KOMMUNEPLAN 2017

Generelle rammer

De generelle rammer gælder for alle de områder der er omfattet af en kommuneplanramme og skal anvendes på lige fod med rammerne for de enkelte områder.

De generelle ramme i Kommuneplan 2017 består af en række emner. Læs mere under de enkelte punkter i menuen eller herunder:

De enkelte kommuneplanrammer

Hvad er kommuneplanrammer?

Kommuneplanen indeholder rammer for lokalplanlægningen. Rammerne omhandler de enkelte dele af kommunen og fastlægger det overordnede indhold af lokalplaner. Ifølge Planloven kan der ikke lokalplanlægges for områder, der ikke er opstillet rammer for i kommuneplanen. Der skal derfor fastsættes rammer for alle de områder, hvor der forventes gennemført lokalplaner. Der er dog ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens område, f.eks. landområderne.

Rammerne fastlægger specifikke bestemmelser for de enkelte rammeområder med hensyn til arealanvendelse, samt bebyggelsesregulerende bestemmelser som højde, etageantal, bebyggelsesprocent m.v. for fremtidig bebyggelse.

Kommuneplanens rammer indeholder foruden de bestemmelser, som er specifikke for de enkelte rammeområder, også en række bestemmelser, som er generelle for hele kommunen.

Rammerne danner desuden baggrund for behandling af bygge- og udstykningssager m.m. i ikke-lokalplanlagte områder. Byrådet kan med baggrund i Planlovens § 12, stk. 3 for areal, der ikke er omfattet af lokalplan, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Rammernes opbygning

Alle rammer har fået tildelt et nummer, som er unikt for netop denne ramme. Af nummeret kan aflæses geografi og anvendelse.

Geografien aflæses via et distriktsnummer. Hele kommunens areal er inddelt i områder/distrikter, som følger bymønsteret. jf. kommuneplanens afsnit "Bymønster". Kommunen er inddelt i hovedby, de ni lokalcenterbyer, samt to landdistrikter. Hver landsby har desuden sit eget distriktsnummer.


Her er distrikterne angivet:

Horsens 10-19

Brædstrup 20-29

Lokalcenterbyer 30-49

Landsbyer 50-89

Landdistrikter 90-99

 

Anvendelse aflæses via en anvendelseskode med udgangspunkt i PlanDK2 datamodellen:

CE = Centerformål

BO = Boligformål

BE = Blandet bolig og erhverv

ER = Erhverv

OF = Offentlige formål

TE = Tekniske anlæg

SO = Sommerhusområde

LA = Landområder

LB = Landsbyer

AN = Andet

Til venstre ses etagebolig i Borgergade i Horsens.