KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10CE03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  180% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  24

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor ramme kan der etableres boliger, detailhandelsbutikker, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den samlede ramme for nyt butiksareal inden for rammeområdet er max 5.300 m² bruttoetageareal. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overskride 2.500 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. De to eksisterende udvalgsvarebutikker, der er større end 2.000 m², kan uanset ovenstående videreføres som eksisterende lovlige forhold, men kan ikke ændres til andre butiksformål/typer. (Stark 2.100 m² butiksareal og Silvan 2.400 m² butiksareal). Bebyggelsesprocenten er vejledende. Omfanget af byggeri fastlægges i detailplanlægning. Rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En større del af rammeområdet er ligeledes udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.

   

 • Status

  Vedtaget