Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at åbne mulighed for placering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper på et areal, beliggende ud til Vejlevej i den sydlige del af Horsens by. Planlægningen gennemføres på baggrund af et konkret ønske om at placere en bilforhandler med tilhørende værksted på arealet.

Arealet ligger i et område, hvor der allerede er udlagt større arealer til butikker med særlig pladskrævende. Det ligger med en god placering for netop denne type butikker, direkte ud til Vejlevej.

Indhold

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af gældende retningslinje 1.8.1 for detailhandelsstrukturen, hvor det areal, som tillægget omfatter, inddrages i område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper Horsens Syd.

Tillægget indeholder også en ændring af gældende rammebestemmelser, idet anvendelsesbestemmelser udvides med mulighed for etablering af butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Der fastsættes ligeledes bestemmelser om dels det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, dels det samlede bruttoetageareal for detailhandel indenfor rammeområdet.

Da der er tale om en ændring af retningslinjerne for detailhandel, der ikke indgår i Planstrategi 2015, har der været indkaldt ideer og forslag til planlægningen, i overensstemmelse med § 23c i planloven. Der indkom ingen kommentarer i forbindelse med indkaldelsen.

Baggrund

Arealet er omfattet af rammeområde 15ER11 i gældende kommuneplan. Anvendelsen fastsættes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere. Miljøklassen fastsættes til højst 3.

Samtidig indgår arealet ikke i retningslinjens udpegning af detailhandelsstrukturen i gældende kommuneplan.

Placeringen af en butik med særlig pladskrævende varegrupper samt autoværksted forudsætter derfor udarbejdelse af et tillæg til gældende Kommuneplan 2017.

Arealet er ligeledes omfattet af lokalplan 9-2007, hvor anvendelsen er fastsat til erhverv uden særlige beliggenhedskrav. Etablering af en butik med særlig pladskrævende varegrupper samt autoværksted forudsætter derfor udarbejdelse af en ny lokalplan for arealet. Dette sker parallelt med udarbejdelsen af nærværende tillæg til kommuneplanen.

Afgrænsning af det nye rammeområde 15ER15

Forhold til anden planlægning

Landsplanredegørelse 2019, nationale interesser i kommuneplanlægningen og landsplandirektiver

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse, de nationale interesser i kommuneplanlægningen og strider ikke mod gældende landsplandirektiver.

Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Råstofplan 2016, Region Midt
Der er ingen råstofinteresser indenfor kommuneplantillæggets område. Tillægget er derfor i overensstemmelse med rådstofplanen.

Natura 2000

Kommuneplantillæggets område ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Området ligger i byzone og der bygges på et tidligere landbrugsareal, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i et 10 km felt omkring området lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og strandtudse. Ifølge Danmarks miljøportal og biodiversitetskortet er der dog ikke gjort særlige artsfund og heller ikke kortlagt levesteder i det område, der planlægges for eller det umiddelbare nærområde.

Arealet vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne. Horsens Kommune vurderer derfor, at det projekt, som planlægningen åbner mulighed for, kan realiseres uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Naturbeskyttelsesloven

På den sydlige del af arealet ligger et vandhul, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Der skal i følge gældende kommuneplans retningslinje 3.1.5 holdes en afstand på 25 meter til naturbeskyttelsesområder. Inden for byzone kan der efter konkret vurdering dog gives lov til en mindre afstand.

Det vurderes, at en afstand på 10 meter mellem befæstede arealer og vandhullet vil være tilstrækkeligt til, at vandhullets naturlige dyre- og planteliv ikke vil påvirkes negativt af de aktiviteter, som planlægningen åbner mulighed for.

Vandplan

Planlægningen åbner ikke mulighed for anvendelse, der truer drikkevandsinteresser.

Ved udarbejdelsen af lokalplan 9-2007 lå arealet indenfor indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk, og der blev derfor fastlagt bestemmelse (nr. 3.04) om, at delområde 4 (det areal, som der udarbejdes kommuneplantillæg for), ikke måtte anvendes til virksomheder, der producerer, opbevarer og/eller anvender kemiske stoffer, herunder olie- og benzinprodukter.

Indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk er blevet revideret af Miljøstyrelsen i januar 2019 hvilket har medført, at indvindingsoplandet er blevet indskrænket, og nu ikke længere berører det areal, som der udarbejdes kommuneplantillæg for. Der vurderes derfor ikke at være konflikt mellem områdets grundvandsinteresser og de anvendelser, som kommuneplantillægget åbner mulighed for.

Spildevandsplan

Kommuneplantillæggets område er omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan som spildevandsplanopland A403.

Oplandet skal separatkloakeres.

Jordforureningsloven

Der er ikke kendskab til jordforurening på arealet, og det er ikke omfattet af områdeklassificering.

Miljøforhold

Såfremt der etableres værksted, skal Autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes.

Museumsloven

Horsens Museum har i 2007 foretaget arkæologisk forundersøgelse på arealet. Der blev ikke gjort fund af fortidsminder.

Museumsloven er gældende for hele området. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Revideret afgrænsning af retningslinjen Detailhandelsstruktur" target="_blank" title="Ordforklaring" class="autolink" data-anchor="#Detailhandelsstruktur">Detailhandelsstruktur, område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, Horsens Syd

Forhold til Kommuneplan 2017 - Hovedstruktur

Dynamo for vækst

En stærk detailhandel

Byrådet ønsker at fastholde Horsens by som en tidssvarende, stærk og dynamisk hovedby med et levende og attraktivt bymiljø. Byens potentiale skal fortsat udvikles og dermed være med til at sikre, at Horsens også i fremtiden kan udfylde rollen som et konkurrencedygtigt handelscenter for hele sit opland og i Østjylland. Også bydelscentre udenfor midtbyen skal være attraktive centre for fortsat at kunne tiltrække kunder og derved at styrke bydelene som attraktive bosætningssteder i Horsens by.

Det vurderes, at kommuneplantillægget er med til at understøtte Horsens by som stærk og attraktiv handelsby.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer

Retningslinje 1.8. Detailhandel

Det er en forudsætning, at det areal, der ønskes etableret butikker til særlig pladskrævende varegrupper på, inddrages i retningslinje 1.8.1 for detailhandelsstrukturen, hvis der skal etableres detailhandel. Dette sker med nærværende tillæg til Kommuneplan 2017.

Konkret inddrages arealet i det område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, der i detailhandelsstrukturen hedder Horsens Syd. Den samlede ramme til detailhandel øges med 2.000 m2, så den kommer til at udgøre 87.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik fastholdes på 15.000 m2

Det vurderes, at området omkring Vejlevej og Ringvej Syd er særdeles velegnet til placering af butikker med særlig pladskrævende varegruppe. Dels passer denne form for butikker godt ind i den skala, som bylandskabet har i dette område. Dels er den trafikale tilgængelighed rigtig god, hvilket understøtter planlovens formål om, at planlægningen for detailhandel skal sikre god tilgængelighed for alle trafikarter.

Placeringen understøtter både det nære opland i Horsens syd, hvor der bor næsten 21.000 borgere, og et større opland i og omkring Horsens by. Det samlede udlæg til butikker med særlig pladskrævende varegrupper i de to områder Erhvervsbyvej og Horsens Syd udgør i gældende kommuneplan 95.000 m2. Det vurderes, at udvidelsen af den samlede ramme til detailhandel med 2.000 m2 ikke vil påvirke omsætningen i området negativt, idet der alene er tale om en mindre udvidelse.

Retningslinje 3.1. Naturbeskyttelse

Der skal i følge gældende kommuneplans retningslinje 3.1.5 holdes en afstand på 25 meter til naturbeskyttelsesområder. Inden for byzone kan der efter konkret vurdering dog gives lov til en mindre afstand.

Det vurderes, at en afstand på 10 meter mellem befæstede arealer og vandhullet vil være tilstrækkeligt til, at vandhullets naturlige dyre- og planteliv ikke vil påvirkes negativt af de aktiviteter, som planlægningen åbner mulighed for.

Retningslinje 8.1. Klimatilpasning

I henhold retningslinjerne 8.1.2 og 8.1.3 skal bygherre i forbindelse med lokalplanlægning udarbejde en vandhåndteringsplan, hvor der redegøres for, hvordan både hverdagsregn og krafig regn/skybrud håndteres på forsvarlig vis.

