TILLAEGFORSIDE

2017-04 - Boliger, Vejlevej, Horsens

Boliger, Vejlevej, Horsens


Kladde


Tillæg nummer
2017-04

Plannavn
Boliger, Vejlevej, Horsens

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at skabe grundlag for, at ejendommen Vejlevej 13 kan udvikles til et attraktivt boligområde med en blanding af tæt-lav- og etagebebyggelser.

 


Indhold

Tillægget indeholder en ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. Konkret oprettes der tre nye rammeområder, der udlægges til henholdsvis bolig- og erhvervsformål. Den eksisterende kommuneplanramme ER1505 aflyses med vedtagelsen af tillægget.

Retningslinje 1.3 for Byomdannelse ændres på den måde, at udpegningen af det potentielle byomdannelsesområde omkring Vejlevej reduceres med det areal, der udlægges til boligformål i kommuneplanrammen.

Der udarbejdes sideløbende med tillægget en ny lokalplan for arealet.


Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen er et konkret ønske om at omdanne arealet på Vejlevej, hvor Air Liquide A/S ligger til et nyt, attraktivt boligområde.

Arealet er i rammerne i Kommuneplan 2017 udlagt til erhvervsformål, men er samtidig i retningslinjerne udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for, at ændre anvendelsen og byomdanne området.

Størstedelen af arealet er omfattet af partiel byplanvedtægt for Torsvang. Derudover er en mindre del af arealet omfattet af lokalplan 219 for kontorbyggeri på Vejlevej. Lokalplanerne aflyses i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for arealet.

Arealet er derudover omfattet af temalokalplan 150 for facade- og skilteregulering. Temalokalplanen vil fortsat gælde for arealet.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget strider ikke mod Landsplanredegørelse, Landsplandirektiver eller nationale interesser i planlægningen.

Råstofplan

Der er ingen råstofinteresser indenfor kommuneplantilæggets område

Natura-2000

Arealet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Arealet ligger i byzone på befæstet areal, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring arealet lever flere bilag IV arter.

Arealet som ønskes udviklet, er i dag befæstet, og vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Vandplaner

Arealet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til vandværk.

De aktiviteter, som kommuneplantillægget åbner mulighed for, vil have en neutral påvirkning på de miljømål, som gennem lov om vandplanlægning er fastlagt for overfladevand og grundvand.

Spildevandsplan

Arealet ligger i separatkloakeret opland og der kræves derfor ikke tillæg til spildevandsplanen.

Jordforurening

Der er registreret jordforurening på henholdsvis vidensniveau 1 og 2 (V1 og V2) på hele arealet, efter jordforureningsloven.

Torsted Bæk øst for arealet er et målsat vandløb. Det medfører § 8-pligt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på arealet. Ændringen til den mere følsomme arealanvendelse til boliger medfører ligeledes § 8-pligt.

Formålet med § 8-pligten er dels at sikre, at fremtidig offentlig indsats i forhold til Torsted Bæk ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt, dels at sikre, at der ikke er risiko fra jord- og grundvandsforurening ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse til boligformål.  

Al jordhåndtering- og flytning skal ske efter retningslinjer i Jordflytningsbekendgørelsen med den nødvendige anmeldelse til kommunen.

Trafikforhold

Omdannelsen af arealet til et nyt boligområde med over 300 boliger forventes at påvirke trafikforholdene på Vejlevej. Der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan og lokalplanlægning redegøres for, hvordan der opnås bedst mulige sikkerhed i forbindelse med trafikafvikling samt for bløde trafikanter.

Der skal ligeledes sikres stiadgange gennem området med forbindelse til de omkringliggende bykvarterer.

Lugt-, støj- eller støvgener fra eksisterende virksomheder

Virksomhederne M&J Airlaid Products A/S (Vejlevej 3) og Metso Denmark A/S (Vejlevej 5) er ikke omfattet af kommuneplanens retningslinjeudpegninger for Produktionsvirksomheder. Virksomhederne er dog omfattet af krav om miljøgodkendelse og skal håndteres som produktionsvirksomhed.

Der skal derfor redegøres for eventuelle afværgeforanstaltninger for gener fra disse virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for omdannelsesområdet.

Museumsloven

Hovedparten af det areal, der ønskes udviklet er i forvejen enten bebygget eller befæstet, hvorfor der vil være meget lille risiko for at påtræffe bevarede jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2017 - Hovedstruktur

Det store billede 2050

Byudvikling

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med det overordnede mål om, at skabe en attraktiv kommune, hvor byerne er blevet tættere.

Byudviklingsstrukturen tager udgangspunkt i, at byudviklingen primært sker, hvor flest ønsker at bosætte sig. Det vil sige i og omkring Horsens by og i lokalcenterbyerne.

