Indkaldelse af ønsker til nye byudviklingsområder

Hvor og hvordan bygger vi i Horsens Kommune fremadrettet videre på byudviklingen i og omkring vores byer?  

Det spørgsmål vil vi gerne have din hjælp til at besvare.

Vi har netop taget hul på arbejdet med en ny planstrategi, som skal sætte kursen for kommunens fysiske udvikling.

Horsens Kommune vokser. Det ses bl.a. på byudviklingen, hvor der er stor efterspørgsel på bolig- og erhvervsgrunde. Samtidig er der flere konkrete arealer, som ønskes udlagt til private bygherrer og udviklere. Derfor er der et behov for at undersøge, om og hvor der evt. skal udlægges nye arealer til byudvikling i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Byudvikling kan foregå som ny byvækst, byomdannelse eller byfortætning.

Har du et ønske til et område eller et konkret areal, hvor byen kan udvikle sig, hører vi gerne fra dig.
Vi indkalder idéer til og med onsdag den 30. januar 2019.

Alle input vil blive gennemgået og vurderet om de evt. skal indgå som nye byudviklingsarealer i forbindelse med kommuneplanlægningen.

HVORDAN INDSENDER DU DINE ØNSKER?

Enhver har ret til at komme med ønsker til nye byudviklingsområder i eller omkring kommunens byer.

Hvis du har ønsker, kan du sende dem til Horsens Kommune. Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. mail til: planogby@horsens.dk.

Har du ikke mulighed for at sende dine ideer digitalt, kan du alternativt sende dem med post til: Teknik & Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Send dine ideer til Horsens Kommune, Teknik og Miljø senest onsdag den 30. januar 2019.

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte planlæggerne: 
Charlotte Lorentzen på mail: chlo@horsens.dk eller  Marie Lyster Nielsen på mail: marly@horsens.dk


BAGGRUND

Med det nye byråds tiltrædelse i januar 2018 startede en ny fire-årig kommuneplanproces efter planlovens kapitel 4. Det betyder at byrådet inden udgangen af 2019 skal have vedtaget en planstrategi og inden udgangen af 2021 skal have vedtaget en revideret kommuneplan. 
Arbejdet med Planstrategi 2019 er i gang. 


Hvad er en Planstrategi
Planstrategien er byrådets overordnede vision og strategi for kommunes langsigtede, fysiske udvikling. Lovgivningen lægger vægt på, at der foregår en bred inddragelse og dialog med kommunens borgere, institutioner, interesseorganisationer m.fl. om kommunens rolle og udvikling i forbindelse med planstrategiarbejdet. Samtidig skal planstrategien også indeholde en beslutning om, på hvilke områder og i forhold til hvilke emner, samt i hvilket omfang, at kommuneplanen skal revideres. Hvis der skal indarbejdes arealer til ny byudvikling i kommuneplanen, skal det i følge planloven meldes ud i planstrategien.

Planstrategien skal sætte den strategiske ramme for, hvordan den store byudvikling, der sker i Horsens Kommune, kommer til at ske på et kvalitativt grundlag. Strategien kan fastlægge de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Når Planstrategi 2019 er vedtaget går vi i gang med revisionen af kommuneplanen. Her skal tematikkerne fra Planstrategien omsættes til fysisk planlægning. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune og gælder for 12 år. Planen omfatter alle arealer i kommunen. Den er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre kan orientere sig om de mål og bestemmelser, som Horsens Byråd har vedtaget for, hvordan arealerne må anvendes.

Du kan se den nuværende Planstrategi 2015 her og Kommuneplan 2017 her.


Hvornår kan du blive inddraget i Planstrategi 2019
I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategien afholder vi den 2. marts 2019 et Topmøde hvor byrådspolitikerne, inviterede meningsdannere og interesserede borgere får mulighed for at drøfte de tematikker der skal indgå i strategien og den efterfølgende kommuneplanrevision. Topmødet bliver annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

I efteråret 2019 skal Byrådet vedtage planstrategien, og herefter sendes den i offentlig høring. I denne forbindelse er der mulighed for at deltage i et eller flere Folkemøder hvor vi omsætter hvad Planstrategien betyder for kommunens borgere. Dette vil blive annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

 

 

 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer