Formål

Formålet med kommuneplantillæg 2017-20 er at sikre plangrundlaget for, at virksomheden kan udvide deres areal og produktion. Biogasanlægget har siden etableringen været inde i en positiv udvikling, og med en fremtid uden brug af fossil energi, og et nationalt behov for langt mere vedvarende energi, er det nødvendigt at arealet udvides. Dette giver kommuneplantillægget mulighed for. 

 

Indhold

Kommuneplantillæg 2017-20 indeholder ændringer i forhold til gældende kommuneplan.

Eksisterende kommuneplanramme 98TE03 aflyses og erstattes med ny ramme 98ER04. Området ændres fra "Teknisk Anlæg" til "Erhvervsområde, Virksomhed med særlig beliggenhedskrav". Eksisterende ramme 98TE03 på 6,32 ha aflyses, og erstattes af ramme 98ER04 på 7,63 ha. Bebyggelses procenten øges fra 40% til 60%. Da udvidelsen af biogasanlægget kan medføre at virksomheden bliver en risikovirksomhed, udlægges kommuneplanrammen til virksomhed med særlige beliggenhedskrav, og får ligeledes et 500 meters konsekvensområde omkring virksomheden målt fra ny matrikelgrænse, samt en planlægningszone også på 500 meter i forhold til risikovirksomhed.

Der udarbejdes ny lokalplan nr. 329 sammen med kommuneplantillæg 2017-20, og kommuneplantillægget´s vedtagelse, er en forudsætning for at den nye lokalplan kan vedtages. 

Baggrund

Baggrunden for ændringerne, er et ønske fra virksomheden om at få fastlagt rammerne for fremtidige udvidelser, da virksomheden ønsker at kunne øge sin produktion fra 340.000 til 550.000 tons biomasse årligt, og derfor har brug for afklarede og sikre rammer for investeringerne på langt sigt.

Den ønskede udvidelse af produktionen gør, at virksomheden ved en fuld udbygning inden for rammerne af planlægningen, vil få status af risikovirksomhed jf. risikobekendtgørelsen. Det er en naturlig følge heraf, at endelig vedtagelse af planen for udvidelse af biogasanlægget, kan medføre at andre fremtidige planer inden for 500 meter zonen, ikke kan gennemføres. 

Debatoplægget med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen blev vedtaget af Økonomi og Erhvervsudvalget den 17. februar 2020, og var i offentlig høring fra den 21.02.20 til den 22.03.20.

Link til beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget - se Punkt 16

Forhold til anden planlægning

Lokalplanlægning

Anlægget er idag omfattet af lokalplan 2012-7 - Biogas Horsens Nord. Lokalplanen dækker hele eksisterende kommuneplanramme 98TE03. 

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017-20 og Lokalplan 329 aflyses Lokalplan 2012-7 Biogas Horsens Nord. 

Landsplanlægning

Ved kommuneplanlægning påser staten, at planlægningen ikke er i strid med væsentlige nationale interesser vedr. vækst og erhvervsudvikling, natur og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg. Planlægningen for udvidelsen af biogasanlægget vurderes, at have betydning for områdets natur og de omkringliggende bevaringsværdige landskaber, da der bygges i et åbent storbakket storskala landskab med vide udsigter til området fra højderyggen ved Ejer Bavnehøj. Inden for planområdet lever en række beskyttede bilag IV-arter som er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Derudover vurderes det, at planlægningen har betydning i forhold til kommunens forpligtelse til at sikre arealer til risikovirksomheder, således at vækst- og udviklingsmulighederne for risikovirksomheder opretholdes.

Det er en national interesse, at planlægningen bidrager til løsninger, der tilgodeser de samfundsmæssige behov samtidig med, at naturområder og levesteder samt spredningsmuligheder for dyr og planter opretholdes og om muligt forbedres. Det er desuden en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geologiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi. Landskabet, og særligt de bevaringsværdige landskaber bør som udgangspunkt friholdes for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Det er også vigtigt, at der i benyttelsen af det åbne land generelt er fokus på, hvordan nye elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse.

Det er en national interesse, at risikoforholdene omkring eksisterende risikovirksomheder indgår eksplicit i kommuneplanlægningen, så det sikres, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheder til fare for mennesker og miljø. Kommuneplanlægningen skal sikre, at der er egnede arealer til de typer virksomheder og anlæg, der ikke kan placeres i byernes erhvervsområder, eller som har behov for en særlig beliggenhed uden for byerne af hensyn til at undgå at skabe risici for omgivelserne.

