Formål

Formålet med tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017 er at skabe overensstemmelse mellem de faktuelle forhold samt kommuneplanens rammer for området. Det betyder konkret, at bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse fastsættes til 40 i stedet for 30.

Indhold

Indholdet i kommuneplantillægget består i en ændring af den maksimale bebyggelsesprocent ved tæt-lav bebyggelse i rammeområde 12BO08 og betragtes som en teknisk rettelse.

I den eksisterende kommuneplanrammes notatfelt angives følgende:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 30.

Kommuneplantillæg 2017-29 ændrer notatfeltets ordlyd til:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 40.

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes der forslag til lokalplan 353, Sundgårdsvej 9-55, Stensballe. Lokalplanen regulerer et mindre områdes anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, inden for kommuneplanramme 12BO08.

 

Kommuneplanplantillægget omfatter eksisterende rammeområde 12BO08.

Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at der planlægges for en tæt-lav bebyggelse inden for rammen. Den maksimale bebyggelsesprocent på 30 harmonerer ikke med typologiens tæthed og ændringen betragtes som en tekniske rettelse, hvilket også skaber harmoni med bygningsreglementet almindelige regler for maksimal bebyggelsesprocent for tæt-lav, herunder række-, kæde-, klynge- og dobbelthuse. 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget er ikke i strid med Landsplanredegørelse 2019, nationale interesser i kommuneplanlægningen eller gældende landsplansdirektiver.

Vandplaner

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres. 

Området ligger udenfor indvindingsopland til vandværk.

Kommuneplantillægget er derfor ikke i strid med de statslige vandplaner.

Natura 2000

Planområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring planområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed.

Planområdet er udbygget og det planlagte vurderes ikke at påvirke yngle- og rasteområder for nogen af de nævnte bilag IV arter.

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Råstofplan 2016

Der er ingen råstofinteresser indenfor kommuneplantillæggets område.

Kystnærhed 

Planområdet ligger inden for den bynære del af kystnærhedszonen, i byzone. Området er allerede udbygget, og kommuneplantillægget medfører ikke mulighed for ændringer, der kan påvirke kystlandskabet negativt. 

Spildevandplan

Da kommuneplantillægget ikke i sig selv danner grundlag for væsentlige anlægsarbejder eller ændret anvendelse, vurderes der at være overensstemmelse med gældende spildevandsplan.

Jordforureningsloven

Der er ikke kendskab til jordforurening på arealet, og det er ikke omfattet af områdeklassificering, bortset fra et mindre areal i kommuneplanrammens vestlige del. Det pågældende areal 

Museumsloven

Museumsloven">Museumsloven er gældende for hele området. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Øvrige

En mindre del af kommuneplantillæggets område er omfattet af fredning af Nørrestrand. Der kan ikke planlægges for forhold, der er i strid med fredningen.

 

Lokalplanlægning

Inden for rammen er der 3 vedtagene lokalplaner.

Lokalplan 150-2013, Skilte- og facaderegulering, langs Haldrupvej.

Lokalplan 64, Boligområde syd for Oddervej syd for Sundbakken.

Lokalplan 141, Boligområde ved Sundgårdsvej.

Lokalplan 141 aflyses inden for forslag til lokalplan 353's afgrænsning, der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillægget.

Forhold til Kommuneplan 2017

Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturen, idet der alene er tale om en mindre teknisk tilretning, der skal skabe overensstemmelse mellem de faktuelle forhold samt kommuneplanens rammer for området.

Retningslinjer

Tillægget er omfattet af følgende retningslinjer:

3.1. NATURBESKYTTELSE

En mindre del af kommuneplantillæggets område er omfattet af naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der vil være i strid med retningslinjerne for naturbeskyttelse. Såfremt der detailplanlægges inden for det naturbeskyttede område, skal retningslinjer for naturbeskyttelse dog iagttages og respekteres.

