KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  220% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  24

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres boliger, detailhandel i form af udvalgsvarebutikker, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed. Der kan ske mindre opfyldning af vandareal og etableres en kanalforbindelse efter tilladelse fra kystdirektoratet. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres bådebroer, pontoner og plinte.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den samlede ramme for nyt butiksareal til udvalgsvarer inden for rammeområdet er max 1.500 m² bruttoetageareal. Størrelsen af den enkelte udvalgsvarebutik må ikke overskride 500 m². Den generelle maksimale etagehøjde er 6 etager. Punktvis kan bebyggelse opføres i max 8, 12 og 20 etager i overensstemmelse med lokalplan for området. Bebyggelsesprocenten er vejledende. Omfanget af byggeri fastlægges i detailplanlægning. Rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En større del af rammeområdet er ligeledes udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

 • Status

  Vedtaget