Horsens Kommune vurderer, at planlægningen ikke muliggør anlæg, der strider væsentligt mod de nationale interesser, da der gennem planlægningen og projekteringen af det konkrete projekt tages hensyn til både nær- og fjernområdets værdier og kvaliteter, og da der stilles krav til afværgeforanstaltninger der skal være med til at undgå påvirkning af landskab og natur. Horsens Kommune vurderer dermed, at planlægningen tilgodeser de samfundsmæssige behov og samtidigt tager hensyn til området beskyttelsesinteresser.

Risikovirksomheder

I henhold til BEK. nr. 371 af 21/04/2016, om planlægning omkring risikovirksomheder, skal planlægningen sikre, hvor der forekommer farlige stoffer i så store mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der skulle ske et uheld. Jf. Bekendtgørelsen skal planmyndigheden ved revision af kommune- og lokalplaner for områder omkring risikovirksomheder, tage hensyn til behov for passende afstand mellem virksomheden og anden arealudnyttelse.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller eksisterende risikovirksomheder må ikke udvides væsentligt, med mindre risikomyndighederne konkret vurderer, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

For alle risikovirksomheder (nye som eksisterende) fastlægges planlægningszoner. Planlægningszonen er en zone som skal sikre, at der foretages en vurdering af påtænkt planlægning i relation til de risikoforhold, der gælder i området. Der er således ikke tale om en forbudszone.

Kommunen har i forbindelse med denne planlægning gennemført en høring af berørte risikomyndigheder jf. §3 i BEK 371 af 21/04/2016, og kommunen kan på baggrund af høringsvarene tillade arealanvendelse, som ikke vurderes problematisk i forhold til det konkrete områdes risici, jf. ny retningslinje 7.3.6 for planlægningszoner. 

Planlægningszonen udgør det areal omkring virksomheden, der potentielt kan blive påvirket af et uheld. Planlægningszonen fastsættes ud fra den maksimale konsekvensafstand for det værst mulige uheld, hvor sandsynligheden for et uheld er større end 1 gang pr. 1 mia. år, dog minimum en zone på 500 meter rundt om virksomheden. Hvis der sker ændringer inden for planlægningszonen, skal planmyndigheden foretage en forudgående høring af risikomyndighederne og inddrage disses vurderinger i planlægningen.

I tillægget revideres retningslinjen forvirksomheder med særlige beliggenhedskrav, så der tilføjes en retningslinje for planlægningszonen for risikovirksomheder.

Vandplaner

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres. 

Biogasanlægget ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste private vandforsyning ligger minimum 900 meter fra biogasanlægget. Biogasanlægget ligger udenfor indvindingsopland til vandværk. Anlægget vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af de omkringliggende private vandforsyninger.

Det planlagte areal har en neutral påvirkning på de miljømål, som gennem lov om vandplanlægning er fastlagt for overfladevand og grundvand, og strider ikke mod planerne. 

Natura 2000

Lokalplanområdet ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Vurdering vedr. udpegningsgrundlag:
Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område. Tillægget er ikke i strid med Natura 2000 udpegningerne. 

Bilag IV Arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Omkring planområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø og strandtudse.

Arealerne, hvor den planlagte udvidelse af lokalplanområdet skal ske, er i dag landbrugsjord i omdrift.

Lokalplanområdet vurderes derfor ikke at have nogen værdi som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Vurdering vedr. bilag IV-arter:
Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området. 

Råstofplan

Nærmeste råstofområde er 4.5 km fra anlægget og ligger ved Bygholm Bakker. Tillægget er ikke i strid med råstofplanen.

Kystnærhed

Der 4.4 km til nærmeste kystnærhedszone, syd for Hansted. Tillægget er ikke i strid med Kystnærhedszonen.

Spildevandsplan

Biogasanlægget ligger udenfor Horsens Kommunes gældende spildevandsplan. Tillægget er ikke i strid med spildevandsplanen. 

Naturbeskyttelsesloven

Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for området. Tillægget er ikke i strid med Naturbeskyttelsesloven

Jordforureningsloven

Der er ikke kendskab til jordforurening inden for området. Tillægget er ikke i strid med jordforureningsloven. 

Miljøbeskyttelsesloven

Miljømyndigheden skal i sager om etablering eller væsentlig ændring af en risikovirksomhed, som skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, jf. § 8 i denne bekendtgørelse, vurdere, om virksomheden er hensigtsmæssigt placeret, jf. også reglerne herom i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Horsens Kommune har vurderet, at ændringen af virksomheden til en risikovirksomhed ikke strider imod. miljøbeskyttelsesloven.

Beredskabsloven

Arealet er underlagt beredskabslovens bestemmelser, herunder § 34, stk. 2 og Tekniske Forskrifter for gasser. Planlægningen sikrer at virksomheden kan overholde de gældende sikkerhedskrav. 