 

3.2. ØKOLOGISKE FORBINDELSER

Mindre dele af kommuneplantillæggets område er omfattet af økologiske forbindelser. Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der vil være i strid med retningslinjerne for økologiske forbindelser. Såfremt der detailplanlægges inden for de økologiske forbindelser, skal retningslinjer for økologiske forbindelser dog iagttages og respekteres.

 

3.3. LAVBUNDSAREALER

En meget lille del af kommuneplantillæggets område er omfattet af udpegning til lavbundsareal, der kan genoprettes. Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der vil være i strid med retningslinjerne for lavbundsarealer. Såfremt der detailplanlægges inden for udpegningen, skal retningslinjer for lavbundsarealer dog iagttages og respekteres.

 

4.2. VÆRDIFULDE KULTURMILJØER

Mindre dele af kommuneplantillæggets område er omfattet af værdifuldt kulturmiljø; Stenalderbopladser ved Nørrestrand. Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der vil være i strid med retningslinjerne for værdifulde kulturmiljøer. Såfremt der detailplanlægges for den del af området, der er omfattet af værdifuldt kulturmiljø, skal retningslinjer for fredede og bevaringsværdige bygninger dog iagttages og respekteres.

 

4.4. FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Der ligger bygninger med høj og middel bevaringsværdi ift. SAVE-registreringen inden for kommuneplantillæggets område. Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der vil være i strid med retningslinjerne for fredede og bevaringsværdige bygninger. Såfremt der detailplanlægges for de SAVE-registrerede ejendomme, skal retningslinjer for fredede og bevaringsværdige bygninger dog iagttages og respekteres.

 

8.2. RISIKOOMRÅDER & KENDTE OVERSVØMMELSER

En mindre del af kommuneplantillæggets syd-vestlige område ligger indenfor risikoområde Nordkysten og Stensballe. En anden mindre del mod øst ligger indenfor område med kendte oversvømmelser.

Kommuneplantillægget åbner ikke i sig selv mulighed for planlægning, der kræver stillingtagen til evt. foranstaltninger. Såfremt der laves detailplanlægning indenfor det udpegede risikoområde eller område med kendte oversvømmelser skal der tages stilling til evt. behov for konkrete foranstaltninger.

 

8.3. STØJBELASTEDE AREALER

En del af kommuneplantillæggets område er omfattet af støjbelastning fra Haldrupvej. I forbindelse med evt. detailplanlægning for støjfølsom anvendelse skal det kunne dokumenteres, at der kan opnås et acceptabelt støjniveau.

Rammer for lokalplanlægning

Indholdet i kommuneplantillægget består i en ændring af den maksimale bebyggelsesprocent ved tæt-lav bebyggelse i rammeområde 12BO08 og betragtes som en teknisk rettelse.

I den eksisterende kommuneplanrammes notatfelt angives følgende:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 30.

Kommuneplantillæg 2017-29 ændrer notatfeltets ordlyd til:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Hvis der etableres tæt-lav i området er den maksimale bebyggelsesprocent 40.

 

Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om kommuneplantilæggets påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Horsens Kommune vurderer, at der med planlægningen, ikke sker væsentlig påvirkning af miljømæssige parametre, idet kommuneplantillægget ikke i sig selv danner grundlag for væsentlige anlægsarbejder eller ændret anvendelse.

Horsens Kommune har vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Vedtagelse

Kommuneplantillægget er godkendt i Plan- og Miljøudvalget som forslag den 02.06.2020


Forslaget er offentlig bekendtgjort 11.06.2020


Kommuneplantillægget er endelig godkendt i Plan- og Miljøudvalget den 08.09.2020.


Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort 21.09.2020.

Klagevejledning ved offentliggørelse af endelig vedtaget plan (kommuneplantillæg og lokalplan):

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

 

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.


Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

 

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

12BO08 - Kommuneplan 2017

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

12BO08 - Kommuneplan 2017