KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE05

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  15.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Inden for rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, hotel og liberale erhverv.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor rammen kan der etableres dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Dagligvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 5.000 m2, mens udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varegrupper må have et bruttoetageareal på højst 12.000 m2. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes. Den østlige del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En del af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

   

 • Status

  Vedtaget