Byomdannelse skal ske med respekt for den bymæssige sammenhæng, den foregår i. Det vil sige, at der skal sikres gode byrum og gode forbindelser mellem den eksisterende by og omdannelsesområdet. Og at der tages hensyn til skalaen i den omkringliggende by.

Det vurderes, at den omdannelse, som kommuneplantillægget danner grundlag for, vil være i overensstemmelse med byudviklingsstrukturen.

Bymønster

Kommuneplantillægget danner grundlag for byudvikling på et areal, der ligger centralt i Horsens by. Kommuneplantillægget er derfor i overensstemmelse med bymønstret.

Horsens By 2050

Dynamo for vækst og Bæredygtig By

Kommuneplantillægget danner grundlag for en byomdannelse, der ligger centralt i den eksisterende by og i nærheden af kollektive transportmuligheder. Tillægget understøtter derfor en bæredygtig byudvikling for et nyt, attraktivt bykvarter. Det kan være med til at styrke Horsens by i udviklingen fra en provinsby til en stor, østjysk by.

Byens Puls og Bydele

Selvom der udvikles nye byområder, skal der stadig sikres en høj bo- og levekvalitet i de eksisterende bydele. Derfor skal der i stigende grad fokus på kvalitet i byomdannelsen af både bygninger, grønne rum og infrastruktur, i fortætning, i fornyelse og nytænkning af de eksisterende byområder.

Byens puls og identitet skal fremtidssikres i de eksisterende bydele, så det fortsat er attraktivt for kommunens borgere, tilflyttere og erhvervsdrivende at investere i de eksisterende boligområder og bydelscentre. Bylivet og kvartersidentiteten skal for alvor i fokus i den fremtidige planlægning. Det handler om at sikre, at den fysiske planlægning understøtter og bygger videre på de eksisterende kvaliteter og værdier.

Der skal derfor i udarbejdelse af helhedsplanen for den byomdannelse, som kommuneplantillægget danner grundlag for, sikres, at området både tilpasses den bydel, det ligger i - Dagnæs Bækkelund, men også tilføjer nye kvaliteter i forhold til nyt byggeri, friarealer og stiforbindelser.


Forhold til Kommuneplan 2017 - Retningslinjer

Retningslinje 1.3. Byomdannelse

Arealet indgår som en del af et større byomdannelsesområde, der omfatter ejendommene Vejlevej 1, 2, 3, 5, 12 og 13 samt Sønderbrogade 80. Udpegningen er sket på baggrund af en miljø-, planlægnings-, og samfundsmæssig vurdering af det uhensigtsmæssige i at have de eksisterende virksomhedstyper placeret i et tætbefolket byområde.

En omdannelse af arealet til boligområde vil derfor være helt i tråd med retningslinjen i Kommuneplan 2017.

Udpegningen af det potentielle byomdannelsesområde vil blive reduceret for så vidt angår den del af arealet, der bliver omfattet af det nye rammeområde 15BO01, i forbindelse med dette kommuneplantillæg.

Retningslinje 1.7. Byudvikling og kystnærhedszone 

Området ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da området ligger i eksisterende bymæssig bebyggelse, og der er tale om omdannelse af et areal, der allerede er bebygget og ikke kan ses fra kysten, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Retningslinje 3.1. Naturbeskyttelse

Arealet langs Torsted Bæk, der er beskyttet vandløb, er udpeget som naturbeskyttelsesinteresse i kommuneplanens retningslinjer. Der skal derfor tages højde for udpegningen og redegøres for, hvordan naturbeskyttelsesinteressen varetages i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan og lokalplan. Det vil sige, at byggeri, tekniske anlæg, stier og lignende skal tilpasses til det udpegede naturområde. 

Retningslinje 3.2. Økologiske forbindelser 

Arealet langs Torsted Bæk, der er beskyttet vandløb, er udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanens retningslinjer. Der skal derfor tages højde for udpegningen og redegøres for, hvordan den økologiske forbindelse varetages i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan og lokalplan.

Retningslinje 8.3 Støjbelastede arealer

Hele ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinje for støjbelastede områder, både i forhold til erhvervsmæssig støj (hvilket dog også omfatter virksomheden Air Liquide A/S) og trafikstøj fra Vejlevej. Der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan og efterfølgende lokalplanlægning redegøres for, hvordan den fremtidige anvendelse til boligformål sikres mod støjgener.

Retningslinje 8.1. Klimatilpasning 

Arealet på Vejlevej13 er udjævnet og der er en del større lavninger, der samler vand og som i afvander ud mod Dagnæs Bæk. Det udjævnede terræn giver risiko for oversvømmelse i forbindelse med kraftige regnhændelser/skybrud.

Der skal derfor udarbejdes en vandhåndteringsplan, hvor oversvømmelsesrisici belyses, og hvor afhjælpende tiltag beskrives. 