Der er risiko for at et større skybrudsopland på 13 ha leder vand til lokalplanområdets vestlige rand. Denne risiko bør tages i betragtning ved indretning af området.

Vandhåndteringsplanen skal redegøre for, at man med lokalplanen ikke øger oversvømmelsesrisikoen op- og nedstrøms lokalplanområdet.

I området er der ca. 1.200 m3 lavning, som bygherre skal opretholde, for at undgå, at regnvand sendes videre med forøget risiko for oversvømmelse af Vejlevej og særligt langs tilløbet til Hatting Bæk, der allerede i dag er udfordret.

Retningslinje 8.3. Støjbelastede arealer

En større del af arealet er omfattet af kommuneplanens retningslinje for støjbelastede områder.

Der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan og efterfølgende lokalplanlægning redegøres for eventuelle problemer med støjgener i forbindelse med den planlagte anvendelse.

Retningslinje 8.5. Grundvand

Arealet er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Arealet har tidligere ligget indenfor indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk. Indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk er blevet revideret af Miljøstyrelsen i januar 2019, hvilket har medført, at indvindingsoplandet er blevet indskrænket, og nu ikke længere berører arealet. Der vurderes derfor ikke at være nogen konflikt mellem arealets grundvandsinteresser og anvendelsen til butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægning

Arealets anvendelse er i gældende kommuneplanramme 15ER11 fastlagt til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere. Placeringen af en butik med særlig pladskrævende varegrupper samt autoværksted forudsætter derfor en ændring af kommuneplanrammens anvendelsesmuligheder.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg 15 til Kommuneplan 2017 aflyses den gældende ramme 15ER05 , og der etableres et nyt rammeområde 15ER15. Rammebestemmelserne ændres alene for anvendelsen. De øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i det eksisterende rammeområde 15ER11 overføres til det nye rammeområde 15ER15

Der fastsættes følgende bestemmelser for det nye rammeområde:

15ER15:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Kontor- og serviceerhverv, butikker med særlig pladskrævende varegrupper samt let industri og håndværk

Konkret anvendelse: Kontor- og serviceerhverv med detailhandel

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. bygningshøjde: 14 m

Max. bebyggelsesprocent: 60

Max. antal etager: 3

Mindste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 3

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt værkstedsvirksomhed. Der kan derudover etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Notat bebyggelsens omfang og udformning: Det samlede bruttoetageareal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet må højst være 2.000 m2. Det samlede bruttoetageareal for den enkelte butik må højst være 2.000 m2.

Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel påvirkning
  • Naturområder
  • Udledning til vandmiljøet
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Visuel påvirkning, herunder vindforhold og skygge

Det byggeri, som planlægningen åbner mulighed for, vil ændre området visuelt.

Byggeriet vil ændre udsigtsforholdene fra de tilstødende boligområder mod planområdet. Området er dog allerede i kommuneplanrammen udlagt til erhvervsområde med en bygningshøjde på højst 14 meter og en bebyggeslesprocent på højst 60. Disse rammer ændres der ikke ved i forbindelse med den aktuelle planlægning.

Det vil med bestemmelserne i lokalplanlægningen blive tilstræbt at de visuelle konsekvenser af byggeriet set fra de tilstødende boligområder minimeres ved at skærpe kravene til bygningshøjderne.

Mod Vejlevej vil de visuelle konsekvenser med bestemmelserne i lokalplanlægningen blive forsøgt optimeret ved at stille krav til placering, arkitektur og materialevalg m.v.

Naturområder

§ 3-natur, herunder vandløb. Det nærmeste § 3-område, som er et beskyttet vandhul/ regnvandsbassin fra ca. 2009.

Der skal jfr. kommuneplanens retningslinjer holdes en afstand på 25 meter til naturbeskyttelsesområder. Inden for byzone kan der efter konkret vurdering dog gives lov til en mindre afstand.

Det vurderes, at en afstand på 10 meter mellem det befæstede areal og vandhullet vil være tilstrækkeligt i denne sag til at vandhullet/ regnvandsbassinets naturlige dyre- og planteliv ikke vil påvirkes negativt at projektet.

