Formål

Formålet med kommuneplantillæg 2017 – 22 er at give mulighed for bygningshøjde på op til 35 meter på et erhvervsareal på Titanvej i Horsens, og med henblik på at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og en ny lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens.

Indhold

Kommuneplantillægget indeholder et udlæg af et nyt rammeområde 14RE22, hvor den maksimale bygningshøjde øges fra 21 meter til 35 meter. Det nye rammeområde udlægges i den syd-vestlige del af rammeområde 14RE12, der ændrer navn til 14RE21, og bibeholder en maksimal bygningshøjde på 21 meter. Bortset fra forskellen i den maksimale bygningshøjde, får begge rammeområder de samme anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Baggrund

Området er i dag omfattet af lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd. Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg, er der udarbejdet en ny lokalplan benævnt Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens. Den nye lokalplan skal udgøre det planmæssige grundlag for at etablere et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter og en maksimal bygningshøjde på 35 meter, i et afgrænset byggefelt på ejendommen på Titanvej.  

På baggrund af en grundvandsredegørelse, udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2013, vurderes der ikke at være særlige grundvandsinteresser inden for lokalplanområdet, men dele af området er indvindingsopland. Kommuneplantillægget indeholder derfor bemærkninger om krav til lokalplanlægningen for de berørte rammeområder.

Kommuneplantillæg 2017 - 22 vedtagelse er en forudsætning for at Lokalplan 344 kan vedtages.


 

Forhold til anden planlægning

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Vandplaner

Det planlagte område har en neutral påvirkning på de miljømål, som gennem lov om vandplanlægning er fastlagt for overfladevand og grundvand. 

Råstofplan 2016

Der er ingen råstofinteresser indenfor kommuneplantillæggets område. Tillægget er derfor i overensstemmelse med rådstofplanen.

Natura-2000

På baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV arter

Horsens Kommune vurderer at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Spildevandsplan

Området kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S’ spildevandssystem.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Hovedstruktur

"Dynamoen for vækst, planlægning for en skarp erhvervsprofil."

Valget af hvor i byen forskellige typer af erhvervsområder skal placeres er vigtig - i forhold til at kunne tilbyde de enkelte virksomheder den rigtige placering. I Horsens by skal der derfor fremover være et større fokus på, hvilke brancher, der tilbydes erhvervsområder til, og hvor i byen. Der skal være et stort fokus på at skabe bufferzoner mellem tung industri og lettere erhverv og andre mere miljøfølsomme anvendelser. Miljøforhold som forurening og støj er f.eks. en afgørende faktor i placeringen af erhvervsområder i forhold til boligområder.

De enkelte erhvervsområder skal underopdeles mere hensigtsmæssigt, så virksomhederne i højere grad ligger sammen med virksomheder, der ligner hinanden. På den måde kan man både undgå interne miljøkonflikter i erhvervsområderne og måske oven i købet skabe grobund for nye erhvervsklynger.

Det vurderes, at kommuneplantillægget er med til at understøtte planlægningen for en skarp erhvervsprofil, idet det åbner mulighed for, at en virksomhed med en tungere miljøklasse kan flyttes til et område, hvor den får bedre udviklingsmuligheder.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer

3.1 Naturbeskyttelse

Der er to mindre udpegede naturbeskyttelsesområder indenfor kommuneplantillæggets område. Kommuneplantillægget åbner ikke mulighed for nye aktiviteter, der kan påvirke naturbeskyttelsesområderne negativt. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjen for naturbeskyttelse.

7.3. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Kommuneplantillæggets areal er i Kommuneplan 2017 udpeget til område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Da kommuneplantillægget er med til at skabe det planlægningsmæssige grundlag for placering af en virksomhed med særlig beliggenhedskrav, vurderes det, at tillægget er i overensstemmelse med retningslinjen.

7.4 Produktionserhverv

Kommuneplantillæggets areal er i Kommuneplan 2017 udpeget til område til produktionsvirksomhed. Da kommuneplantillægget er med til at skabe det planlægningsmæssige grundlag for placering af en produktionsvirksomhed, vurderes det, at tillægget er i overensstemmelse med retningslinjen.

