en effektiv måde at forbedre trafiksikkerheden på. Det fremadrettede arbejde beskrives i en hastigheds- og trafiksaneringsplan, som bl.a. kombinerer de kommunale tiltag med muligheden for at rekvirere ATK-målinger (fotovogne).