Screeningskort viser, at der ikke er risiko for oversvømmelse fra Torsted Bæk, der ligger øst for arealet. Grundet nærheden til vandløbet og blødbundsarealer skal det sikres, at erosion og oversvømmelse fra vandløbet, ikke giver risiko for skader på bygninger og på arealet i øvrigt.


Forhold til Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægning

Hele den gældende ramme 15ER05 aflyses, og der etableres tre nye rammeområder:

15BO01:

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Konkret anvendelse: Blanding af boligtyper

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. bygningshøjde: 20 m

Max. bebyggelsesprocent: 70

Max. antal etager: 6

Mindste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 2

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan der etableres etageboliger og tæt-lav boliger. Hvis der udelukkende etableres tæt-lav i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

15ER13:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Lettere industri

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. bygningshøjde: 10 m

Max. bebyggelsesprocent: 50

Max. antal etager: 3

Mindste tilladte miljøklasse: 3

Højeste tilladte miljøklasse: 5

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres erhverv i form af håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere. Rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. En omdannelse skal ses i sammenhæng med omdannelsen af ejendommen Vejlevej 13. 

Notat Bebyggelsens omfang og udformning: En del af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves en detailplanlægning for høje huse inden for området.

15ER14:

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Kontor og serviceerhverv

Konkret anvendelse: Kontor og serviceerhverv

Eksisterende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Max. bygningshøjde: 8½ m

Max. bebyggelsesprocent: 50

Max. antal etager: 2

Mindste tilladte miljøklasse: 1

Højeste tilladte miljøklasse: 3

Notat generelle anvendelsesbestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere.

 


Redegørelse
Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning

Da der med kommuneplantillægget åbnes mulighed for en større byudvikling, der ikke er meldt ud i Planstrategi 2015, har der i perioden fra den 24. april til den 8. maj 2018 været foretaget en indkaldelse af idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelsen af ideer og forslag er sket efter planlovens § 23c.

Hovedspørgsmålene for den forestående planlægning var:

1. Hvordan sikres det, at det nye boligområde tilpasses den omkringliggende by og bykvarterer?
2. Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?

Ved udløb af indkaldelsen var der indkommet et høringssvar fra grundejerforeningen Liljevænget, der havde følgende bemærkninger:

Der skal tages mest muligt hensyn til de eksisterende parcelhusområder, der er naboer til arealet. Dvs. at høje huse placeres længst mod vest, mens der placeres åben-lav og tæt-lav bebyggelse mod syd og evt. mod syd-øst.

Det grønne hegn i skel mod syd skal bevares i form af et grønt hegn, gerne med grønne oaser på det nye boligområde.

Grundejerforeningen er positiv over omdannelsen af arealet, men ønsker fortsat at blive inddraget i planlægningen.

Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af, om planforslagets påvirkning af miljøet har et omfang og en karakter, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Horsens Kommune har særligt vurderet planforslagets mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Trafiksikkerhed- og afvikling
  • Trafik- og virksomhedsstøj
  • Jordforurening
  • Visuel påvirkning

Afgørelse og begrundelse:

Parallelt med kommuneplantillægget udarbejdes der forslag til lokalplan for rammeområde 15BO01, der omdannes til boligformål.

Der udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøvurderingen skal være med til at sikre, at de forhold i området, der kan påvirke anvendelsen til boligformål negativt, kan håndteres. Samtidig skal det sikres, at de afledte negative konsekvenser, som udnyttelsen til boligområde kan have på naboarealerne også kan håndteres. 

Miljøvurderingen vil derfor fastlægge, hvilke afværgeforanstaltninger, der skal indarbejdes i lokalplanen som forudsætning for, at der kan etableres boliger i rammeområde 15BO01, og som forudsætning for, at naboarealerne ikke påvirkes negativt.

Der udarbejdes således en miljøvurdering på et niveau, der er mere detaljeret end kommuneplantillægget. Miljøvurderingen af lokalplanen kan derfor fastlægge mere detaljerede og konkrete afværgeforanstaltninger end på kommuneplanniveau.

Horsens Kommune har derfor vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de nødvendige foranstaltninger i forhold til eventuelle negative gener håndteres i forbindelse med miljøvurderingen af den lokalplan, der udarbejdes parallelt med kommuneplanlægningen.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10. Afgørelsen er endelig og kan påklages til Planklagenævnet, jf. nedenstående afsnit med Klagevejledning.

 

 

 


Retsvirkninger
Tillægget Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering
En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10 om at Horsens kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af kommuneplantillægget kan påklages efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1.

Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "planer.rammer" does not exist CONTEXT: Error occurred on dblink connection named "unnamed": could not execute query. in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,plannr FROM kommuneplan17.kpplandk2_view WHERE planid='3742455' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/horsens/komtildk2/komtil_ram_match_17.php on line 22

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

15ER14
15BO01
15ER13

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer