KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE08

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  4110, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  275% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  16

 • Max. højde (m)

  70

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området skal anvendes til centerformål med funktioner til undervisningsformål og dertil knyttede funktioner såsom laboratorie- og forskningsvirksomhed, kollegieformål, ungdomsboliger, lejligheder, campusbibliotek, auditorier, kantine/spillested/kulturhus, sportsshal o.lign, serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv i forbindelse med forskning og undervisning, læge/sundhedsrelaterede formål, gallerier, butikker som tilknyttes/betjener uddannelsesformål, caféer, restauranter, food market og midlertidige gadekøkkener. Endvidere må der indrettes kollektive fællesanlæg (fælles vaskeri, beboerlokaler, beboerværksteder, beboerhotel og lignende). Derudover kan der indrettes institution (vuggestue/børnehave), udendørs scene samt andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med områdernes anvendelse til boliger og undervisningsformål.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale bygningshøjde er 6 etager. En del af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området. Det er dog muligt at opføre et højhus på 16 etager (maksimalt 70 meter), i overensstemmelse med lokalplan for området. Der fastlægges et samlet butiksareal i området på 2000 m² i alt. Hver udvalgsvarebutik kan maksimalt være på 500 m². Der må kun etableres udvalgsvarebutikker indenfor området, som betjener uddannelsesinstitutionerne som f.eks. en boghandel. Dette er for at undgå at skabe en negativ påvirkning af detailhandlen i bymidten. Rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlige muligheder for byfortætning.

 • Status

  Vedtaget