KOMMUNEPLAN 2017

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for boliger ved Provstlund IV i Lund

Vi har brug for dine idéer og forslag til planlægningen for udvidelse af boligområdet ved Provstlund Skovvej i Lund

Horsens Kommune har besluttet, at igangsætte planlægningen for fjerde og sidste etape af et stort boligområde omkring Provstlund Allé i Lund. Planlægningen skal sikre at anden etape af en større dispositionsplan ved Provstlund Skovvej kan realiseres. I oktober 2017 vedtog Byrådet Lokalplan 2017-03 for Boliger, Provstlund III, Lund som var den første etape af dispositionsplanens område. 

Vi vil gerne høre dine bemærkninger til planlægningen, og indkalder derfor ideer og forslag forud for kommune- og lokalplanlægningen for Provstlund IV.

Hovedspørgsmålene for den forestående planlægning er:

  • Hvordan planlægger vi bedst for en udvidelse af boligområdet ved Provstlund Skovvej i Lund
  • Hvordan sikrer vi bedst de landskabelige og naturmæssige kvaliteter?
  • Er der nogle forhold vi skal være særligt opmærksomme på i overgangen mellem bebyggelsen og skoven?
  • Er der andre forhold, som vi bør tage med i planlægningen?

Baggrunden for, at vi indkalder idéer og forslag til planlægningen er, at vi inddrager nye arealer til byudvikling, der ikke er meldt ud i Planstrategi 2015. Derfor foretager vi en såkaldt foroffentlighed med indkaldelse af idéer og forslag, inden vi går i gang med planlægningen. Det sker efter planlovens § 23c. Samtidig vil vi gerne give flest mulige borgere mulighed for at komme med kommentarer til hvilke forhold og interesser vi skal være opmærksomme på i planlægningen for området.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt, at der sættes gang i planlægningen.

Formålet med planlægningen er, at færdiggøre boligområdet ved Provstlund Skovvej med udstykningen af nye grunde til åben lav boliger og tæt-lav boliger. Området skal have samme karakter som første etape af dispositionsplanens område. Både nord og vest for boligerne skal der udlægges et rekreativt naturbælte som skal skabe en sammenhængende overgang mellem skovkanten og bebyggelsen og sikre en rekreativ herlighedsværdi til områdets beboere. Det rekreative område skal samtidig anvendes til håndtering af regnvand.

Størstedelen af området er i dag udlagt til boliger i et rammeområde i Horsens Kommuneplan 2017, men planlægningen kræver inddragelse af yderligere areal som ikke er udlagt til byvækst i kommuneplanen. Det nye areal skal primært udlægges til rekreativt område, men dele af området skal også anvendes til den yderste række af boliger. Da arealet er udpeget som bevaringsværdigt landskab og potentiel økologisk forbindelse i kommuneplanen, skal afgrænsningen af disse udpegninger revideres i forbindelse med udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen. Området er desuden omfattet af en skovbyggelinje som skal reduceres i forbindelse med lokalplanlægningen for området.

Kortbilag
Kort 1 viser med den gule skravering de nye arealer, der skal planlægges for. Det er disse arealer, vi ønsker idéer og forslag til. På kortet er der med sorte prikker markeret hvilket samlet areal der skal lokalplanlægges for.
Kort 2 viser de eksisterende kommuneplanrammer. Den gule skravering angiver de nye arealer, der skal planlægges for. Det er de arealer, vi ønsker idéer og forslag til. På kortet er der med sorte prikker markeret hvilket samlet areal der skal lokalplanlægges for.
Illustrationen under kortene viser den samlede dispositionsplan for Provstlund etape III og IV og viser, hvordan hele området kan komme til at se ud. Illustrationen er vejledende.

Du kan trykke på kortene for at se dem i en større udgave.

Planprocessen
Første led i planlægningsprocessen er denne foroffentlighedsperiode, hvor interesserede borgere, foreninger og myndigheder har mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning. Herefter bliver der udarbejdet et forslag til ét kommuneplantillæg til Horsens Kommuneplan 2017 der sætter rammerne for lokalplanlægningen. Der vil sideløbende med kommuneplantillægget blive udarbejdet et forslag til én lokalplan der fastsætter nærmere bestemmelser for anvendelsen af området i forhold til bl.a. udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt krav til parkering og udendørs opholds og friarealer m.m. Når Byrådet har godkendt planforslagene, bliver de sendt i offentlig høring i 4 uger. Her får borgerne igen mulighed for at komme med bemærkninger. Derefter tager Byrådet stilling til, om planerne kan blive vedtaget endeligt.

 

Send dine idéer og forslag senest torsdag den 22. november 2018

Enhver har ret til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til Horsens Kommune.
Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. email til: planogby@horsens.dk

Har du ikke mulighed for det, kan du sende dem til med post til: Teknik & Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Horsens Kommune, Teknik og Miljø skal have modtaget dine bemærkninger senest torsdag den 22. november 2018.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Marie Lyster Nielsen på mail: marly@horsens.dk

 

Med venlig hilsen

Horsens Kommune, Teknik og Miljø

Kort nr. 1 viser planlægningsområdet.
Den gule skravering angiver det nye areal der planlægges for.
Den sorte prikkede markering angiver den forventede lokalplanafgrænsning

Kort nr. 2 viser kommuneplanrammer.
Den gule skravering angiver det nye areal der planlægges for.
Den sorte prikkede markering angiver den forventede lokalplanafgrænsning

Illustrationen viser den samlede dispositionsplan for Provstlund III og IV området.
Udarbejdet af LAND & PLAN, den 5. november 2018