8.3 Støjbelastede arealer

Kommuneplantillæggets areal er i Kommuneplan 2017 udpeget til støjbelastet areal. Da kommuneplantillægget er med til at skabe det planlægningsmæssige grundlag for placering af en virksomhed med en høj miljøklasse, vurderes det, at tillægget er i overensstemmelse med retningslinjen.

8.5 Grundvand

Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet formentlig ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer.

Staten er netop nu i gang med at opdatere deres kortlægning af grundvandsmagasinerne og disses sårbarhed, samt afgrænsningen af vandværkernes indvindingsoplande – ikke kun Torsted Vandværk men også områdets øvrige vandværker herunder det store vandværk tilhørende Horsens Vand - Rugballegårdværket.

Rugballegårdværket er et af kommunens vigtigste og største vandværker, og de indvinder grundvand fra en grundvandsressource, som vil være både vanskelig og dyr at erstatte.

Da statens kortlægning endnu ikke er afsluttet, og kommunen derfor ikke kender udstrækningen af de nye indvindingsoplande og deres sårbarhed, skal der fortsat i lokalplanerne indarbejdes specifikke bestemmelser om foranstaltninger, der skal minimere risikoen for forurening af grundvandsmagasiner i området.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægning

Der etableres et nyt rammeområde 14ER22, der udgør et mindre areal af gældende rammeområde 14ER12. Det nye rammeområde 14ER22 får de samme anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser som rammeområde 14ER12, bortset fra den maksimale bygningshøjde, der øges fra 21 til 35 meter.

For resten af det gældende rammeområde 14ER12 udlægges der et nyt rammeområde 14ER21, der får de samme anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det tilføjes under notatfelt for bebyggelsens omfang og udformning, at rammeområdet er udlagt til produktionsvirksomhed med tilhørende konsekvenszone.

Rammeområde 14ER12 aflyses med vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Der fastsættes følgende bestemmelser for de nye rammeområder:

14ER21:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: 3130

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. Bygningshøjde: 21 m

Max. Bebyggelsesprocent for området: 60 %

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom

Max. Antal etager: 2 etager

Mindste tilladte miljøklasse: 3

Højeste tilladte miljøklasse: 7

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed og lignende. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere.

Notat bebyggelsens omfang og udformning: Rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet. Rammeområdet er ligeledes udlagt til produktionsvirksomhed. Udenom det udpegede område til produktionsvirksomhed er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Indenfor konsekvensområderne kan der ikke planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger o.lign).

14ER22:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: 3130

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. Bygningshøjde: 35 m

Max. Bebyggelsesprocent for området: 60 %

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom

Max. Antal etager: 2 etager

Mindste tilladte miljøklasse: 3

Højeste tilladte miljøklasse: 7

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed og lignende. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere.

Notat bebyggelsens omfang og udformning: Rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet. Rammeområdet er ligeledes udlagt til produktionsvirksomhed. Udenom det udpegede område til produktionsvirksomhed er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Indenfor konsekvensområderne kan der ikke planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger o.lign).

Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplantillæg 2017-22 og forslaget til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I vurderingen af om der skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 2017-22, Erhverv, Titanvej, Horsens og forslag til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens, har Horsens Kommune lagt særlig vægt på anlæggets påvirkning af de nærmeste boliger i det åbne land i forhold til støj, støv og lugtgener samt det visuelle udtryk. Screeningens hovedemner er knyttet til muligheden for etablering af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter. De øvrige ændringer af lokalplanen skønnes at være miljømæssigt uvæsentlige. Screeningen bygger primært på en udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et asfaltanlæg med tilhørende aktiviteter.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og har vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter Planlovens bestemmelser.

Afgørelse og begrundelse indgår i forslag til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens. Link

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018).
Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Vedtagelse

Kommuneplantillægget er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 16. december 2019.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 20. december 2019.

Kommuneplantillægget er endelig godkendt i Horsens Byråd  den 27. april 2020.

Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort den 30 april 2020.

 

Link til kortbilag

Kortbilag

Kortet viser de nye rammer 14ER21 og 14ER22, der aflyser eksisterende 14ER12 i samme afgrænsning:

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

14ER21 - Erhverv, Titanvej, Horsens
14ER22 - Erhverv, Titanvej, Horsens