Grundvand

Hvor kommunens planlægning indenfor OSD, IO og NFI udløser behov for at indarbejde tekniske tiltag til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser, vil kommunen tage en række tekniske tiltag i brug. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt område, hvad der er behov for. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men en oversigt over nogle af de tiltag kommunen vil anvende. Læs mere om den overordnede grundvandsbeskyttelse under retningslinjerne for Grundvand.

Tekniske tiltag i OSD, indvindingsoplande og BNBO

I henhold til ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” skal kommunen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, for virksomheder eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Kommunen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Kommunen kan fravige fra ovenstående princip, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens §11 e, stk. 1, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Den konkrete vurdering af, hvorvidt en virksomhedstype eller et anlæg, medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, foretager kommunen med udgangspunkt i bilag 1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse. Listen i bilag 1 er ikke udtømmende, men retningsgivende i forhold til, hvilke virksomhedstyper og anlæg eller aktiviteter, hvor der sædvanligvis kan forventes en håndtering af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet.

Hvor kommunens planlægning indenfor OSD, IO og BNBO udløser behov for at indarbejde tekniske tiltag til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser, vil kommunen tage en række tekniske tiltag i brug. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt område, hvad der er behov for. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men en oversigt over nogle af de tiltag kommunen vil anvende.

Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens generelle rammer for byudvikling indenfor OSD og indvindingsoplande og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre jf. Planloven.

Boligområder

Husspildevand:

Tagvand:

Veje og parkeringspladser:

Vejvand:

Regnvandsbassiner:

Befæstelsesgrad:

Opvarmning:

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

Erhvervsområder

Tagvand:


Veje og parkeringspladser:


Regnvandsbassiner:


Befæstelsesgrad:


Vejvand (større og stærkt befærdede veje samt p-pladser>20 biler):


Vejvand (erhverv med risiko for operationelle spild):

Forhold omkring opbevaring af kemikalier og lign.:

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

 

Andre tiltag der fremmer grundvandsbeskyttelsen

Tiltag til grundvandsbeskyttelse indenfor OSD, indvindingsoplande og BNBO omfatter også følgende: 

Ved sokkelgrundsmodellen kan private eje bygning og grund svarende til afgrænsning af sokkel, mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige arealer i en udstykning. Herved kan kommunen undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer – såvel de nære opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) og fællesarealer (fælles grønne områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for private virksomheders drift og vedligehold af udstillingsområder, lagerpladser, grønne områder mv.

KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om ikke at bruge pesticider på kommunalt ejede arealer. Denne aftalte forudsættes at indgå som en del af sokkelgrundsløsningen.Ydermere kan der være områder med grundvandsressourcer som vurderes så sårbare og værdifulde, at kommunen vil udføre en detailkortlægning inden der træffes endelig beslutning om at foretage det konkrete udlæg. Metoderne vil her være typisk være anerkendte geofysiske metoder som DualEm og MEP i kombination med korte boringer.