Museumsloven

Der er tidligere gjort fund fra oldtiden i området. Der er i forbindelse med etableringen af biogasanlægget i 2013 foretaget forundersøgelser og udgravninger på arealet. Der blev undersøgt en større bebyggelse fra yngre jernalder bestående af blandt andet ti langhuse med hegnsforløb, brønde og kulturlag. Endvidere er der på arealet bebyggelsesspor fra ældre jernalder.

Umiddelbart sydøst for biogasanlægget er undersøgt en anden større bebyggelse fra yngre romersk jernalder.

På baggrund af de kendte fund i området samt de topografiske forhold – et større jævn plateau – er det museets vurdering, at der er meget stor chance for at påtræffe jordfaste fortidsminder på arealet for udvidelsen af biogasanlægget. Der skal forud for anlægsarbejder foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §§ 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.

Forhold til Kommuneplan 2017

Hovedstruktur

I hovedstrukturen for kommuneplan 2017 står der at:

De globale CO2-udledninger stiger, og der er bred enighed blandt forskere om, at det er med til at påvirke klimaet. Øgede vandstande og ekstremt vejr bliver mere almindeligt – også i Danmark. Globalt kan klimaændringerne skabe risiko for fødevare- og ressourcekriser, stigende fattigdom og sikkerhedskriser. Udviklingen i energiforbrug og CO2-udledning har været faldende i Horsens Kommune siden 2006. Grøn Vækst-strategien har fokus på, hvordan vi skaber vækst i erhvervslivet og arbejdspladser gennem visionære grønne omstillingstiltag, og sætter større fokus på energi og klimasikring i planlægningen.

Tillægget udvider produktionen af vedvarende energi, og øger antallet af arbejdspladser på anlægget. Tillægget er derfor i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplanen. 

Retningslinjer

3.4 Landskab

3.4.2. Ved etablering af bebyggelse, vejanlæg, tekniske anlæg og lignende i det åbne land, skal der ske en tilpasning til den landskabstype, som de placeres i. Oplag, skiltning, terrænændringer eller lignende skal begrænses mest muligt og tilpasses, så de ikke virker skæmmende eller forringer landskabsoplevelsen.

Planlægningen ligger i Gedved Bakkelandskab og landskabet er i middeltilstand. Landskabet er karakteristisk og landskabskarakteren skal vedligeholdes. 

Planområdet er ligger i Gedved Bakkelandskab i det åbne landbrugslandskab umiddelbart vest for det bebyggede delområde Gedved Bylandskab. Området er ikke udpeget bevaringsværdigt landskab, men grundet landskabet terrænforhold og åbne karakter vurderes det, at udvidelsen vil betyde en større påvirkning af de omkringliggende landskaber end det nuværende biogasanlæg.

Landskabet er vurderet karakteristisk uden særlige oplevelsesværdier. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen vedligehold. Landskabet er generelt præget af tekniske anlæg eller erhvervsbyggeri. Særligt betydende er det eksisterende biogasanlæg, motorvejen og erhvervsbyggeri i den vestlige del af området, mens den østlige del af området er præget af højspændingsanlæg og byudvikling. Påvirkningen varierer fra lokalt at have betydelig indvirkning på landskabets karakter til at være ubetydelig.

Målsætningen vedligehold betyder, at ændringer i landskabet bør ske med respekt for landskabets bærende landskabstræk, så landskabskarakteren opretholdes. I dette landskabsområde handler det især om, at landskabet er et landbrugslandskab, der er kendetegnet ved en middel til stor skala og transparent karakter. Der bør være opmærksomhed på, at landskabet flere steder er kendetegnet ved vidtrækkende udsigter på tværs af landskabet.

Da der er tale om en udvidelse af et eksisterende biogasanlæg med en lokalplanlægning der skal sikre den mest optimale placering af byggeri og anlæg vurderes det, at udvidelsen ikke strider mod kommuneplanens interesser.

7.1 Særligt værdifuldt landbrugsområde

7.1.1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i videst muligt omfang friholdes for aktiviteter, der kan hindre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder, retningslinjen er ikke er til hinder for aktiviteter, som er en del af den landbrugsmæssige drift som f.eks. etablering eller pleje af skov, natur osv.

7.1.2. Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål som f.eks. byudvikling og tekniske anlæg. 

Biogasanlægget kommer stadig til at ligge inden for udpegningen.
Det vurderes at det ikke strider mod retningslinjen fordi arealet anvendes til at forarbejde biomasse fra landbruget, som derefter får værdifuld gødning retur. Arealet bidrager til at gøre landbruget mere bæredygtigt med produktion af forgasset gylle til udbringning på landbrugsjord.  