Udledning til vandmiljøet

Planområdet er omfattet af Horsens Kommunes gældende spildevandsplan som spildevandsplanopland A403. Oplandet skal separatkloakeres.

Der gælder en maksimal befæstelsesgrad for området på 0,7. Overskrides denne, overbelastes den offentlige regnvandsledning med overløb og oversvømmelser til følge. Selv hvis den maksimale befæstelsesgrad overholdes, bidrager udledning af regnvand med stoffer (herunder næringsstoffer) og en potentiel hydraulisk belastning til vandmiljøet.

Ovenstående kan afhjælpes på følgende måde:

Virksomheden skal respektere en maksimal befæstelsesgrad på 0,7 eller regnvandsforsinke en eventuel merbefæstelse, tilsvarende befæstelsesgrad 0,7, før regnvandet ledes til offentligt regnvandsstik. Kompensation for merbefæstelse kan også ske ved helt at håndtere det overskydende regnvand på egen grund, f.eks. ved nedsivning.

Rensning og forsinkelse af det vand, som afledes til offentlig regnvandskloak sker i bassin A404BR før udledning til Torsted Skelgrøft. Det er afgørende, at bassinets nuværende udledningstilladelse kan overholdes. En forudsætning herfor er, at man finder plads til noget overskydende vand, som bassinet ikke er dimensioneret til. Aftalen er nu, at regnvand fra opland A405 og del af A404 fjernes fra bassinet og i stedet ledes til nyt bassin i opland A402.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

I henhold retningslinje 8.1.2 og 8.1.3 i Kommuneplan 2017 skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan hvor i der redegøres for hvordan både hverdagsregn og kraftig regn/skybrud håndteres på forsvarlig vis.

Der er desuden risiko for at et større skybrudsopland på 13 ha leder vand til lokalplanområdets vestlige rand. Denne risiko bør tages i betragtning ved indretning af området.

Vandhåndteringsplanen skal redegøre for, at man med lokalplanen ikke øger oversvømmelsesrisikoen op og nedstrøms lokalplanområdet.

I planområdet er der ca. 230 m3 lavning, som bygherre skal opretholde, da man ellers sender regnvand videre med forøget risiko for oversvømmelse af Vejlevej og særligt langs tilløbet til Hatting bæk, der allerede i dag er udfordret.

Udarbejdet vandhåndteringsplan, hverdagsregn:

Det nuværende bassin på matr.nr. 5d, Torsted by, Torsted kunne i første omgang ikke håndtere vandmængderne fra den nye grund ved en befæstelsesgrad på 0,7, da der i bassindimensioneringen kun var regnet med en befæstelsesgrad på 0,3. Tilløbet til bassinet ændres, så det nuværende bassin på matriklen kan håndtere regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,7 fra grunden.

Udarbejdet vandhåndteringsplan, ekstremregn:

De overordnede overvejelser omkring afvanding på grunden er, at der etableres rendestensbrønde med et opland på ca. 300 m2, hvor vandet ledes til via kuvertfald. Byggeriet forventes at skulle have en gulvkote på 48.00. Omkring brøndene på den lave del af grunden kan der derfor opnås et vist stuvningsvolumen, hvis der eksempelvis regnes med, at der kommer til at stå 10 cm vand på terræn omkring brøndende.

Langs øst på matr.nr. 5 d er der i dag en eksisterende vold mod parcelhuse, der støder op til matriklen. Volden erstattes af et støjhegn, så afstrømningsmæssigt sker der ikke en ændring her. På sydsiden af matr.nr. 5 d skal det sikres, at der først sker afstrømning mod bassinet, når der er udført en stuvning på 240 m3 på grunden. Langs Vejlevej mod vest udføres der et trug, der også kan indeholde noget af det krævede stuvningsvolumen og sikre, at vandet ikke strømmer ud på Vejlevej. Langs det nordlige skal på matr.nr. 5 d etableres et støjhegn og her kan en grøft eller trug sikre, at afstrømning ved ekstremregn kan ledes mod vest og strømme mod syd, som det gør i dag.

Horsens Kommune har vurderet, at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

15ER15 - Kommuneplan 2017