2017-17 - Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er, at:

Øge bebyggelsesprocenten for området til maksimalt 50% og

Udvide rammeområdet til offentlige formål, med et areal der i dag er etableret som parkeringsplads.

Kommuneplantillægget tilføjer desuden et notat til rammen til offentlige formål, om at ovenlys og tekniske installationer er undtaget den maksimale bygningshøjde.

Indhold

Kommuneplantillægget øger bebyggelsesprocenten for området til offentlige formål, rammeområde 13OF03, fra 30 til 50. 

Desuden udvider kommuneplantillægget rammeområde 13OF03 med et areal, der i dag ligger i det rekreative rammeområde 13RE11, mod syd.

Det pågældende areal der overføres fra rekreative formål til offentlige formål, er faktuelt allerede anlagt som parkeringsplads, og der bringes hermed overensstemmelse med arealets faktiske anvendelse og kommuneplanrammerne.

 

Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at skabe mulighed for, at udvide Horsens Statsskole.

Horsens Statsskole ligger i kommuneplanramme 13OF03, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål - specifikt til uddannelsesinstitutioner.

Eksisterende ramme har fastsat den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. I dag er bebyggelsesprocenten ca. 28%, og det er derfor nødvendigt, at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, for at muliggøre yderlige byggeri i området.

Kommuneplantillægget skal ses i tilknytning til lokalplan 325, Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens. 

I lokalplanlægningen for området, gives der mulighed for opførelse af ny undervisningsfløj, samt tilbygning af eksisterende idrætshal og Sciencebygningen. Med planlægningen fastsættes derfor en maksimal bebyggelsesprocent på 50%, hvorved det ønskede byggeri kan opføres.

Desuden er der behov for at inddrage et mindre areal til parkering syd for lokalplanområdet.

Forhold til anden planlægning

Lokalplanlægning

Lokalplan 176, Lokalplan for boliger på Studentervænget og for stryg ved Bygholm Å, gælder for et lille areal inden for området. Det drejer sig om arealet der allerede er anlagt som parkeringsplads, syd for boldbanerne. 

Lokalplan 176 fastlægger anvendelsen af det pågældende areal (delområde A4) til stryg og/eller stitunnel. Jf. den fælles anvendelsesbestemmelse for A1-A4 må dette område kun anvendes offentlig park, adgangsvej, parkeringsanlæg samt stryg.

Siden lokalplanens endelige vedtagelse i år 2000, er området disponeret og anlagt som parkeringsplads. Den mulige stitunnel er heller ikke etableret. 

Den del af lokalplan 176, der ligger indenfor kommuneplantilægget, bliver aflyst og erstattet af bestemmelserne for den nye lokalplan 325, Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens.

Lokalplan 150 - 2013, Horsens By - Skilte og facaderegulering, gælder for et areal langs Schüttesvej indenfor området. Byggefeltet for tilbygningen til eksisterende idrætshal vil ligge indenfor lokalplan 150's afgrænsning, men ikke øvrig bebyggelse i lokalplanområdet.

Lokalplan 150's formål er, at sikre smukke bebyggelser og byrum i Horsens midtby og forskønne indfaldsvejene, så de udgør en smuk indkørsel til Horsens. Den har derfor optaget bestemmelser om skiltning, belysning, beplantning og nybyggeri mm.

Da ingen af bestemmelserne i lokalplan 150 vurderes,  at være uforenelige med formålet i lokalplan 325, Offentlige formål, Horsens Statsskole, Horsens, aflyses den ikke. Lokalplanen vil derfor fortsat være gældende indenfor området.

Landsplanlægning

[Vejledning (slettes): Du skal altid forholde dig til landsplanlægningen.
Her skal du beskrive om tillægget er i overenstemmelse eller i strid med de nationale interesser i kommuneplanlægningen, landsplanredegørelse og evt. landsplandirektiver.]

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning
Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for
vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt
modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.
Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.
Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.
Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.
Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.
Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.
Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Natura 2000
Lokalplansområdet ligger ca. 4,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Lokalplanområdet ligger i byzone, som ikke vurderes at udgøre et egnet
ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets
beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter
eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura
2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter (Stjernehøring TEBA)
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes
indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. 
Horsens Kommune har kendskab til, at der indenfor et 10 km felt omkring lokalplanområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed
og strandtudse.
Lokalplanområdet ligger i byzone, og der bygges på boldarealer eller arealer, der allerede i dag er befæstet.
Der ligger dog inden for byggefeltet et vandhul på 160 m², som er registreret som beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Under forudsætning af, at byggefeltet ændres, så vandhullet ikke berøres, eller alternativt, at der søges, og gives dispensation til sløjfning af vandhullet med vilkår om at et nyt 1½ gang større vandhul skal etableres forud for sløjfningen, vurderes det, at dette ikke kan skade den økologiske funktionalitet for bilag IV arter i området.
Det vurderes, at lokalplanområdet i øvrigt ikke har nogen værdi som yngle eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.
Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter 
Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet under ovenstående Bygholm Lystskov/Åbjergskoven omfatter kun dele af matriklen, og om byggeriet på matriklen er omfattet vil afhænge af det konkrete projekts præcise placering. I givet fald skal der søges om dispensation til byggeriet.

Råstofplan

Kommuneplantillægget ligger ikke i et råstofgraveområde eller råstofinteresseområde.