7.3 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

7.3.1. Virksomheder, anlæg og indretninger, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i områder udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

7.3.2. Omkring områderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Konsekvensområdet skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse, indtil der er foretaget undersøgelser, som dokumenterer, at miljøforholdene er acceptable i området. Kan det nødvendige konsekvensområde ikke udlægges i forhold til eksisterende og planlagte områder for forureningsfølsom anvendelse, skal afstanden på mindst 500 meter tilvejebringes ved differentiering i det planlagte erhvervsområde.

7.3.3. Udenom de udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet.

7.3.4. Hvis der skal etableres eller tillades risikovirksomheder indenfor Horsens Kommune, skal der ligeledes dokumenteres en minimumafstand til beboelsesområder, institutioner og andre samlingssteder på 500 meter fra virksomhedens skel.

Med kommuneplantillægget tilføjes der en ny retningslinje 7.3.6 for planlægningszonen for risikovirksomheder: 

7.3.6 Risiko for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. Omkring risikovirksomheder udlægges en planlægningszone på 500 meter. Ændringer af planlægningszonen skal bero på en konkret risikovurdering. Planlægningszonen vises på kort.

Tillægget ændrer rammen fra teknisk anlæg til erhvervsområde til virksomhed med særlige beliggenhedskrav, da der planlægges for en ny risikovirksomhed. Dermed vil rammen efter vedtagelsen være omfattet af retningslinjen 7.3, 7.3.4 og 7.3.6.

Der udlægges med tillægget 500 meter konsekvensområde og planlægningszone rundt om virksomheden, jf. retningslinje 7.3.2 og 7.3.6 - Retningslinjerne vises på kort. 

8.3 Støjbelastede arealer

Arealet ligger inden for støjbelastede arealer. Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.  Tillægget er ikke i strid med retningslinjen.  

Rammeændringer udløser en ændret afgrænsning af det støjbelastede areal omkring biogasanlægget. Udpegningen revideres i forbindelse med en samlet ajourføring af støjbelastede arealer i kommuneplanen og ikke i forbindelse med nærværende tillæg.

Rammer for lokalplanlægning

Eksisterende kommuneplanramme 98TE03 aflyses i sin helhed. Rammen har følgende rammebestemmelser: 

Fremtidig zone: landzone.

Generel anvendelse: Teknisk anlæg

Maksimale Bebyggelsesprocent: 40%.

Max antal etager: 2.

Maksimal bygningshøjde: 30 meter.

Miljøklasse 4 - 7.

Specifik anvendelse 1: Biogasanlæg

Generel anvendelses bestemmelse:

Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg i form af biogasanlæg med de tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for anlæggets drift.

Rammetekst bebyggelsens omfang og udformning:

Skorstene o. lign. kan opføres med en højde, der er nødvendig for at tilgodese miljømæssige forhold. Planlægningen kan ikke rummes i eksisterende ramme.

 

Ny kommuneplanramme 98ER04 udlægges for at muliggøre udvidelse af eksisterende biogasanlæg. Rammen får følgende rammebestemmelser:

Fremtidig Zone: Landzone

Generel Anvendelse: Erhvervsområde.

Bebyggelsesprocenten: 60%.

Max antal etager: 2.

Maksimal bygningshøjde: 30 meter.

Miljøklasse: 4 - 7.

Specifik anvendelse 1: Virksomheder med særlige beliggenheds krav

Specifik anvendelse 2: Forsyningsanlæg 

Specifik anvendelse 3: Biogasanlæg

Generel anvendelse:

Områdets anvendelse fastlægges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, i form af forsyningsanlæg til biogasproduktion med de tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for drift og produktion. Der kan etableres risikovirksomhed inden for området.

Rammetekst bebyggelsens omfang og udformning:

Skorstene o. lign. kan opføres med en højde, der er nødvendig for at tilgodese miljømæssige forhold.

Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af området efter kriterierne i loven og vurderet, at Planforslaget vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Miljørapport

Der er til planlægningen udarbejdet miljørapport, som er for både kommuneplan tillægget og lokalplanen. 

Link til Miljørapport

 

 

[Vejledning (slettes): Indsæt evt. understøttende kort der viser de nye rammer sammen med afgrænsningen af tillæggets planområde.

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Vedtagelse

Kommuneplantillægget er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 26.10.2020


Forslaget er offentlig bekendtgjort 02.11.2020


Kommuneplantillægget er endelig godkendt i Horsens Byråd den 22.03.2021


Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort 30.03.2021

Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i forslagets indhold blev kommuneplantillægget offentligt fremlagt i 12 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24. Høringen er afsluttet.

 

 

 

Klagevejledning ved offentliggørelse af endelig vedtaget plan

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Print

Du kan hente en PDF af tillægget her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

98ER04 - 98ER04

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

98TE03 - Kommuneplan 2017