Kystnærhed

Kommuneplantillægget ligger indenfor kystnærhedszonen og der gives med tillægget mulighed for byggeri i op til 10 meters højde -  i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

Med en afstand på godt 2 km til nærmeste kyst og områdets topografi taget i betragtning, vurderes det, at der ikke sker visuel påvirkning af kystlandskabet. Af samme årsag vurderes det at bygningshøjde på maksimum 10 m, ikke konflikter med interesserne i kystnærhedszonen.

Den visuelle påvirkning i øvrigt, belyses nærmere den miljørapporten, der er udarbejdet i forbindelse med planlægningen, se under fanebladet "Miljørapport". 

Spildevandplan

Projektområdet er en del af spildevandsplanopland A175.
Området er separatkloakeret, men afleder regnvand til fælleskloak. Den maksimale befæstelsesgrad for
spildevandsplanoplandet er 0,3. Ved evt. forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til forsyningens
ledning, skal kloakprojekt indsendes til godkendelse hos Horsens Kommune, Team Spildevand. Ansøgning om evt. nedsivningstilladelse indsendes ligeledes til Team Spildevand, spildevand@horsens.dk.

 

Jordforurening

Kommuneplantillægget er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

V1-kortlagt

Dele af rammeområde 13OF03 er kortlagt på vidensniveau 1 (v1) efter jordforureningsloven. ” Dette betyder, at der er kendskab til aktiviteter på arealet, der kan have forsaget en jordforurening.

Kortlægningerne (på matr. nr. 2u Bygholm Hgd., Horsens) er begrundet med kendskab til to nedgravede olietanke på henholdsvis 20.000 l og en 3.500 l, hvis anvendelsen og driften kan have forårsaget en jordforurening. Kortlægningen er foretaget af Vejle Amt den 14. december 2004.

Kortlægningen efter jordforureningsloven betyder at
• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
• der i forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordregulativ

TJEK STJERNEHØRING (hat)

Hele kommuneplantillægsområdet er omfattet af områdeklassificeringen. Det kan derfor forventes, at der kan findes lettere forurenet jord i hele området. Lettere forurenet jord er typisk et resultat af diffus forurening fra omgivelserne.

Områdeklassificeringen betyder at
• der i forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ

Naturbeskyttelsesloven

Nærmeste §3 beskyttede areal er et vandhul på 160 m² beliggende delvist inden for planlagt byggefelt. 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres til flytning af beskyttet natur i byzone, hvis der etableres erstatningsnatur efter nærmere aftale med Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling. Der skal derfor søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til flytning af vandhullet, såfremt byggefeltet ønskes udnyttet.

Museumsloven (Frederik Callesen?)

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Hovedstruktur

Planlægningen for udvidelsen af Horsens Statsskole understøtter målet om en bæredygtig by og dynamo for vækst.

Når de to uddannelsesinstitutioner slås sammen på Studentervænget, Horsens, skabes der gode betingelser for at benytte de regionale bus- og togforbindelser, der ligger i gåafstand af gymnasiet. Desuden fremmes vilkårene for cyklende ved at planlægningen har fokus på at skabe den nødvendige og attraktive kapacitet for cykelfærdsel og cykelparkering.

Sammenlægningen sker ligeledes i det centrale Horsens, nær Campusområdet, hvorved potentialet for synergien i studiemiljøerne øges. Herved understøttes målsætningen om at gå fra provinsby til storby også.

Forhold til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer

Se afsnittet i lokalplanen (fordi der måske sker rettelser i stjernehøringen)

 

Forhold til Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægning

Der ændres i rammeområde 13OF03, der udvides med et areal der i dag ligger i rammeområde 13RE11.
Rammeområde 13OF03 får den samme anvendelsesbestemmelse, mens den samlede bebyggelsesprocent for området hæves fra 30% til 50%.

Den maksimale bygningshøjde for fremtidigt byggeri er fortsat 10 m. Det tilføjes i notatfeltet, at ovenlys og tekniske installationer er undtaget den maksimale bygningshøjde på 10 meter.

Rammeområde 13RE11 reduceres med arealet, der ligger indenfor lokalplan 325, der overføres til rammeområde 13OF03. Bestemmelserne for rammeområdet fastholdes i øvrigt.

Der fastsættes følgende bestemmelser for de nye rammeområder:

Rammeområde 13OF03

Generel anvendelse: Område til offentlige formål

Specifik anvendelse: Uddannelsesinstitutioner (7110)

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. Bygningshøjde: 10 m

Max. Bebyggelsesprocent for området: 50 %

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom

Max. Antal etager: 3 etager

Mindste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 3

Notat bebyggelsens omfang og udformning: Rammeområdet fastlægger en maksimal bygningshøjde på 10 m. Ovenlys og tekniske installationer er undtaget, men må opføres i op til maksimalt 1 m over tagfladen.

 

Rammeområde 13RE11

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Større rekreativt område (5110)

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. Bygningshøjde: 7 m

Max. Bebyggelsesprocent for området: 5 %

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: Den enkelte ejendom

Max. Antal etager: 1 etager

Mindste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 2

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål i form af bypark med tilhørende faciliteter.

 

Miljøvurdering

Planforslagene - lokalplan 325 og det tilhørende kommuneplantillæg 17 - er omfattet af lov om miljøvurdering.

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et
omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og
arkitektonisk og arkæologisk arv.

Teknik og Miljø har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport.

Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Find Miljørapporten her (Link til miljøvurderingen - digital i COWI-Plan eller pdf hvis den er lavet udenfor huset).

Retsvirkninger

Tillægget til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018). Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort. Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen. Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62. KOMMUNEPLAN 2017

Retningslinjer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

13OF03 - 13OF03
13RE11 - 13RE11

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Kommuneplan 2017

13RE11 - Kommuneplan 2017